1 VSPH 1668/2014-B-13
KSPH 61 INS 305/2014 1 VSPH 1668/2014-B-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužnice: Hana Kubíková, nar. 9. června 1954, bytem Olbramovice 45, o odvolání věřitele č. 3 Tango invest, s.r.o., IČO 27450775, sídlem Praha 4, Plickova 551/25, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 305/2014-B-8 ze dne 11. června 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 305/2014-B-8 ze dne 11. června 2014 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením s odkazem na § 29 odst. 2 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ) nepotvrdil usnesení první schůze věřitelů konané dne 30.5.2014 o ustanovení Mgr. Milana Edelmanna novým insolvenčním správcem.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že první schůze věřitelů konaná dne 30.5.2014 odvolala dosavadního insolvenčního správce Mgr. Petra Brože z funkce a zvolila jako nového insolvenčního správce Mgr. Milana Edelmanna. Soud volbu schůze věřitelů nepotvrdil proto, že na schůzi věřitelů nebylo doloženo, že zvolený insolvenční správce má platnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu.

Proti tomuto usnesení se věřitel č. 3, jenž hlasoval pro změnu v osobě správce, včas odvolal a namítal, že žádný právní předpis ohledně existence pojištění insolvenčního správce neukládá povinnost důkazní insolvenčnímu věřiteli v případě, že správce je zapsán v Seznamu insolvenčních správců, a odkázal na § 6 odst. 1, § 3 a § 17 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Jestliže nově zvolený insolvenční správce byl zapsán v Seznamu insolvenčních správců, splňoval předpoklady pro výkon této činnosti a nebylo povinností věřitele č. 3 doložit způsobilost insolvenčního správce k výkonu činnosti.

Proto věřitel č. 3 navrhoval, aby bylo usnesení schůze věřitelů ze dne 30.5.2014, kterým byl nově ustanoven Mgr. Milan Edelmann jako insolvenční správce, potvrzeno.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 23 IZ insolvenční správce uzavře na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho funkce nebo s činností jeho zaměstnanců pro celou dobu trvání jeho funkce.

Podle § 6 odst. 1 zákona o insolvenčních správcích na návrh vydá Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo") povolení fyzické osobě, která

a) má plnou způsobilost k právním úkonům,

b) na vysoké škole v členském státě získala nebo jí bylo členským státem uznáno vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu,

c) vykonala zkoušku insolvenčního správce,

d) je bezúhonná,

e) vykonávala po dobu alespoň 3 let odbornou praxi v oblasti související s výkonem funkce insolvenčního správce, zejména v oblasti práva, ekonomie, daňového poradenství, účetnictví, auditu nebo řízení podniku, a

f) uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení nebo s činností zaměstnanců insolvenčního správce při výkonu funkce pro celou dobu trvání této funkce1) (dále jen "smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu").

Podle § 29 odst. 1 IZ na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce. Toto usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek, kteří mají právo hlasovat.

Podle druhého odstavce téhož ustanovení usnesení o ustanovení insolvenčního správce podle odstavce 1 potvrzuje insolvenční soud; nepotvrdí je pouze tehdy, nesplňuje-li insolvenční správce podmínky uvedené v § 21 až 24 a § 25 odst. 3; § 54 odst. 1 se nepoužije.

Z obsahu výpisu ze Seznamu insolvenčních správců plyne, že Mgr. Milan Edelmann má právo vykonávat činnosti insolvenčního správce od 16.1.2006, jeho oprávnění k výkonu činnosti insolvenčního správce nebylo pozastaveno ani nezaniklo.

Z protokolu ze schůze věřitelů ze dne 30.5.2014 plyne, že zástupce věřitele č. 3 byl vyzván k doložení existence smlouvy o pojištění nově zvoleného správce. Odvolací soud je však toho názoru, že zásadně není povinností věřitelů hlasujících pro změnu v osobě insolvenčního správce tuto listinu předkládat za situace, kdy dotyčná osoba je zapsána v seznamu insolvenčních správců, kde jako jedna z podmínek zápisu je právě uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu. Takový postup ze strany soudu by přicházel v úvahu především vůči novému správci a za situace, kdy má insolvenční soud kvalifikovanou povědomost o tom, že osoba, která se má insolvenčním správcem stát, nesplňuje některou z podmínek uvedených v § 6 odst. 1 zákona č. 312/2006 Sb., což bude obvykle v situaci, kdy Ministerstvo spravedlnosti postupuje podle § 13 uvedeného zákona a ruší povolení či zvláštní povolení insolvenčnímu správci. O takový případ se ale v souzené věci nejedná, neboť Mgr. Edelmann je zapsán v seznamu správců, tedy zjevně splňuje podmínky § 6 odst. 1 zákona o insolvenčních správcích, čemuž ostatně nasvědčuje i to, že podle insolvenčního rejstříku působí jako insolvenční správce v 356 insolvenčních řízeních.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a věc podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 10. října 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková