1 VSPH 1662/2015-P44-7
KSHK 35 INS 24843/2014 1 VSPH 1662/2015-P44-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužníků Jana Tecla a Pavlíny Teclové, oba bytem Nová Ves u Světlé nad Sázavou 194, o odvolání věřitele Via SMS, s.r.o., Lazarská 1719/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 24720275, proti usnesení Krajského soudu Hradci Králové č.j. KSHK 35 INS 24843/2014-P44-2/celk. 2 ze dne 7. dubna 2015,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu Hradci Králové č.j. KSHK 35 INS 24843/2014-P44-2/celk. 2 ze dne 7. dubna 2015 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 35 INS 24843/2014-P44- 2/celk. 2 ze dne 7.dubna 2015 odmítl přihlášku Via SMS, s.r.o. (dále věřitel) a rozhodl, že právní mocí rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesení, kterým byli věřitelé vyzváni, aby své pohledávky přihlásili ve lhůtě třiceti dnů, bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 17.2.2015. Lhůta pro uplatnění práva počala běžet dne 18.2.2015 a její konec připadl na 19.3.2015. Věřitel přihlášku pohledávky doručil k soudu prostřednictvím datových schránek dne 20.3.2015. Na základě uvedených skutečností dospěl soud k závěru, že věřitel svou pohledávku uplatnil opožděně. Proto soud přihlášku pohledávky odmítl.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Argumentoval zejména tím, že přihlášku pohledávky podal již 16.3.2015 prostřednictvím datové schránky. Vzhledem k tomu, že přihláška pohledávky byla soudu prvního stupně zaslána před uplynutím stanovené lhůty, má věřitel za to, že byla podána včas. K odvolání připojil výpis z odeslané pošty ze své datové schránky. isir.justi ce.cz KSHK 35 INS 24843/2014

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku (§ 136 odst. 2 písm. d/ insolvenčního zákona).

Přihlášku pohledávky lze podle § 176 insolvenčního zákona podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencni-zakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 občanského soudního řádu-dále jen o.s.ř.) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Podle § 177 insolvenčního zákona je nutné k přihlášce pohledávky připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Podle § 174 odst. 1 insolvenčního zákona se přihlášky pohledávek a jejich přílohy podávají dvojmo. Stejnopis přihlášky a její přílohy doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci.

Podle § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Odvolací soud ze spisu zjistil, že soud prvního stupně usnesením č.j. KSHK 35 INS 24843/2014-A-8 ze dne 17.2.2015 rozhodl o úpadku Jana Tecla a Pavlíny Teclové (dále dlužníci či dlužník a dlužnice), dále mimo jiné vyzval věřitele, aby pohledávky přihlásili ve lhůtě třiceti dnů, konec lhůty připadl na 19.3.2015. Z dokumentů připojených k přihlášce pohledávky věřitele č. P44 vyplývá, že dne 20.3.2015 byla do datové schránky soudu prvního stupně doručena zpráva ID 263174676 od Krajského soudu v Ostravě. V průvodním podání je jako věc uvedena spisová značka, pod kterou je vedeno insolvenční řízení ohledně dlužníků, tedy KSHK 35 INS 24843/2014, dále bylo připojeno sdělení, že jsou přeposílány mylně zaslané dokumenty, kdy v části informace o původním podání je uvedeno Věc: přihláška insolvence Dalibor Vašek . K tomuto podání mimo jiné byla dále připojena přihláška pohledávky za dlužníkem Janem Teclem, označená názvem přílohy SC22015031612170.pdf. Z výpisu z odeslané pošty z datové schránky věřitele 6ctthrh, připojeného k odvolání, vyplývá, že do datové schránky soudu prvního stupně ep7abae byla odeslána zpráva označená jako přihláška insolvence Jan Tecl , ID zprávy 263163050, která byla doručena 16.3.2015 v 11:11:37, kdy její přílohou měla být mimo jiné přihláška pohledávky za dlužníkem Janem Teclem.

Za této situace, kdy podle výpisu z datové schránky věřitele měla být soudu prvního stupně doručena dne 16.3.2015 zpráva, která měla rovněž obsahovat KSHK 35 INS 24843/2014 přihlášku pohledávky věřitele za dlužníkem a kdy zároveň Krajský soud v Ostravě přeposlal soudu prvního stupně dne 20.3.2015 přihlášku pohledávky, která byla v průvodním podání označena jako přihláška za dlužníkem Daliborem Vaškem, ale byla k ní připojena přihláška za dlužníkem Janem Teclem nelze jednoznačně dovodit, že věřitel pohledávku za dlužníkem přihlásil opožděně. S ohledem na předložený výpis z datové schránky věřitele, podle něhož měla být soudu prvního stupně doručena přihláška pohledávky dne 16.3.2015, by bylo možné dovodit, že přihlášku podal včas, proto je nutné se nejdříve zabývat, tím, zda uvedená zpráva odvolatele byla soudu prvního stupně skutečně doručena a zda obsahovala i předmětnou přihlášku pohledávky. Bez uvedeného zjištění nelze spolehlivě dospět k závěru, že předmětná přihláška byla věřitelem původně zaslána Krajskému soudu v Ostravě a ten ji opožděně dne 20.3.2015 zaslal soudu prvního stupně.

Z uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení, které měl za předčasné, podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Poučení Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 16. května 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná