1 VSPH 1669/2013-A-28
MSPH 99 INS 17925/2013 1 VSPH 1669/2013-A-28

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka: Ing. Jean-Paul anonymizovano , anonymizovano , IČO: 76429717, bytem Kupkova 763/3, Praha 10-Kolovraty, zast. Mgr. Martinem Křivohlavým, advokátem se sídlem Ondříčkova 1244/15, Praha 3, zahájené na návrh: Hypoteční banka, a.s., IČO 13584324, sídlem Radlická 333/150, Praha 5, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 17925/2013-A-20 ze dne 10. září 2013,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 17925/2013-A-20 ze dne 10. září 2013 se v bodu I. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze pod bodem I. výroku zjistil úpadek Ing. Jean-Paul Alomy (dále jen dlužník), pod bodem II. výroku ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Jiřího Vodu, LL.M., pod bodem III. výroku konstatoval, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, pod body IV. a VI. výroku vyzval věřitele k přihlášení pohledávek za dlužníkem a ke sdělení zajišťovacích práv, jež uplatňují na věcech, právech, pohledávkách a jiných majetkových hodnotách dlužníka, pod bodem V. výroku vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci, pod bodem VII. výroku nařídil konání přezkumného jednání a pod bodem VIII. výroku svolal schůzi věřitelů, pod body IX.-XI. výroku uložil insolvenčnímu správci a dlužníku stanovené organizační povinnosti a pod bodem XII. výroku stanovil, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že navrhovatel Hypoteční banka, a.s. (dále jen navrhovatel) se svým insolvenčním návrhem domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka a tvrdil, že má za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu poskytnutého hypotečního úvěru v celkové výši 221.558,57 Kč. Tvrdil, že tyto závazky jsou zajištěné zástavním právem na nemovitostech ve vlastnictví dlužníka. Jako další věřitele dlužníka označil PROFI CREDIT Czech, a.s., Alfa Inkaso, s.r.o. a Českou pojišťovnu, a.s. s vykonatelnými pohledávkami splatnými déle než 90 dnů. Dlužník se k tvrzením navrhovatele o svém úpadku nevyjádřil a nepředložil seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, které od něho soud vyžádal usnesením ze dne 26.6.2013 (A-7). Soudu toliko sdělil, že potřebuje na přípravu svého vyjádření více času a v nejbližší době má získat finanční prostředky od svých rodičů.

Soud I. stupně posoudil listiny předložené navrhovatelem a dospěl k závěru, že podle Smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru č. 5500/136736-01/06/01-001/00/R ze dne 24. července 2006 byl dlužníkovi vyplacen úvěr ve výši 2.132.175,-Kč. Z výpisu z běžného

čerpacího účtu, z výzvy k úhradě dlužné částky a výpisu stavu pohledávky ke dni 12. června 2013 dále zjistil, že dlužník byl vyzván k úhradě zůstatku dlužné částky poté, co přestal plnit smluvené splátky úvěru, jeho dluh (který se stal splatným co do jistiny již od 30.9.2011) ke dni 12.6.2013 činil 221.558,57 Kč. Uzavřel, že navrhovatel svoji splatnou pohledávku za dlužníkem osvědčil.

Z vyjádření věřitele dlužníka PROFI CREDIT Czech, a.s. a z vyjádření věřitele Alfa Inkaso, s.r.o. soud I. stupně zjistil, že dlužník má kromě osvědčené pohledávky navrhovatele též závazky vůči společnosti PROFI CREDIT Czech, a.s. ve výši 87.504,-Kč z titulu neplněné smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100359594 splatnou od 13.4.2011 a vůči společnosti Alfa Inkaso, s.r.o. pohledávky ve výši 79.023,01 Kč s příslušenstvím a ve výši 154.876,02 Kč s příslušenstvím splatné déle než 30 dnů po splatnosti (nejstarší z pohledávek je splatná již od 16.11.2010).

Soud I. stupně proto dospěl k závěru, že dlužník je v úpadku ve formě insolvence, neboť má závazky vůči více věřitelům, tyto závazky jsou déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a dlužník je není schopen plnit. Neschopnost dlužníka plnit své závazky dovozoval soud I. stupně z toho, že závazky dlužníka vůči jeho věřitelům jsou splatné déle než 90 dnů a dlužník nepředložil povinné seznamy dle § 104 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ).

Proti výše uvedenému usnesení se dlužník v rozsahu bodu I. výroku, tedy proti rozhodnutí o úpadku, včas odvolal a namítal, že své závazky je schopen splnit v krátké době, neboť mu do konce října 2013 nebo počátku listopadu 2013 mají přijít finanční prostředky přislíbené jeho příbuznými, z nichž bude schopen pohledávky svých věřitelů uhradit. Navrhoval proto, aby odvolací soud rozhodnutí soudu I. stupně v napadené části zrušil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 105 insolvenčního zákona podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku.

Podle ust. § 136 odst. 1 insolvenčního zákona vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Předmětem insolvenčního řízení, jež se zahajuje insolvenčním návrhem, je rozhodnutí o úpadku (či hrozícím úpadku dlužníka). V případě insolvenčního návrhu podaného věřitelem je pak osvědčení jeho splatné pohledávky za dlužníkem především průkazem jeho legitimace požadovat, aby insolvenční soud tvrzený úpadek dlužníka zkoumal (aktivní legitimace).

V daném případě je zřejmé, že závěr soudu o tom, že navrhovatel prokázal existenci své splatné pohledávky za dlužníkem listinami, konkrétně smlouvou o poskytnutí hypotečního úvěru č. 5500/136736-01/06/01-001/00/R ze dne 24. července 2006, výpisem z běžného čerpacího účtu, výzvou k úhradě dlužné částky a výpisem stavu pohledávky ke dni 12. června 2013, je správný.

Dlužník je podle § 3 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, a je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen, tj. má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Z uvedeného plyne, že pojem úpadku je vymezen dvojím způsobem jako úpadek projevující se platební neschopností (insolvencí) dlužníka a jako úpadek projevující se jeho předlužením, přičemž k vydání rozhodnutí o úpadku postačuje zjištění, že dlužník je buď insolventní, nebo že je předlužen, jinými slovy, zjištění úpadku v obou zákonem vymezených formách není nezbytné.

Z výše uvedeného vyplývá, že soud I. stupně postavil svůj závěr o zjištění úpadku dlužníka ve formě insolvence na tom, že vůči dlužníkovi mají vedle navrhovatele splatné peněžité pohledávky další věřitelé PROFI CREDIT Czech, a.s. a Alfa Inkaso, s.r.o. Kromě uvedených zjištění soudu I. stupně zjistil odvolací soud z jím doplněného dokazování, že za dlužníkem přihlásili své splatné pohledávky další věřitelé, jejichž pohledávky jsou splatné déle než 90 dnů po lhůtě splatnosti. Takto z protokolu o přezkumném jednání ze dne 8.11.2013 a doplněného seznamu pohledávek věřitelů vyplývá, že za dlužníkem mají pohledávky splatné déle než 90 dnů po lhůtě splatnosti například věřitelé: Obvodní soud pro Prahu 10 (pohledávka ve výši 10.802,-Kč splatná od 1.3.2012), Citibank Europe plc (pohledávka ve výši 413.133,32 Kč splatná částečně již od 17.7.2012), nebo Profidebt, s.r.o. (pohledávka ve výši 164.911,63 Kč splatná již od 9.11.2012, resp. 17.9.2012) a další věřitelé, takže celková výše zjištěných pohledávek po přezkumném jednání činí více než 4.500.000,-Kč. Dlužník při přezkumném jednání nepopřel pohledávky věřitelů v celkové výši přibližně 3.500.000,-Kč. Dále z usnesení soudu I. stupně ze dne 8.11.2013 (B-12) odvolací soud zjistil, že na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs.

Ustanovení § 3 odst. 2 IZ vymezuje vyvratitelné právní domněnky, podle nichž se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud. Pokud bude zjištěno naplnění některé z nich, resp. pokud se dlužníkovi nepodaří některou z nich vyvrátit, platí, že je platebně neschopným ve smyslu § 3 odst. 1 IZ.

Pokud jde o úpadek dlužníka ve formě platební neschopnosti, má ho odvolací soud shodně se závěry soudu prvního stupně za osvědčený z toho, že navrhovatel doložil své splatné pohledávky za dlužníkem a současně byly zjištěny shora popsané pohledávky věřitelů PROFI CREDIT Czech, a.s., Alfa Inkaso, s.r.o., Obvodní soud pro Prahu 10, Citibank Europe plc, Profidebt, s.r.o. a dalších.

Dlužníkova obrana spočívala toliko v tvrzení, že bude v blízké době schopen pohledávky svých věřitelů uhradit z prostředků, které má získat od svých příbuzných. Z toho ovšem vyplývá, že obrana dlužníka není důvodná. Pro posouzení dlužníkovy schopnosti plnit své závazky je totiž rozhodný okamžik rozhodování soudu I. stupně. Jeho schopnost závazky věřitelů uhradit po prohlášení konkursu totiž může mít za následek jen zrušení konkursu dle § 308 odst. 1 písm. b) nebo § 308 odst. 2 IZ. Kromě toho je v projednávané věci splněna další zákonná domněnka neschopnosti dlužníka plnit své splatné závazky dle § 3 odst. 2 písm. d) IZ, neboť dlužník ani přes výzvu soudu doručenou mu do vlastních rukou nepředložil seznam svého majetku, svých závazků a svých zaměstnanců, jak mu ukládá § 104 odst. 1 IZ.

Závěrem shrnuto, soud prvního stupně měl úpadek dlužníka správně osvědčen podle § 3 odst. 1 insolvenčního zákona (z důvodu existence splatných pohledávek navrhovatele a dalších známých věřitelů dlužníka) a lze na něj usuzovat podle § 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona (z důvodu, že tyto své závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti) a § 3 odst. 2 písm. d) IZ (z důvodu nepředložení povinných seznamů dle § 104 odst. 1 IZ), když dlužník zákonnou domněnku své platební neschopnosti nijak nevyvrátil.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora dospěl též odvolací soud k závěru, že v řízení bylo prokázáno, že dlužník je v úpadku ve formě insolvence, neboť je po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti v prodlení s plněním svých splatných závazků vůči více věřitelům, neplní je po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti a nepředložil řádný seznam svého majetku ani přes výzvu soudu.

Protože úpadek dlužníka ve formě insolvence byl nepochybně osvědčen, zatímco žádná překážka bránící vydání rozhodnutí o úpadku zjištěna nebyla, postupoval odvolací soud proto podle ust. § 219 občanského soudního řádu a usnesení insolvenčního soudu v napadeném bodě I. výroku jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 14. listopadu 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová