1 VSPH 1646/2014-B-81
KSPA 59 INS 37085/2013 1 VSPH 1646/2014-B-81

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka MILTRA B, s.r.o., IČO 49286528, sídlem Městečko Trnávka 292, o odvolání věřitele MADETA, a.s., IČO 63275635, sídlem Rudolfovská 246/83, České Budějovice, zast. advokátem JUDr. Václavem Junkem, sídlem Tovární 14, České Budějovice, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 37085/2013-B-33 ze dne 29.dubna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 37085/2013-B-33 ze dne 29.dubna 2014 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 59 INS 37085/2013-B-33 ze dne 29.4.2014 odmítl návrh na nařízení předběžného opatření, jímž se věřitel MADETA, a.s. (dále odvolatel) domáhal, aby soud rozhodl o přípustnosti zápočtu pohledávek, které jsou v návrhu podrobně specifikovány.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že v souvislosti s nařízením předběžného opatření může účastníkům řízení odlišným od navrhovatele předběžného opatření nebo třetím osobám vzniknout škoda nebo jiná újma. Proto návrh na vydání předběžného opatření, který se týká povolení zápočtu pohledávek, podléhá povinnosti složit jistotu ve smyslu § 75b o.s.ř. ve výši 50.000,-Kč. V případě, že jistota složena není a není ani doloženo osvobození od jistoty, soud návrh na předběžné opatření usnesením bez dalšího odmítne. V insolvenční věci dlužníka byl insolvenční návrh podán dne 20.12.2013. Dlužník s insolvenčním návrhem spojil návrh na povolení reorganizace. Soud prvního stupně dne 31.1.2014 rozhodl o úpadku dlužníka a povolil jeho řešení reorganizací. Dne 24.4.2014 navrhovatel podal návrh na vydání předběžného opatření, kterým by soud udělil souhlas se zápočtem pohledávek. Soud zjistil, že navrhovatel v den podání návrhu na předběžné opatření zákonem požadovanou jistotu ve výši 50.000,-Kč nesložil, ani nedoložil, že jsou u něho splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Proto soud postupoval podle ustanovení § 75b odst. 2 o.s.ř. a návrh na předběžné opatření se zápočtem pohledávek odmítl.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval především tím, že podle ust. § 82 odst. 1 ve vazbě na ust. § 82 odst. 3 insolvenčního zákona předběžné opatření jím navrhované lze nařídit i bez návrhu. Proto neplatí povinnost složit jistotu. S ohledem na tuto skutečnost neexistovala žádná překážka, pro kterou by soud návrh na vydání předběžného opatření nemohl věcně posoudit. Z uvedených důvodů považuje navrhovatel usnesení soudu napadené tímto odvoláním za nesprávné po formální i věcné stránce.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Pokud jde o odlišnost úpravy při nařízení předběžného opatření v insolvenčním řízení, obsahuje insolvenční zákon ust. § 82, podle něhož může insolvenční soud nařídit předběžné opatření i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že v případě, kdy je možné nařídit předběžné opatření i bez návrhu, nemá navrhovatel povinnost složit jistotu. Insolvenční zákon taxativně vymezuje, kdy je předběžné opatření možné vydat pouze na návrh.

V tomto případě odvolatel navrhoval, aby insolvenční soud vydal předběžné opatření, kterým by rozhodl o přípustnosti zápočtu pohledávek, které jsou v návrhu na vydání předběžného opatření podrobně specifikovány.

Podle ust. § 82 odst. 3 písm. b) insolvenčního zákona neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, může soud z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením udělit souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele i po okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku. Takovéto předběžné opatření může však soud vydat, v souladu s ust. § 82 odst. 4 insolvenčního zákona, jen na návrh dlužníka, insolvenčního správce, věřitele, jehož se započtení týká, nebo osoby, která na tom má právní zájem.

Z výše uvedených ustanovení nepochybně vyplývá, že předběžné opatření, jímž by insolvenční soud udělil souhlas se započtením pohledávek po okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace, nemůže nařídit bez návrhu a z vlastní iniciativy. Takové předběžné opatření je oprávněn nařídit pouze na návrh dlužníka, insolvenčního správce, věřitele, jehož se započtení týká, nebo osoby, která na tom má právní zájem. Proto námitka odvolatele, že oprávnění insolvenčního soudu vydat takovéto předběžné opatření vyplývá z ust. § 82 odst. 1 ve vazbě na ust. § 82 odst. 3 insolvenčního zákona, není důvodná. Tato ustanovení obsahují výčet předběžných opatření, které lze po zahájení insolvenční řízení vydat, ale teprve uvedené ust. § 84 odst. 4 insolvenčního zákona určuje, které předběžné opatření je možné vydat pouze na základě návrhu.

Odvolací soud, shodně jako soud prvního stupně, proto zastává názor, že za situace, kdy se odvolatel návrhem na předběžné opatření domáhal, aby soud udělil souhlas se započtením jeho vzájemných pohledávek s dlužníkem, byl povinen složit v souladu s ust. § 75b o.s.ř. jistotu. Vzhledem k tomu, že tak neučinil, soud prvního stupně správně uvedený návrh na předběžné opatření odmítl.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 219 občanského soudního řádu jakožto věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 8.září 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová