1 VSPH 165/2016-A-34
KSHK 45 INS 21400/2015 1 VSPH 165/2016-A-34

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , a dlužnice: Hana anonymizovano , nar. 14. 11. 1968, IČO 64204227, oba bytem Vlčkovice v Podkrkonoší, PSČ 544 44, Dolní Vlčkovice 75, zastoupených advokátem Mgr. Josefem Zemanem, se sídlem Trutnov, Žižkova 498, zahájené návrhy České spořitelny, a. s., IČO 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, dlužníka a dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 45 INS 21400/2015-A-22 ze dne 3. prosince 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 45 INS 21400/2015-A-22 ze dne 3. prosince 2015, s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením z 3. 12. 2015 (č. d. A-22) odmítl pro vady návrh na zahájení insolvenčního řízení dlužnice Hany anonymizovano . Rozhodnutí bylo odůvodněno tím, že dne 24. 8. 2015 bylo zahájeno insolvenční řízení na základě návrhu věřitele České spořitelny, a. s. ve věci dlužníka Jaroslava anonymizovano . V rámci tohoto řízení podali dlužník Jaroslav anonymizovano a dlužnice Hana anonymizovano , nar. 14. 11. 1968, IČO 64204227, oba bytem Vlčkovice v Podkrkonoší, PSČ 544 44, Dolní Vlčkovice 75, návrh, kterým se domáhali zjištění úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu dlužníci uvedli, že mají sedm závazků v celkové výši 1.383.631,-Kč, z toho jeden závazek zajištěný. Všechny závazky vznikly za trvání manželství, jsou společné a nevznikly z podnikání. K návrhu připojili výpis z rejstříku trestů dlužníka, prohlášení o SJM, seznam majetku, seznam závazků, seznam zaměstnanců, prohlášení o podnikání, potvrzení o výši příjmů dlužníka, aktuální pracovní smlouvu dlužníka.

Usnesením z 24. 9. 2015 na č. d. A-21 byli dlužníci vyzváni k předložení seznamu majetku obou manželů s náležitostmi dle insolvenčního zákona, seznamu závazků obou manželů s náležitostmi dle insolvenčního zákona, kopii oddacího listu, potvrzení o všech příjmech manželky za roky 2012, 2013 a 2014, dále pracovní smlouvu manželky uzavřenou se současným zaměstnavatelem, příp. potvrzení úřadu práce o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a aktuální výpis z rejstříku trestů České republiky/Slovenské republiky manželky. Výzva byla dlužníkům doručena dne 2. 10. 2015, ale dlužníci v soudem stanovené lhůtě na výzvu soudu nereagovali. Soud proto v souladu dle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční návrh dlužnice odmítl s tím, že ve věci dlužníka bude rozhodnuto na základě insolvenčního návrhu věřitele České spořitelny, a. s.

Dlužnice napadla usnesení včas podaným odvoláním, v jehož doplnění navrhla rozhodnutí změnit a insolvenční návrh dlužnice neodmítnout. Odvolání odůvodnila tím, že isir.justi ce.cz soud nedostatečně rozlišoval mezi insolvenčním návrhem a návrhem na povolení oddlužení. Výzva soudu na č. d. A-21 je zmatečná, neboť není zřejmé, zda vyzval oba dlužníky či jen některého z nich, přičemž vyzval dlužníka k doplnění náležitostí insolvenčního návrhu, byť tímto navrhovatelem nebyl dlužník Jaroslav anonymizovano , nýbrž věřitel Česká spořitelna, a. s. Nebyly dostatečně specifikovány ukládané povinnosti. Z výzvy nebylo zřejmé, zda soud požaduje předložit seznam majetku s náležitostmi dle § 104 odst. 2 nebo dle § 392 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona. Dlužníci vyhověli náležitostem seznamu majetku a seznamu závazků dle § 392 odst. 1 písm. a) a c) insolvenčního zákona a § 24 písm. b) a c) vyhlášky č. 311/2007 Sb., neboť ke společnému návrhu na povolení oddlužení přiložili i společný seznam majetku, viz č. d. A-20, str. 7 až 8 a str. 4 až 5 a 35. Sedmidenní lhůta pro splnění veškerých požadavků byla příliš krátká, byť ustanovení § 128 odst. 2 insolvenčního zákona umožňuje stanovit delší lhůtu.

K doplnění odvolání byla přiložena kopie oddacího listu dlužnice a Jaroslava anonymizovano a výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob pro Hanu anonymizovano .

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužnice důvodným.

Podle § 3 odst. 1 insolvenčního zákona Dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

Podle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Podle odst. 2 Nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ustanovení § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Náležitosti seznamů, jež je dlužník povinen k návrhu přiložit, vymezuje ustanovení § 104 insolvenčního zákona. V odstavci 1 určuje, že je dlužník povinen k návrhu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny dokládající úpadek nebo hrozící úpadek, v odstavci 2, 3 a 4 konkrétně vyjmenovává náležitosti jednotlivých seznamů a v odst. 4 větě poslední určuje, že dlužník musí předložené seznamy podepsat a výslovně o nich uvést, že jsou správné a úplné. Odvolací soud zdůrazňuje zvláště třetí větu odst. 3 § 104 Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč.

Odvolací soud považuje v této souvislosti za nutné zdůraznit závěry soudní praxe (viz usnesení Nejvyššího soudu č. j. KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NSČR 7/2008-A-16 ze dne 26. 2. 2009), podle nichž-vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob-je insolvenční navrhovatel povinen splnit zákonem předepsanou povinnost, tj. v insolvenčním návrhu vylíčit rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, tedy mimo jiné uvést i konkrétní údaje o věřitelích, kteří mají za dlužníkem splatnou pohledávku. Na této povinnosti je nutno trvat i v případě návrhu podávaného dlužníkem, ledaže dlužník spolu s návrhem předložil řádný seznam svého majetku a závazků. Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu) předložil; to však jen za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné, tj. opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 insolvenčního zákona, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet.

Shodný závěr vyjádřil Nejvyšší soud i v usnesení sp. zn. KSPL 27 INS 1784/2009, 29 NSČR 22/2009 ze dne 20. 5. 2010, ve kterém dovodil, že dlužník, který neopatří předložený seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců jím podepsaným prohlášením, že jde o seznam správný a úplný, povinnost předložit seznam spolu s insolvenčním návrhem řádně nesplnil a údajů obsažených v takovém seznamu" se nemůže dovolávat ani pro účely posouzení, zda splnil povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují jeho úpadek nebo hrozící úpadek.

Odvolací soud konstatuje, že nesplnění povinnosti připojit povinné přílohy obsahující všechny stanovené náležitosti (taxativní výčet příloh včetně náležitostí je uveden v ustanovení § 104 insolvenčního zákona), a to ani po výzvě soudu, vede k odmítnutí insolvenčního návrhu dle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona. Dlužníky předložený seznam závazků obsahoval výčet věřitelů s uvedením výše závazků, avšak bez údajů splatnosti. V seznamu majetku byly obecně uvedeny rodinný dům nebo chata , lesy a pole , automobil bez bližší specifikace tohoto majetku a bez uvedení hodnoty. Ve výzvě soudu (č. d. A-21) z 24. 9. 2015, kterou dlužnice obdržela dne 2. 10. 2015 vhozením do schránky, bylo uvedeno, že u každého věřitele dlužníků je nutno uvést datum splatnosti pohledávky, nemovitý i movitý majetek je nutno jednotlivě označit a u každé položky seznamu majetku je třeba uvést údaj o době pořízení věci, pořizovací ceně a odhadu obvyklé ceny ke dni pořízení seznamu. Dlužnice tedy byla v souladu s § 104 insolvenčního zákona informována, jak má v uvedených položkách doplnit přílohy svého insolvenčního návrhu, ale neučinila tak.

Soud prvního stupně nemohl pro doplnění příloh stanovit delší lhůtu, než 7 dnů, neboť ustanovení § 128 odst. 2 insolvenčního zákona stanoví jako maximální tuto lhůtu. Pro dlužnici neplatí výjimka stanovená v § 98 odst. 1 insolvenčního zákona pro fyzické osoby-podnikatele, neboť v přílohách ke svému insolvenčnímu návrhu výslovně uvedla, že její dluhy nepocházejí z podnikání.

Jak již odvolací soud uvedl, v rozporu s § 104 odst. 2 a 3 insolvenčního zákona v seznamu závazků chyběly údaje o splatnosti jednotlivých závazků, což je podstatná náležitost tohoto seznamu dle § 104 odst. 3 třetí věty uvedeného zákona (Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč.), v seznamu majetku nebyl konkrétně specifikován majetek dlužníků. Soud prvního stupně proto v souladu s § 128 odst. 2 insolvenčního zákona vyzval dlužnici i s dlužníkem k doplnění insolvenčního návrhu o přílohy požadované v § 104 odst. 1 insolvenčního zákona, vysvětlil jak je potřeba výzvu soudu splnit a poučil dlužnici o následcích nesplnění této výzvy. Dlužnice na výzvu nereagovala. Insolvenční návrh nebyl řádně doplněn, soud prvního stupně proto rozhodl po právu dle § 128 odst. 2 třetí věty insolvenčního zákona, když insolvenční návrh dlužnice odmítl. Odvolací soud z toho důvodu v souladu s § 219 o. s. ř. potvrdil napadené usnesení jako věcně správné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 12. května 2016

JUDr. Ladislav D e r k a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík