1 VSPH 1649/2016-A-17
KSPH 70 INS 15770/2016 1 VSPH 1649/2016-A-17

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: First Class Publishing, a.s., IČO 24713252, sídlem Praha 1, Opletalova 921/6, zast. Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, zahájeném k návrhu věřitele: QUADOM, s.r.o., IČO 24279277, sídlem Praha 5, Holečkova 789/49, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 70 INS 15770/2016-A-6 ze dne 4. července 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 70 INS 15770/2016-A-6 ze dne 4. července 2016 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku vyslovil svoji místní nepříslušnost a v bodě II. výroku rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že k návrhu věřitele bylo dne 1.7.2016 zahájeno insolvenční řízení dlužníka, v návrhu byla uvedena adresa-sídlo dlužníka Opletalova 921/6, Praha 1, která byla rovněž zapsána v obchodním rejstříku.

Dle soudu z výpisu z obchodního rejstříku plyne, že sídlo dlužníka spadalo do obvodu Obvodního soudu pro Prahu 1, a proto byl k projednání a rozhodnutí věci příslušný Městský soud v Praze. Proto Krajský soud v Praze podle § 105 odst. 2 o.s.ř. vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci soudu místně příslušnému.

Proti tomuto usnesení podal včasné odvolání navrhující věřitel, který namítal sídlo dlužníka v Praze, odkázal na rozhodování krajských soudů v insolvenčních věcech a z toho dovozoval příslušnost Krajského soudu v Praze. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se místní nepříslušnost Krajského soudu v Praze nevyslovuje a věc se Městskému soudu v Praze nepostupuje.

Dlužník ve vyjádření k odvolání ze dne 7.9.2016 uvedl, že odvolání je zjevně bezdůvodné, odkázal na § 7a, § 7b IZ, § 85 odst. 3 o.s.ř., § 9 odst. 1 z.č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) a namítal bezdůvodnost insolvenčního návrhu. isir.justi ce.cz

Odvolání věřitele-navrhovatele měl rovněž za bezdůvodné, a proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení potvrdil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 7 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.-dále též o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 7a písm. a) IZ krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení.

Podle § 7b odst. 1 IZ pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle § 84 o.s.ř. k řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Podle § 85 odst. 3 o.s.ř. obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Podle § 85a o.s.ř. je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

Podle § 105 odst. 2, 3 o.s.ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu. Jestliže soud, jemuž byla věc postoupena, s postoupením nesouhlasí, předloží ji k rozhodnutí, pokud otázka příslušnosti nebyla již rozhodnuta soudem odvolacím, svému nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto soudu je vázán i soud, který věc postoupil.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudech a soudcích, v obvodu hlavního města Prahy působnost krajského soudu vykonává Městský soud v Praze a působnost okresních soudů vykonávají obvodní soudy.

Z obsahu insolvenčního návrhu i z výpisu z obchodního rejstříku plyne, že v době podání insolvenčního návrhu bylo sídlo dlužníka v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 1, který v souladu s § 9 odst. 1 zákona o soudech a soudcích a Přílohou 2 bod 1 spadá do obvodu Městského soudu v Praze.

Ze shora uvedených skutečností plyne, že Krajský soud v Praze důvodně vyslovil svou místní nepříslušnost, neboť místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí věci je Městský soud v Praze.

Ze shora uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 7. října 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík