1 VSPH 1648/2015-A-10
KSPA 56 INS 13411/2015 1 VSPH 1648/2015-A-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Kučerou v insolvenčním řízení dlužníka: Petr Gregor, nar. 12. srpna 1970, IČO 45520836, bytem a sídlem Svratouch 112, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 13411/2015-A-6 ze dne 3. července 2015,

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích nadepsaným usnesením uložil dlužníkovi povinnost zaplatit ve lhůtě 15 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno vložením do domovní schránky dne 21.7.2015, když k výzvě pošty si dlužník usnesení nevyzvedl.

Proti tomuto usnesení se dlužník odvolal podáním, které podal k poštovní přepravě dne 11.8.2015.

Protože lhůta 15 dnů pro podání odvolání (§ 204 odst. 1 občanského soiudního řádu č. 99/1963 Sb.-dále též o.s.ř.) marně uplynula již dnem 5.8.2015, postupoval odvolací soud podle § 208 odst. 1, 218a a 218c o.s.ř. a odvolání jakožto opožděné odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 31. srpna 2015

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová