1 VSPH 1652/2012-A-40
KSCB 27 INS 9458/2011 1 VSPH 1652/2012-A-40

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka Demal, s.r.o., IČO 26075610, sídlem Týn nad Vltavou, Nám. Mládeže 746, zast. Mgr. Janem Nedomou, advokátem, sídlem Šumperk, Husitská 3111/11, zahájené na návrh navrhovatelky Moniky Slavické, IČO 64467627, místem podnikání Zlín 4, Malenovice, Husova 801, o odvolání dlužníka proti bodu II. výroku usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. listopadu 2011, č.j. KSCB 27 INS 9458/2011-A-30,

takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 16.11.2011, č.j. KSCB 27 INS 9458/2011-A-30, zastavil insolvenční řízení (bod I. výroku) a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

Jen proti bodu II. výroku usnesení o náhradě nákladů řízení se dlužník včas odvolal (A-31, A-32). Své odvolání vzal posléze zpět podáním ze dne 14.5.2012 (A-36).

Odvolací soud proto odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil. O nákladech odvolacího řízení rozhodl podle § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., když dlužník zavinil, že odvolací řízení muselo být zastaveno, avšak navrhovatelce z toho nevznikly žádné náklady.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 3. prosince 2012

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová