1 VSPH 1667/2017-13-62


&. j. KSHK 40 INS 6474/2011 1 VSPH 1667/2017-13-62

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy jUDr. ]iřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a ]UDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníce: Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem _jiráskova 166, 550 01 Broumov Nové Město, o odvolání České republiky České správy sociálního zabezpečení, pracoviště Hradec Králové, sídlem Slezská 839, 502 00 Hradec Králové, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j KSl IK 40 INS 6474/2011 3 54 ze dne 22. května 2017 takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č. j KSl IK 40 INS 6474/2011-3-54 ze dne 22. 5. 2017 vzal na vědomí splnění oddlužení Ivany anonymizovano (dále jen dlužníce), schválil vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce JUDr. ]iřího ]akoubka, Ph.D. (dále jen správce) a zprostil ho funkce (body 1. až Ill. výroku), osvobodil dlužníci od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, s tím, že se osvobození vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit; i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníci pro tyto pohledávky právo postihu (bod IV. výroku), a zrušil povinnost České správy sociálního zabezpečení (dále jen odvolatelka) provádět z důchodu nebo jiných příjmů dlužníce srážky pro účely insolvenčního řízení (bod V. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 5. 5. 2011 (č. d. A T) zjistil úpadek dlužníce a povolil jeho řešení oddlužením a usnesením ze dne 26. 4. 2012 (č. d. 13-15) schválil oddlužení dlužníce plněním splátkového kalendáře. Dne 28. 4. 2017 doručil správce soudu oznámení o splnění oddlužení, jímž ho informoval o tom, že dlužníce splnila všechny povinnosti vyplývající ze schváleného způsobu oddlužení, na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů zahrnutých do splátkového kalendáře (České spořitelny, a. s., Matco, s. r. o., Euro Benefit, a. s., JUDr. Petra Kociána, České podnikatelské pojišťovny, a. s., TwMobile Czech Republic, a. s., Českého inkasního kapitálu, a. s., Pojišťovny České spořitelny, a. s. a FORTE, s. r. o.) v rozsahu 75,92 % zaplatila 27521329 Kč a uhradila odměnu a hotově výdaje správce ve výši 65.268 Kč. Cituje ust. Š 413 a Š 414 insolvenčního zákona, vzal soud splnění oddlužení na vědomí, rozhodl o odměně a hotových výdajích správce a zprostil ho funkce, na návrh dlužníce ze dne 4. 5. 2017 rozhodl o tom, že ji osvobozuje od placení pohledávek dle bodu IV. výroku a zrušil povinnost odvolatelky jako plátce důchodu dlužníce provádět pro účely insolvenčního řízení srážky,

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

I. ___ _ nn" _-_... .! ._r_._

1 vspii 1667/2017

Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil v bodě IV. výroku tak, že dlužníci nepřizná osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. V odvolání namítala, že dne 26. 8. 2016 uplatnila podle ust. Š 203 insolvenčního zákona vůči dlužníci pohledávku z titulu nedoplatku na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za rok 2015 ve výši 23.304 Kč, když povinnost úhrady doplatku vznikla dlužníci dne 29. 4. 2016. Dlužnice se zavázala zaplatit nově vzniklý dluh v měsíčních splátkách po 4000 Kč počínaje říjnem 2016, ale uhradila na něj pouze 8.000 Kč a kúhradě zbývá 15.304 Kč. Ke dni 28. 4. 2017 jí pak vznikla povinnost doplatit na pojistné za rok 2016 částku 23.660 Kč a za měsíce leden až duben 2017 byla povinna uhradit zálohy na pojistné v celkové výši 7.977 Kč. Její dluh tak činí celkem 46.941 Kč a každý měsíc se navyšuje o neuhrazené zálohy. Z toho odvolatelka dovodila, že dlužníce neplnila řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a osvobození od placení zbytku dluhů jí nemělo být přiznáno.

Vrchní soud vPraze se v prvé řadě zabýval tím, zda je odvolatelka osobou oprávněnou napadnout toto rozhodnutí odvoláním, a dovodil, že tomu tak není.

Vyšel přitom z toho, že podle ust. Š 201 občanského soudního řádu může účastník napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. Podle ust. S 14 insolvenčního zákona jsou účastníky insolvenčního řízení dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku, podle ust. Ši 15 téhož zákona nejde-li o přihlášené věřitele, jsou jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení účastníky tohoto řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje. Podle ust. Š 414 insolvenčního zákona ve znění účinném do 30. 6. 2017, jež je v daném případě třeba aplikovat, jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka (odst. 1). Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihHželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit (odst. 2). Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu (odst. 3). Při osvobození dlužníka podle odstavce 1 zůstává zajištěnému věřiteli, který po schválení oddlužení nepožádal o zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky, zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky zvýtěžku zpeněžení tohoto majetku; pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (% 170), se může takto domáhat jen za dobu do skončení insolvenčního řízení (odst. 4). Podle ust. Š 416 odst. 2 insolvenčního zákona se rozhodnutí insolvenčního soudu o návrhu dlužníka na přiznání osvobození podle 0 414 a 415 doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud takový návrh zamítl, se může odvolat pouze dlužník. Proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud přizná dlužníku osvobození podle Š 414 a 415, se může odvolat pouze věřitel, jehož pohledávka vůči dlužníku nebyla v insolvenčním řízení zcela uspokojena. Odvoláním však lze namítat pouze to, že nebyly splněny předpoklady pro přiznání osvobození dlužníka.

Z výše uvedených ustanovení ustálená soudní judikatura (srovnej např. usnesení Vrchního soudu v Praze č. j MSPl l 94 INS 19106/2016, 4 VSPř l 2083/2016 A-26 ze dne 1. 12. 2016) dovozuje, že proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud přizná dlužníkovi osvobození podle ust. Š 414 nebo 5 415 insolvenčního zákona, je oprávněn podat odvolání podle ust. Š416 odst. 2 téhož zákona jen ten věřitel, jenž byl účastníkem insolvenčního řízení a jehož nezajištěná pohledávka vůči dlužníku nebyla v insolvenčním řízení zcela uspokojena,

Shodu s prvopisem po tvrzujc Tereza lsÍulštrunková.

1 v ofr 1 lištu!; zuu a nikoliv každý věřitel dlužníka. Protože podle ust. Š 414 odst. 1 insolvenčního zákona osvobodí insolvenční soud dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, vněmž dosud nebyly uspokojeny, přičemž se osvobození podle ust. Š 414 odst. 2 a 3 téhož zákona vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit, i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu, je dle názoru odvolacího soudu zřejmé, že se osvobození na jiné pohledávky nevztahuje a věřitel takové pohledávky není k podání odvolání proti rozhodnutí o osvobození od placení pohledávek, jež se na něj nevztahuje, oprávněn.

V daném případě odvolatelka do insolvenčního řízení žádnou pohledávku vůči dlužníci nepřihlásila a účastníkem insolvenčního řízení nebyla a na pohledávky, jimiž argumentovala v odvolání, se rozhodnutí o osvobození přiznané napadeným usnesením nevztahuje. Z těchto důvodů odvolací soud odvolání odvolatelky jakožto odvolání osoby, jež k jeho podání nebyla oprávněna, podle ust. Š 218 písm. b) občanského soudního řádu odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 11. ledna 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. [Mí/My