1 VSPH 1668/2017
č. j. MSPH 94 INS 16570/2017 1 VSPH 1668 / 2017 A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. jiřího Karety a soudců ]UDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka: Richard anonymizovano , anonymizovano , bytem Utulná 505, 108 00 Praha 10, zastoupený advokátkou JUDr. Ivanou Seifertovou, sídlem Legerova 39, 120 00 Praha 2, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu vPraze č. j. MSPH 94 INS 16570/2017WAW6 ze dne 28. srpna 2017 takto:

Usnesení Městského soudu vPraze č. j. MSPH 94 INS 16570/2017-A-6 ze dne

28. srpna 2017 se mění tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

1. Městský soud v Praze usnesením č. j. MSPH 94 INS 16570/2017 A 6 ze dne 28. 8. 2017 odmítl insolvenční návrh, jímž se Richard anonymizovano (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení.

2. V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dlužník sice podal insolvenční návrh na předepsaném formuláři, nicméně některé kolonky formuláře jsou vyplněny tak, že jejich obsah dané pole přesahuje a splývá s dalším textem. jedná se zejména o kolonku č. 7 (Popis rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek/ hrozící úpadek) a kolonky č. 17 a 19 popisující závazky dlužníka. Insolvenční návrh je nečitelný, a tím i nesrozumitelný. Dlužník k návrhu nepřipojil žádné předepsané přílohy ani listinné důkazy, jichž se dovolává. Proto soud insolvenční návrh dle ust. Š 128 odst. 1 insolvenčního zákona odmítl.

3. Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá. V odvolání argumentoval tím, že se nejedná o nedostatek insolvenčního návrhu co do obsahu ani co do formy, nýbrž jde o vadu ryze technickou, na níž neměl při vyplňování vliv. Vada se mohla projevit v rámci elektronického přenosu dat, což je ovšem za současné právní úpravy povinný způsob podání návrhu. Měl za to, že se nejedná o nesrozumitelnost návrhu a zmíněný nedostatek lze odstranit a v řízení pokračovat. Pokud jde 0 přílohy návrhu, zaslal je prostřednictvím pošty.

4 Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

5. Podle ust. Š 128 odst. 1 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení $ 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

1 v brn 1006/ zur 1

6. Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ust. Š 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, Skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.. Odvolací soud považuje v vtéto souvislosti za nutné zdůraznit závěry soudní praxe (viz usnesení Nejvyššího soudu CR č. j. KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NSČR 7 /2008 A-16 ze dne 26. 2. 2009), podle nichž _ vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob na splnění zákonem předepsané povinnosti vylíčit Qako nutné obsahové náležitosti insolvenčního návrhu) rozhodující Skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, tj. mimo jiné uvést i konkrétní údaje o věřitelích, kteří mají za dlužníkem splatnou pohledávku, je nutno trvat i v případě návrhu podávaného dlužníkem, ledaže jde o řádný seznam majetku a závazků připojený k insolvenčnímu návrhu dlužníka.

7. ]inak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o úpadku či hrozícím úpadku dlužníka, jež insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu S insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu) předložil; to však jen za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné, tj. opatřené náležitostmi předepsanými v ust. Š 104 odst. 2 až 4 insolvenčního zákona, a že tedy k nim lze (iv uvedeném směru) přihlížet.

8. Podle ust. Š 106 odst. 1 insolvenčního zákona musí dlužník, který hodlá řešit oddluženírn svůj úpadek nebo hrozící úpadek, spojit S insolvenčním návrhem i návrh na povolení oddlužení, a podle ust. Š 390 odst. 1 téhož zákona musí návrh na povolení oddlužení podat spolu s insolvenčním návrhem..

9. Podle ust. Š 391 insolvenčního zákona musí návrh na povolení oddlužení vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení dlužníka a osob oprávněných za něj jednat, údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících pěti letech a údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky. Návrh na povolení oddlužení lze podat pouze na formuláři, jeho náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

10. Z toho, co uvedeno výše, je zřejmé, že insolvenční návrh, jenž je vust. S 2 písm. c) insolvenčního zákona definován jako návrh na zahájení insolvenčního řízení podaný u insolvenčního soudu, a návrh na povolení oddlužení, jímž se dlužník domáhá rozhodnutí o způsobu řešení svého úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jsou dvěma různými procesními podáními, pro něž insolvenční zákon předepisuje různé obsahové náležitosti a pro něž uplatňuje odlišná pravidla i co do požadavku na jejich formu (v podrobnostech viz usnesení Nejvyššího soudu ČR č. ]. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSČR 1/2008-A 15 ze dne 27. 1. 2010 publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 8/2010).

11. Formulář návrhu na povolení oddlužení ve smyslu ust. Š 390 odst. 1 insolvenčního zákona však umožňuje, aby byl využit i k současnému podání insolvenčního návrhu, a to prostřednictvím kolonky č. 7, jež v souladu S náležitostmi insolvenčního návrhu vymezenými v ust. Š 103 odst. 2 téhož zákona předpokládá vyplnění údaje o tom, čeho se jím dlužník domáhá, a uvedení důvodů tohoto návrhu, tj. vylíčení rozhodujících skutečnosti, které úpadek či hrozící úpadek dlužníka osvědčují.

Shodu S prvopisem potvrzuje jana Vlasáková. ta'. _.---w-w __: i "1 6891436682200

12. Podle ust. $ 3 odst. 1 insolvenčního zákona je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší třicet dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit. K posledně uvedené podmínce ust. 5 3 odst. 2 téhož zákona stanoví, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v ust. Š 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

13. Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dlužník podal dne 24. 8. 2017 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři. V návrhu (kolonce č. 7) uvedl, že má peněžité závazky vůči 16 věřitelům, jež jsou více než 30 dní po lhůtě splatnosti a jež není schopen plnit, neboť zastavil platby podstatné části svých závazků, přičemž konkrétně označil závazky vůči Home Credit, a.s. ve výši 51 649 Kč a Unicredit leasing CZ, a.s. ve výši 185 819 Kč a v podrobnostech odkázal na připojený seznam závazků. K návrhu připojil všechny zákonem vyžadované přílohy.

14. Dlužno uvést, že text, jenž dlužník vtělil do kolonky č. 7, přesáhl formulářem vymezené pole, a to až do pole kolonky č. 8, nicméně tato Skutečnost nemá v daném případě žádný vliv na čitelnost textu a už vůbec ne na jeho srozumitelnost. Z tvrzení dlužníka obsažených v insolvenčním návrhu lze dovodit, že ve smyslu ust. $ 3 odst. 1 insolvenčního zákona má více (konkrétně označených) věřitelů, peněžité závazky v určité (konkrétní) výši po (konkrétně specifikovanou) dobu delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti a že je není schopen plnit. Insolvenční návrh tedy nevykazuje žádné nedostatky bránící pokračování vřízení, pro něž by jej bylo třeba odmítnout dle ust. Š 128 odst. 1 insolvenčního zákona.

15. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými Shora shledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a podle ust. Š 220 odst. 1 za použití ust. Š 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil napadené usnesení způsobem ve výroku uvedeným.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššírnu soudu CR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 9. ledna 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu S prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

/