1 VSPH 1665/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ivlvvlvl v-v llvll 'vv' -vlvlllvvllvlv

78|NS 4734/2008 -B-91-rozhodnutí o odvolání-1VSPH 1665/2015, tisková skupina 20368-6/2016 SOUDCE Lhůta:

1VSPH166515.docx 2016/06/09 10:26:39 JUDr. Kučera Robert, advokát, ID: KUČERA ROBE 3

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 9

Robert Kučera-Kučera Robert, JUDr., advokát, Dukelských hrdinů 471/29, 17000 Praha 7, CZ ID DS: ezid6x2

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

15.06.2016 16:09:13 Lenka Baštová DiS. 15.06.201616:09:13 16.06.201614:16:07

Zprávu vypravil:

Doručeno:

15.06.2016 16:09:13 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

15.06.201616:09:13 16.06.201614:16:07

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 08.07.2016 09:26 Kontrolu provedl:

19.06.2016 00:46

Uchytilová Eva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vulvllvl lvl-lvvlv lvl v vvvvuvvvuvlvlv

78|NS 4734/2008 -B-91-rozhodnutí o odvolání-1VSPH 1665/2015, tisková skupina 20368-6/2016 SOUDCE Lhůta:

1VSPH166515.docx 2016/06/09 10:26:39 Mgr. Janík Michal, obch.náz. advokát, advokát, ID: JANÍK MICH 4 Typ DS: PFO_ADVOK

Michal Janík-Janík Michal, Mgr., advokát, Pražská 140, 26101 Příbram, CZ ID DS: v63ft9b

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 15.06.2016 16:09:17 Lenka Baštová DiS. 15.06.2016 16:09:16 16.06.2016 08:48:25

Zprávu vypravil: Doručeno:

15.06.201616:09:16

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-|i příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.06.2016 08:48:25 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 08.07.2016 09:27 Kontrolu provedl:

19.06.2016 00:46

Uchytilová EvaSpisová značka:781NS 4734/2008

Identifikace dotazu:20368-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:15.06.2016 13:31 Kontrolu proved JIBaštová Lenka DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů

AdresátzMgr. Janík Michal, obch.náz. advokát,

Údaje o schránce: typ:PFo ADVOK Název DS Michal Janík,

IČ:

Adresa:

Adresát: JUDr.

Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK

Název DS Robert Kučera,

IČ:

Adresa:

Typľadvokát ID:JANÍK MICH advokát

1D DS:v63ft9b Stav DS Přístupná firma:

Mgr. Michal Janík, advokát, ev.č. 4707 66242771 Dlouhá /141, 26101 Příbram, CZ nar. 25.05.1971

Kučera Robert, advokát TYPľadvokát

ID DS:ezid6x2

Robert Kučera lDzKUČERA ROBE Stav DS Přístupná firma: ev.č. 9559

JUDr. , advokát,

66253446

Dukelských hrdinů 29/471,

17000 Praha, CZ nar. 21.09.1974

nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

CCA Group a.s.

Strana 1 z 1

AAM112R

číslo jednací :MSPH 78 INS 4734/2008-B-

POKYNY PRO KANCELÁŘ: usnesení VI'ChIlÍhO soudu V Praze ze dne 30.května 2016 č.j.-B-91

-doruč 1) insolvenčnímu správci do jeho datové schránky, nelze-li doručit do datové schránky, doruč poštou: Mgr.Micha1 J anlk, Pražská 140, Příbram typem obálky I2) JUDr.Robert Kučera, advokát, Dukelských hrdinů 29/471, Praha 7 do jeho datové schránky, nelze-li doručit do datové schránky, doruč poštou typem obálky ILhůta: po vypravení předlož spis soudci

V Praze dne 15.června 2016 Hana Vítová vyšší soudní úředniceKanceláři předáno dne: 15 .června 2016Vypraveno dne: 15.6.2016

Zveřejněno dne: 15.6.2016