1 VSPH 1649/2015-B-24
KSPA 59 INS 17333/2014 1 VSPH 1649/2015-B-24

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Kučerou v insolvenčním řízení dlužníků: a) Markéta Hovorková, nar. 20. října 1973, b) Roman Hovorka, nar. 9. srpna 1966, IČO 69120943, oba bytem Přelouč, Československé armády 1665, o odvolání JUDr. Martina Litvana, LL.M., Ph.D., insolvenčního správce, sídlem Praha 2, Fűgnerovo nám. 1808/3, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 17333/2014-B-13 ze dne 27. července 2015,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích nadepsaným usnesením v bodě I. výroku schválil konečnou zprávu o zpeněžování majetku včetně vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce a v bodě II. výroku rozhodl, že část odměny ve výši 47.916,-Kč bude insolvenčnímu správci vyplacena po právní moci usnesení z rozpočtových prostředků České republiky-Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích.

Proti tomuto usnesení se správce včas odvolal do bodu II. výroku, ale podáním ze dne 17.8.2015 vzal své odvolání zpět.

Proto odvolací soud postupoval podle § 207 odst. 2 a § 218c občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 31. srpna 2015

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová