1 VSPH 1642/2017
č. j. KSHK 35 INS 7858/2017 1 VSPH 1642 / 2017 B-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy ]UDr, Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a ]UDr. Jiřího Karetý v insolvenčním řízení dlužníka: Marcel anonymizovano , anonymizovano , býtem Trutnov, Slovanské náměstí 165, zahájeném k návrhu navrhovatele: Komerční banka, a.s., IČO 45317054, sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1, zastoupená advokátkou Mgr. Lenkou Heřmánkovou, sídlem Jankovcova 1518/ 2, Praha 7, o odvolání Komerční banký, a.s. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové

č. j. KSI IK 35 INS 7858/201?-B-14 ze dne 7_ srpna 2017 takto :

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové či KSHK 35 INS 7858/2017 B-14 ze dne 7. srpna 2017 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové nadepsaným usnesením nepotvrdil odvolání insolvenční správkýně JUDr. Danielý Urbanové a jmenování nového insolvenčního správce ISALÍS, v. o. s.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 28. 4. 2017 (č. d. A G) byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenční správkýní byla ustanovena JUDr. Daniela Urbanová.

Na přezkumném jednání dne 29. 6. 2017 na základě hlasovacího lístku Komerční banký, a. 8. jako majoritního věřitele s 50,02 % hlasů došlo k odvolání insolvenční správkýně ]UDr. Urbanové a ke jmenování nového insolvenčního správce ISALIS, v. o. s., jehož společníkem býli JUDr. Jiří Vlasák a Mgr. Jiří Andrýsek, což býlo podle ]UDr. Urbanové důvod, pro který neměl být nový insolvenční správce v řízení ustanoven s ohledem na podjatost vůči Komerční bance, a. 8.

Soud dospěl k závěru, že byla dána pochýbnost o nepodjatosti ISALIS, v. o. s., jehož společníkem byl ]UDr, Jiří Vlasák, který jako advokát opakovaně Komerční banku, a. s. zastupoval v jiných řízeních, protože býlý pochybnosti o nestrannosti JUDr. Vlasáka ve vztahu ke všem věřitelům.

Proti tomuto usnesení podal věřitel Komerční banka, a. s. (dále jen odvolatelíť) včasné odvolání a namítal, že soud I. stupně dospěl knesprávnému právnímu posouzení věci ve smyslu 5 205 odst. 1 písm. g) o. s. ř.

Shodu s podpisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

6.

10.

poktaéováni" & nei in as 1m :: Jess; zvu

Odvolatel odkázal na usnesení Vrchního soudu v Praze č. j 2 VSPI í 888/ 2016 13 18 ze dne 18. 5. 2016, č. j 4 VSPl I 605/2016 Bu26 ze dne 27. 6. 2016 a č. j 3 VSPH 2041/2016-B 16 ze dne 5. 1. 2017, na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 8, 201?, č. j 3 VSOL 550/2017-B-20 a na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 29 NSČR 110/2014, 29 NSČR 80/2015 ze dne 31. 8. 2015 (R 47/2016) s tím, že reálnému naplnění práva věřitelů založeného ustanovením 5 29 IZ neodpovídá teze, podle které by věřitelé, respektive majoritní věřitel, byli omezeni ve volbě nového insolvenčního správce tím, zda mají či v minalosti měli, k tomuto insolvenčnímu správci vztah založený např. z dřívějších insolvenčních řízení. Odvolatel namítal, že veškeré úkony, kterými mohlo potenciálně dojít ke zvýhodnění věřitele, byly učiněny odvolanou insolvenční správkyní, přičemž pohledávka odvolatele byla odvolanou správkyní zjištěna vplné výši. Oprávnění kzastupování odvolatele ]UDr. Vlasákovi zaniklo před více než 2 roky, JUDr. Vlasák není akcionářem odvolatele ani nezastává funkci k orgánu odvolatele a nemá podíl na hospodářském výsledku odvolatele. V daném případě měl funkci insolvenčního správce za ISALIS, v. o. s. vykonávat ohlášený společník Mgr. jiří Andrýsek. Odvolatel soudu [. stupně vytýkal, že jeho postup, kdy nepotvrdil volbu schůze věřitelů směřující kodvolání insolvenční správkyně, byl ezcesem, jehož následkem nemůže být to, že původní insolvenční správce nebyl usnesením schůze věřitelů odvolán. Přijetí usnesení schůze věřitelů o odvolání ustanoveného insolvenčního správce není podmíněno potvrzením volby o ustanovení nového insolvenčního správce. Z těchto důvodů odvolatel navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se potvrzuje usnesení schůze věřitelů, jímž se do funkce insolvenčního správce v řízení ustanovuje ISALIS, v. o. s.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl přitom k závěru, že napadené usnesení nemůže obstát již s ohledem na výslovnou zákonnou úpravu dopadající na danou problematiku.

Při posuzování důvodnosti odvolání je především namístě vycházet z ustanovení 5 29 zákona o úpadku a způsobech jeho řešení č. 182/ 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon dále též IZ). V souzené věci s ohledem na to, že přezkumné jednání a schůze věřitelů byly nařízeny na 29. 6. 2017, uplatní se insolvenční zákon ve znění účinném do 30. 6. 2017. Pad/e pračka editora it?/yura znami/esf na ir/bázi vaříte/a?, která nek/až.? adr/edge po pězéamsčm jednám- ; iv WÚĚÚH Mára/ě arsen, že řasa/vraťme medem stresni/sněhu isra/arsěníbs obránce adm/dary? Usir/(zs u Že sneseny? zraněna r'sralvrsfkšba mráz/ra Tam amerssšje prá/lala, jEn/žár prs se" Murnau/u egmríurípu/esr'eu vřes/9 nevěře/rá práh/drženým ke dni předrádvgjřrmfa zčernání íď/Šýřzď uvítáte/a?, počínání pad/e wíře ješt/9 pub/Máme, éro? výměnám Muni auf.

Umarem" a mramor/seš asia/aeečsrha naroste pad/e odnesu? ? palma? rara/vratka road; smerem/ryl? pouze Irna/y, zam/árýá Zá ÍÍEIÚÍWHČĚEÍ gardena perigeem uvedené a jí 27 už 24 a jí 25 adr/*. 3; jí 54 Údff. 7 Je smazána (Údíf. 2).

Podle 5 54 odst. 1 IZ odporuje lí usnesení schůze věřitelů společnému zájmu věřitelů, může je insolvenční soud zrušit; to neplatí v případě uvedeném v 5 29 odst. 1, $ 51 odst. 1 a pro usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení dlužníkova úpadku, o reorganizačním plánu nebo o způsobu oddlužení.

Z teztu dvou výše zmíněných zákonných ustanovení se podává, že insolvenčnímu soudu se neumožňuje jakkoli revokovat usnesení schůze věřitelů o odvolání dosavadního správce z jeho funkce, tedy ani takové rozhodnutí nepotvrdít ($ 29 odst. 2 IZ), ani je, pro úplnost to budiž uvedeno, zrušit (S 54 odst. 1 IZ). jinak řečeno, zákonodárce přiznává soudu oprávnění zasáhnout a promlouvat do toho, kdo bude ustanoven insolvenčním správcem, neomezuje však,

Shodu s podpisem potvrzuje Tereza Kulštrunková,

11.

12.

JUDr. František Kučera v. r.

1 v JL 1.1 1.11-qu LuUL! a to ani možným zásahem ze strany soudu, věřitele v jejich oprávnění za podmínek vymezených vprvém odstavci $ 29 IZ dosavadního správce zjeho funkce odvolat. Takové rozhodnutí věřitelů insolvenční soud nepotvrzuje ani o něm jinak nerozhoduje, nýbrž pouze zaznamená výsledek hlasování schůze věřitelů do protokolu o jednání schůze. Takto na věc nahlíženo, nebyly dány podmínky pro to, aby ve funkci insolvenčního správce nadále setrvala ]UDr. Daniela Urbanová, kterou odvolatel většinou svých hlasů kvalifikovaně z funkce odvolal.

Veden závěry vyslovenými shora postupoval odvolací soud dle Š 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř., napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

S ohledem na výhrady vůči vztahu mezi většinovým věřitelem odvolatelem a jím preferovanou osobou insolvenčního správce, které vedly soud I. stupně k pochybnostem o nepodjatosti veřejné obchodní společnosti ISALIS, pokládá pro potřeby dalšího řízení odvolací soud za vhodné poukázat na stanovisko formulované Nejvyšším soudem vjeho usnesení ze dne 28. 11. 2017, sen. zn. 29 NSČR 103 / 2015, řešící problematiku výrazně blízkou nyní projednávané, vněmž dovolací soud dovodil, že poměr insolvenčního správce (veřejné obchodní společnosti) k věřiteli dlužníka, který má (může mít) výrazný vliv na chod insolvenčního řízení a kterému poskytuje právní služby (spočívající zejména v udělování právních porad, sepisování listin, zpracování právních rozborů věcí, spolupráci při vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení, jednání s protistranami a dalších formách) advokátní kancelář (společnost 's ručením omezeným), jež je společníkem insolvenčního správce, ve spojení se skutečností, že věřitel dlužníka opakovaně (v různých insolvenčních řízeních) ustanovuje novým insolvenčním správcem stejnou osobu, je důvodem pro vyloučení insolvenčního správce z insolvenčního řízení a jeho odvolání z funkce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 9. ledna 2018

předseda senátu

Shodu s podpisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. í/Mí/WJÁÚf/