1 VSPH 1668/2013-P35-9
MSPH 79 INS 760/2013 1 VSPH 1668/2013-P35-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenním ízení dlužníka: BAU INPRO, a.s., IýO 26315394, sídlem Kmochova 517/2, 150 00 Praha 5-Smíchov, o odvolání vČ itele . 27: ýEZ Prodej, s.r.o., IýO 27232433, sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, zast. Pavlou anonymizovano , anonymizovano , adresa pro doruování: ýEZ Zákaznické služby, s.r.o., Guldenerova 2577/19, 303 28 Plze , proti usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 30. ervence 2013, .j. MSPH 79 INS 760/2013-P35-2,

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 30. ervence 2013, .j. MSPH 79 INS 760/2013-P35-2, s e p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením MČstský soud v Praze v insolvenním ízení dlužníka BAU INPRO, a.s. (dále jen dlužník) rozhodl, že se p ihláška . P35 vČ itele . 27 ýEZ Prodej, s.r.o. (dále jen odvolatel) ve výši 33.695,-K odmítá (bod I. výroku) a právní mocí tohoto usnesení úast odvolatele v tomto rozsahu v insolvenním ízení koní, a tento vČ itel z stává jeho úastníkem s p ihlášenou pohledávkou . P28 ve výši 126.536,-K (bod II. výroku). V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ zejména uvedl, že odvolatel p ihlásil dne 20.6.2013 vas svou nezajištČnou pohledávku . P28 v celkové výši 126.563,-K (tvo enou jistinou 105.593,-K a úroky z prodlení ve výši 20.970,-K) z titulu nezaplaceného odbČru elektrické energie dlužníkem. Podáním ze dne 24.7.2013, které bylo dorueno do datové schránky soudu téhož dne, p ihlásil odvolatel další nárok (íslo P35) ve výši 33.695,-K z titulu náklad ízení dle rozhodnutí MČstského soudu v Praze sp.zn. 28 ECm 124/2012 ze dne 27.3.2013, které nabylo právní moci dne 22.5.2013. Soud I. stupnČ p ihlášku pohledávky P35 odvolatele do insolvenního ízení ve výši 33.695,-K následnČ odmítl, nebo dospČl k závČru, že se jedná o pohledávku z titulu p íslušenství k p vodnČ p ihlášené pohledávce dne 20.6.2013, jež však p vodní p ihláškou uplatnČno nebylo. Proto p ihlášku novČ p ihlášeného p íslušenství ve smyslu ustanovení § 185 insolvenního zákona (dále jen IZ) odmítl jako opoždČnou.

Proti tomuto usnesení se odvolatel vas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zmČnil tak, že se p ihláška pohledávky odvolatele neodmítá, nebo se jedná o pohledávku za náklady ízení p iznané pravomocným rozsudkem MČstského soudu v Praze .j. 28 ECm 124/2013 ze dne 27.3.2013, kterou nemohl p ihlásit v insolvenním ízení dlužnice vas, nebo pohledávka vznikla až v okamžiku právní moci rozhodnutí a doložka vykonatelnosti byla na tomto rozhodnutí vyznaena soudem až po uplynutí lh ty k p ihlášení pohledávek v insolvenním ízení dlužníka. Navrhoval proto, aby odvolací soud napadené usnesení zmČnil tak, že se jeho p ihláška pohledávky ve výši 33.965,-K neodmítá.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání není opodstatnČno.

Podle § 173 odst. 1 IZ vČ itelé podávají p ihlášky pohledávek u insolvenního soudu od zahájení insolvenního ízení až do uplynutí lh ty stanovené rozhodnutím o úpadku. K p ihláškám, které jsou podány pozdČji, insolvenní soud nep ihlíží a takto uplatnČné pohledávky se v insolvenním ízení neuspokojují. Insolvenním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, p ed nímž probíhá insolvenní ízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenní soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve vČ itele, kte í dosud nep ihlásili své pohledávky, aby tak uinili ve stanovené lh tČ, a pouí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lh ta k p ihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dn a delší 2 mČsíc (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, iní tato lh ta 30 dn (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má p ihláška pohledávky pro bČh lh ty k promlení nebo pro zánik práva stejné úinky jako žaloba i jiné uplatnČní práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvennímu soudu. P ihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodlenČ soudu insolvennímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; úinky spojené s podáním takové p ihlášky nastávají dnem, kdy p ihláška dojde insolvennímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v pr bČhu insolvenního ízení skutenost, na základČ které se podle tohoto zákona k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolvenní soud odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné a které se doruuje zvláš p ihlášenému vČ iteli, dlužníku a insolvennímu správci; odvolání proti nČmu m že podat jen p ihlášený vČ itel. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní; o tom insolvenní soud p ihlášeného vČ itele uvČdomí ve výroku rozhodnutí.

Z insolvenního rejst íku odvolací soud zjistil, že usnesením .j. MSPH 79 INS 760/2013-A-16 ze dne 23.5.2013 rozhodl insolvenní soud o úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu na jeho majetek. V tomto usnesení též stanovil lh tu k podání p ihlášek. V insolvenním rejst íku výzvu k podání p ihlášek zve ejnil dne 23.5.2013. Konec lh ty 30 dn k p ihlášení pohledávek tak p ipadl na den 24.6.2013. P ihláška odvolatele v celkové výši 126.563,-K (tvo ená jistinou 105.593,-K a úroky z prodlení ve výši 20.970,-K) z titulu nezaplaceného odbČru elektrické energie byla podána dne 20.6.2013, tedy vas. Pohledávka vzniklá na pravomocnČ p iznaných nákladech ízení vedeného u MČstského soudu v Praze sp.zn. 28 ECm 124/2012 ve výši 33.965,-K byla p ihlášena u soudu dne 24.7.2013, tedy po uplynutí lh ty stanovené insolvenním soudem.

Z uvedeného vyplývá, že odvolatel p ihlásil v insolvenním ízení dlužnice ve lh tČ pro p ihlášení pohledávek (tedy do 24.6.2013) toliko první ást své pohledávky v celkové výši 126.563,-K (tvo enou jistinou 105.593,-K a úroky z prodlení ve výši 20.970,-K). Pohledávka z p iznané náhrady náklad ízení vedeného u MČstského soudu v Praze .j. 28 ECm 124/2012 ve výši 33.965,-K, kterou p ihlásil odvolatel dne 24.7.2013, není souástí p vodnČ p ihlášené pohledávky. Pohledávky p íslušenství, mezi nČž náleží dle § 121 odst. 3 obanského zákoníku (jenž se užije i pro oblast obchodních závazkových vztah ) úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s uplatnČním pohledávky (jednotlivé druhy p íslušenství), jsou totiž samostatné pohledávky, které sice souvisejí s existencí pohledávky hlavní a zásadnČ sdílejí i její osud, nicménČ je nutno je uplatnit p ed soudem samostatnČ. Proto chce-li vČ itel dosáhnout soudní žalobou toho, aby mu byly vedle dlužné jistiny p iznány i pohledávky p edstavující její p íslušenství, musí v ní takové jednotlivé nároky výslovnČ (a ádnČ) uplatnit, a je-li v i dlužníku zahájeno insolvenní ízení, musí tak ve smyslu § 109 odst. 1 písm. a), § 110 odst. 1 a § 173 IZ uinit vasnou p ihláškou, jež má pro bČh promlecích a prekluzívních lh t stejné úinky jako žaloba nebo jiné uplatnČní práva u soudu.

V daném p ípadČ proto odvolatel neprovedl pouze zmČnu výše p vodnČ p ihlášené pohledávky p íslušenství, ale fakticky p ihlásil další samostatnou pohledávku p íslušenství pohledávky p ihlášené již dne 20.6.2013. Soud I. stupnČ proto správnČ posoudil tuto p ihlášku odvolatele ve výši 33.965,-K z titulu náhrady náklad ízení jako opoždČnou, nebo se nejedná o p ípustnou zmČnu výše d íve p ihlášené pohledávky dle § 192 odst. 4 IZ, ale o p ihlášku nové pohledávky. Vzhledem k tomu, že tato p ihláška pohledávky byla podána dne 24.7.2013, tedy po uplynutí p ihlašovací lh ty, která konila dne 24.6.2013, je závČr soudu I. stupnČ, že odvolatel lh tu, stanovenou insolvenním soudem pro p ihlášení pohledávek v souladu s § 136 IZ v rozhodnutí o úpadku, zmeškal. Jelikož prominutí zmeškání této lh ty (i pokud by o nČ vČ itel dle § 58 obanského soudního ádu vas požádal) není podle § 83 IZ p ípustné, je nezvratný závČr, že p ihláška odvolatele podaná po uplynutí stanovené p ihlašovací lh ty, nenastolila procesní úinky zákonem s ní spojené, není p edmČtem insolvenního ízení a nem že v nČm být p ezkoumána ani uspokojována.

Pokud odvolatel tvrdil, že svoji pohledávku z p iznaných náklad ízení nemohl p ihlásit vas, nebo právní moc byla na platebním rozkazu MČstského soudu v Praze .j. 28 ECm 124/2012 vyznaena až po uplynutí p ihlašovací lh ty, odvolací soud se s jeho argumentací neztotož uje.

Pohledávka odvolatele vznikla ke dni 22.5.2013, kdy nabyl právní moci platební rozkaz .j. 28 ECm 124/2012. Z insolvenního spisu vyplývá, že usnesení o úpadku bylo zve ejnČno dne 23.5.2013 a lh ta pro p ihlašování pohledávek vČ itel v insolvenním ízení dlužníka byla stanovena v délce 30 dn ; uplynula tudíž dne 24.6.2013. Odvolatel proto mohl svoji pohledávku p ihlásit v insolvenním ízení dlužníka ve stanovené lh tČ. Skutenost, že se o nabytí právní moci platebního rozkazu dozvČdČl až po uplynutí lh ty, není pro posouzení vasnosti podání jeho p ihlášky rozhodující, nebo jako úastník obanského soudního ízení mČl dle § 44 odst. 1 obanského soudního ádu odvolatel právo nahlížet do spisu v ízení o vydání elektronického platebního rozkazu a mČl též právo vyžádat si vyznaení doložky právní moci na stejnopisu elektronického platebního rozkazu, jakmile právní moc rozhodnutí nastala, a to bez z etele ke skutenosti, kdy byla doložka právní moci vyznaena z ú ední povinnosti kancelá í soudu.

V daném p ípadČ proto soud I. stupnČ nepochybil, když o ásti p ihlášky odvolatele rozhodl podle § 185 IZ, nebo odvolatel podal p ihlášku pro p íslušenství ve výši 33.965,-K do insolvenního ízení po uplynutí stanovené lh ty dne 24.7.2013, tedy opoždČnČ.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele d vodným a napadené usnesení podle § 219 obanského soudního ádu jako vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím MČstského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 18. listopadu 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva