1 VSPH 1650/2015-A-19
MSPH 79 INS 5844/2015 1 VSPH 1650/2015-A-19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Karety a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: Quartet, s.r.o., IČO 28141822, sídlem Praha 4, Jaurisova 515/4, zahájeném k návrhu navrhovatele Ing. Pavla Huška, nar. 28. září 1963, bytem Staré Hodějovice, Horní 24, o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 5844/2015-A-13 ze dne 24. června 2015,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud I. stupně usnesením č.j. MSPH 79 INS 5844/2015-A-15 ze dne 3.8.2015 vyzval insolvenčního navrhovatele Ing. Pavla Huška jako odvolatele k zaplacení soudního poplatku za podané odvolání proti usnesení č.j. MSPH 79 INS 5844/2015-A-13 ze dne 24.6.2015, kterým byl zamítnut insolvenční návrh navrhovatele, podle položky 22 bod 11 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve výši 2.000,-Kč ve lhůtě do 3 dnů ode dne doručení usnesení. Usnesení ze dne 3.8.2015 bylo podle doručenky navrhovateli (odvolateli) doručeno dne 7.8.2015 vložením do domovní schránky.

Protože navrhovatel (odvolatel) ve stanovené lhůtě soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč neuhradil, postupoval odvolací soud podle § 9 odst. 1 z.č. 549/1991 Sb. a odvolací řízení zastavil.

Po u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 25. srpna 2015

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná