1 VSPH 1660/2012-B-14
KSPL 56 INS 20338/2012 1 VSPH 1660/2012-B-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem Sídliště 656, Rotava, přechodně Zelená Hora 130, Kraslice, o odvolání věřitele Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Biskupcova 1866, Praha 3, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 20338/2012-B-5, ze dne 22. října 2012,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni v bodě I. výroku schválil oddlužení dlužníka Michala anonymizovano plněním splátkového kalendáře, v bodě II. výroku mu uložil povinnost hradit měsíční splátky splátkového kalendáře, v bodě III. výroku soud přiznal insolvenčnímu správci zálohu měsíční odměny a náhradu hotových výdajů a v bodě IV. výroku uložil plátcům mzdy dlužníka provádět v zákonném rozsahu z jejich příjmu srážky, které budou poukazovány k rukám insolvenčního správce, jemuž v bodě V. výroku uložil další povinnosti spojené s realizováním splátkového kalendáře.

Proti tomuto usnesení podal věřitel Josef Hill (dále jen věřitel) včas odvolání podáními došlými elektronickou poštou soudu dne 22.10.2012, která nazval jako odvolání do shora označeného usnesení Krajského soudu v Plzni, jako stížnost na postup soudu, jako návrh na zastavení insolvenčního řízení dle § 142 písm. c) a stížnost pro porušení zákona. V těchto podáních (která jsou dle svého obsahu odvoláními do téhož rozhodnutí soudu) opakovaně uváděl, že s rozhodnutím soudu I. stupně o schválení splátkového kalendáře nesouhlasí, neboť se řádně nekonalo přezkumné jednání a schůze věřitelů. Upozorňoval na skutečnost, že oproti usnesení soudu ze dne 3.9.2012 se jednání ani schůze nekonaly v místnosti č. 49 v přízemí budovy Krajského soudu v Plzni, ale v místnosti č. 22, kam bylo jednání i schůze přesunuty z technických důvodů. Dále věřitel namítal, že dlužník podal svůj návrh na povolení oddlužení s nepoctivým záměrem, neboť se plnění svých závazků vyhýbal a vstupoval do právních vztahů (uzavřel například smlouvu o nájmu bytu) za situace, kdy věděl, že své povinnosti nebude schopen plnit a kromě toho v průběhu insolvenčního řízení uváděl nepravdivé informace o svých pohledávkách i příjmech.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny procesní předpoklady k projednání podaného odvolání.

Podle § 403 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) mohou věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení, namítat, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Tyto námitky mohou uplatnit nejpozději do skončení schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu oddlužení.

Podle § 406 odst. 3 věty druhé IZ odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 IZ soud nevyhověl.

Z insolvenčního spisu a insolvenčního rejstříku veřejně přístupného z internetové stránky Ministerstva spravedlnosti (adresa www.justice.cz) odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 3.9.2012 (A-7) Krajského soudu v Plzni bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a povoleno jeho oddlužení. Přezkumné jednání a schůze věřitelů byla nařízena na 15.10.2012 ve 13:30 hodin do jednací síně č. dv. 49 v přízemí budovy soudu. Podle protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů jednání započalo ve 13:35 hodin, žádný z věřitelů se k jednání ani na schůzi nedostavil. Ze záznamu soudkyně ze dne 15.10.2012 dále vyplývá, že věřitel Josef Hill se dostavil do kanceláře soudkyně ve 14:00 hodin s tím, že se opozdil a jednání zmeškal. Namítal přitom, že bylo jednání přesunuto do jiné jednací síně. Ze záznamu dále vyplývá, že z důvodu havárie v místnosti č. 49 (praskliny ve stropě) bylo přezkumné jednání přeloženo do místnosti č. 22 v témže podlaží a tato změna byla zřetelným způsobem vyznačena na dveřích místnosti č. 49. Toto opatření soudkyně bylo také důvodem, proč bylo s jednáním započato až ve 13:35 hodin.

Z uvedeného vyplývá, že věřitel Josef Hill se neúčastnil schůze věřitelů, na níž bylo rozhodováno o způsobu oddlužení, tudíž nehlasoval proti navrženému způsobu oddlužení. Nenáleží mu proto podat námitku dle § 403 odst. 2 IZ, že jsou zde skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Není tedy osobně legitimován k podání odvolání do usnesení o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Pokud namítal, že se přezkumné jednání a schůze věřitelů neměly konat, pokud nemohly proběhnout pro technickou závadu v místnosti, kam byly původně nařízeny, pak odvolací soud jeho námitku neshledal důvodnou. Z protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů i ze záznamu soudkyně ze dne 15.10.2012 vyplývá, že změna jednací síně byla vynucena technickými potížemi a byla zřetelně na dveřích původní jednací síně vyznačena. Věřiteli toto opatření neznemožnilo účast u jednání, neboť jednání se neúčastnil proto, že se opozdil.

Soud nebyl vázán tou částí svého rozhodnutí, jímž v rozhodnutí o úpadku určil jednací místnost pro přezkumné jednání a schůzi věřitelů, neboť v této části se jednalo o rozhodnutí, kterým se pouze upravuje vedení řízení dle § 170 odst. 2 občanského soudního řádu. Pokud soudkyně učinila dostatečná technická opatření, aby změna jednací síně byla zřetelně a včas na dveřích původně určené jednací síně vyznačena a pokud přiměřeně posunula začátek soudního jednání, postupovala správně, když jednání neodročila, neboť jednou ze základních zásad insolvenčního řízení (i soudního řízení vůbec) je rychlý a hospodárný postup soudu (§ 5 písm. a/ IZ).

Odvolací soud proto odvolání věřitele shledal nepřípustným dle § 406 odst. 4 IZ, neboť bylo podáno osobou, která k němu není oprávněna, a podle § 218 písm. b) občanského soudního řádu jej odmítl, aniž se zabýval dalšími tvrzeními věřitele.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 9. ledna 2013

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová