1 VSPH 1658/2013-B-12
KSHK 41 INS 21115/2013 1 VSPH 1658/2013-B-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužnice Jitky Schejbalové, nar. 1.3.1986, bytem Solnice, Masarykovo náměstí 3, o odvolání Edl a partneři, v.o.s., sídlem Hradec Králové-Věkoše, Na Zahrádkách 268/18, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. září 2013, č.j. KSHK 41 INS 21115/2013-B-5,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové napadeným usnesením ze dne 9.9.2013, č.j. KSHK 41 INS 21115/2013-B-5 odvolal z funkce insolvenčního správce Edl a partneři, v.o.s. (dále jen odvolatel), ustanovil novou insolvenční správkyni Mgr. Ing. Petru Hýskovou a odvolateli uložil povinnost předat funkci nové správkyni.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal (B-6). Své odvolání však vzal posléze zpět podáním ze dne 30.9.2013 (B-7).

Odvolací soud proto odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. října 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová