1 VSPH 1650/2012-P671-7
MSPH 78 INS 11542/2012 1 VSPH 1650/2012-P671-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka I.D. Marketing ČR, s.r.o., IČO 25534220, sídlem Praha 8-Karlín, Sokolovská 86/131, o odvolání věřitele č. 671: u & we Advertising, s.r.o., IČO 25675141, sídlem Brandýs nad Labem, Mělnická 31, zast. JUDr. Jiřím Volfem, advokátem, sídlem Praha 9, Děčínská 8/473, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. října 2012, č.j. MSPH 78 INS 11542/2012-P671-2,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. října 2012, č.j. MSPH 78 INS 11542/2012-P671-2, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze v insolvenčním řízení dlužníka I.D. Marketing ČR, s.r.o. (dále jen dlužník) rozhodl, že přihláška pohledávky věřitele č. 671 u & we Advertising, s.r.o. (dále jen odvolatel) ve výši 267 763,90 Kč se odmítá a že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že usnesením o zjištění dlužníkova úpadku a prohlášení konkursu na jeho majetek ze dne 19.7.2012 (A-17) vyzval věřitele, aby do 30 dnů přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení s poučením o následcích pozdě podané přihlášky. Lhůta k přihlášení pohledávek uplynula dne 20.8.2012, přičemž odvolatel doručil přihlášku insolvenčnímu soudu až dne 15.10.2012, tedy opožděně. Proto postupoval soud podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a rozhodl o přijetí přihlášky do insolvenčního řízení a o dalším trvání jeho účasti. Vysvětloval, že k opožděnému podání přihlášky dne 15.10.2012 došlo proto, že ke dni 11.10.2012 byl výsledek lustrace ISIR při zadání obchodní firmy dlužníka a IČO negativní a že následně shledal, že dne 26.9.2012 byla publikována výzva pro přihlášky pohledávek v délce 20 dnů, kterou se řídil. Uvedl, že po dni 19.8.2012 bylo podáno více přihlášek a že ne všechny byly odmítnuty. Vyjádřil názor, že podmínky pro podání přihlášek by měly být stejné pro všechny věřitele a že trvá na přijetí své přihlášky, i když je mu jasné, že vzhledem k počtu věřitelů a výši jejich pohledávek (přes 61 miliónů Kč) nebude uspokojena ani zčásti. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

K otázce včasnosti přihlášky se soudní praxe ustálila na tom, že k zachování lhůty pro podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku (§ 136 IZ) postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008, sp.zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 (R 25/2009), usnesení Ústavního soudu ze dne 26.1.2009, sp.zn. I. ÚS 2536/08).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení týkající se dlužníka bylo zahájeno na návrh dlužníka, jenž došel insolvenčnímu soudu dne 15.5.2012. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku téhož dne ve 8 hod. 58 min. Usnesením ze dne 19.7.2012 (A-17) rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek a stanovil lhůtu 30 dnů k podání přihlášek. V insolvenčním rejstříku je zveřejnil téhož dne ve 14 hod 2 min. Co se týče tohoto usnesení, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, včetně třicetidenní lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl v dané věci na pondělí 20.8.2012.

Nutno vyjít z toho, že koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku, který je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu. Proto i zahájení insolvenčního řízení, od nějž počíná běžet lhůta pro podávání přihlášek, oznamuje insolvenční soud dle § 101 IZ pouze vyhláškou dle § 71 téhož zákona, jež spočívá ve vyvěšení oznámení na úřední desce insolvenčního soudu s jeho současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, s nímž se dle § 74 odst. 1 IZ pojí i účinky doručení písemnosti. Zvlášť doručuje soud vyhlášku o zahájení řízení jen stávajícím účastníkům řízení a dle § 430 IZ známým věřitelům s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska), a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 IZ. Obdobně i rozhodnutí o úpadku, jímž je stanovena konečná lhůta pro podávání přihlášek do insolvenčního řízení, doručuje soud pouze vyhláškou (dle § 71 IZ) a zvlášť je dle § 138 IZ doručuje pouze dlužníkovi, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (dle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení) a zahraničním věřitelům dle § 430 IZ, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené v § 139 IZ.

Je tedy zřejmé, že pokud se odvolatel s řádně zveřejněnou vyhláškou o zahájení insolvenčního řízení ani se zveřejněným rozhodnutím o úpadku a s ním spojenou výzvou k přihlášení pohledávek včas neseznámil, jde tato okolnost-při stávající zákonné úpravě-toliko k jeho tíži. Jelikož prominutí zmeškání této lhůty (i pokud by o ně věřitel dle § 58 o.s.ř. včas požádal) není podle § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že přihláška odvolatele podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty, nenastolila procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem insolvenčního řízení a nemůže v něm být přezkoumána ani uspokojována.

V daném případě soud I. stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle § 185 IZ, neboť odvolatel podal přihlášku ze dne 15.10.2012 (P671-1) do insolvenčního řízení opožděně, až téhož dne.

Pokud jde o výzvu soudu I. stupně ze dne 26.9.2012 (B-8) k přihlášení (zahraničních) pohledávek, jde o výzvu určenou ve smyslu § 430 odst. 3 IZ toliko známým věřitelům dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 odst. 1 IZ); nejde o výzvu určenou tuzemským věřitelům, tedy ani odvolateli jako věřiteli č. 671.

Na správnosti napadeného usnesení nemůže nic změnit ani odvolatelem předložený výpis z insolvenčního rejstříku, z něhož toliko vyplývá, že ke dni 11.10.2012 byl výsledek jím provedené lustrace dlužníka v ISIR při zadání jeho obchodní firmy a IČO negativní. Je tomu tak především proto, že odvolatel do ISIR nesprávně zadal název dlužníka: I.D.Marketing ČR, s.r.o. (chyběla mezera v názvu) na místo správného I.D. Marketing ČR, s.r.o. , byť v kombinaci se správným IČO. Pod nesprávně nadepsanou firmou nebylo lze dlužníka nalézt. Kdyby odvolatel zadal jen správné IČO nebo jen správný název dlužníka anebo správné oba tyto údaje, v ISIR by dlužníka bezpečně nalezl. Proto nesprávnost postupu odvolatele při lustraci dlužníka v ISIR nemůže mít žádný vliv na závěr o opožděnosti jeho přihlášky. Dlužno dodat, že v rozhodné době (kdy odvolatel lustroval dlužníka v ISIR) již uplynula lhůta pro podání přihlášek tuzemskými věřiteli stanovená v usnesení ze dne 19.7.2012 (A-17), když na přezkumém jednání konaném dne 5.10.2012 (B-26) bylo konstatováno, že se do insolvenčního řízení přihlásilo 664 věřitelů a že pro opožděnost již byly odmítnuty přihlášky věřitelů č. 657, 661 a 665. Pro posouzení důvodnosti odvolání je tak bez významu rovněž okolnost, že insolvenční soud prozatím neodmítl všechny opožděné přihlášky.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 3. prosince 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva