1 VSPH 1640/2017
č. j. KSCB 41 INS 25294/2014 1 VSPH 1640 /2017 B 23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Jiřího Karety v insolvenčním řízení dlužnice: Veronika Cejzlarová, rozená anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlinecká 673, 375 01 Týn nad Vltavou, o odvolání odvolatele: Administrace insolvenci CITY TOWER, v.o.s., ICS) 29414873, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Ceských Budějovicích č. j. KSCB 41 INS 25294/2014 B 17 ze dne 4. září 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 41 INS 25294/2014-Bw17 ze dne 4. září 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Krajský soud vČeských Budějovicích nadepsaným usnesením vbodě I. výroku zrušil schválené oddlužení dlužnice, insolvenční řízení dlužnice zastavil (bod II. výroku), insolvenčnímu správci Administrace insolvenci CITY TOWER, v.o.s. určil odměnu ve výši 29 947,50 Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále též DPH) a náhradu hotových výdajů ve výši 5 989,50 Kč včetně DPH s tím, že odměna a náklady insolvenčního správce budou ve výši 4 890 Kč včetně DPH hrazeny z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Krajského soudu vČeských Budějovicích po právní moci usnesení (bod III. výroku) a insolvenčního správce Administrace insolvenci CITY TOWER, v.o.s. zprostil funkce (bod IV. výroku).

2. V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že na základě návrhu dlužnice soud usnesením ze dne 4. 12. 2014 (č. d. A-8) zjistil úpadek dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 2. 3. 2015 (č. d. B 5) soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

3. Podáním doručeným soudu dne 2. 12. 2015 sdělil insolvenční správce, že dlužnice řádně neplnila své povinnosti, aktuální míra plnění oddlužení nedosahovala zákonem požadovaných 30 %. Na jednání soudu dlužnice sdělila, že poskytovatelka důchodu Romana anonymizovano nemohla přechodně důchod poskytovat. Dlužnice se zavázala mimo srážek z rodičovského

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.. příspěvku zasílat na účet majetkové podstaty 2 000 Kč měsíčně, přičemž tak by splnila podmínku minimálního uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši 30 %.

4. Podle sdělení správce dlužnice plnila k 7. 2. 2017 na 3,02 %, k 1. 8. 2017 plnila vrozsahu na 3,87 %.

5. Soud dospěl k závěru, že dlužnice neplnila podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, když nehradila splátky věřitelům. Protože majetek dlužnice byl pro uspokojení věřitelů nedostačující a nebyly splněny podmínky stanovené zákonem pro prohlášení konkursu, soud rozhodl podle 5 418 odst. 4 IZ o zastavení insolvenčního řízení.

6. Proti tomuto usnesení podal včasné odvolání do bodů. II. a IV. výroku insolvenční správce a namítal, že soud I. stupně založil své rozhodnutí na nesprávném právním posouzení věci a že na základě provedených důkazů dospěl knesprávným skutkovým zjištěním. Správce na rozdíl od soudu I. stupně dovozoval, že dlužnice disponuje majetkem, jehož zpeněžení (vymožení pohledávek) by umožnilo relativně vysoké uspokojení věřitelů, přičemž tento majetek je tvořen plněním z darovací smlouvy uzavřené s Romanou anonymizovano (za dobu pěti let 130 950 Kč) a dále rodičovským příspěvkem od Úřadu práce (8 698,06 Kč měsíčně).

7. Ze shora uvedených důvodů správce navrhoval, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že se na majetek dlužnice prohlašuje konkurs a že se insolvenční správce nezprošťuje funkce.

8. Vrchní soud v Praze řezkoumal na adené usnesení i řízení 'eho vydání ředcháze'ící a dos ěl pr1tom k nasleduj1c1m Zjistenlm a zaverům:

9. Podle Š 418 odst. 1 zákon o úpadku a způsobech jeho řešení č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon dále též IZ) ínrolnenání roud celonálení oddlužení žmš' a .foučafne' rožnodne o žoároleu řešení dlužnzkooa egoadku kouka/mene, jerrlz'že a) dlužník neplnípodríalníponínnorlí podle rebuálene'loo žpároou oddlužení, nebo le) ve ukáže, že podtlalnou Řítí splátkové/oo kalendáře nebude možné tp/7227, nebo 4) v důsledku žaoíneníljo jednání nžníkl dlužníku po te/9 válení oddlužení peněžitý žáuažek po do na delší 30 dne? po lhůtě JplaanJlí, anebo d) to none/one dlužník.

Má .se ža to, že dlužník žanz'níl ožník penevžíte'lío žánažku podle odtíanee ? pekne. e), fígl lí k jelyo njnno žení oáčí dlužníku naá'žen výkon rožnodnuíí nebo exekuee (odst. 2).

Info/nenční roud cenná/ení oddlužení žena? a .roušarne rožnodne o žoáronu řešení dlužní/kona u'padku konkurrene take' tehdy, jdou lí po roland/ení oddlužení neyeuo okolnortí, na _jeyíelož žák/adí lže dáuodne předpokládal; že oddluženunje rledouán neooelízgý žel/77257 (odst. 3).

Inrolneníní .roud nerožleodne vpolu fe žnušenzne oddlužení o nomen řešení dlužní/kona ápadku konkum'ene, žárlí lí, že nuyelek dlužníka, aníž Je přehlíží k nelení, práoáen ajž'nýne majetkow/ne leodnoláne vyloučeny/"ne ž majetkově podríafy, je pro uipoko/ení nevň'lelá žeela nejzboríačujíezj ledaže a) nánr/o na povolení oddlužení lay/podán ipolečnev .? ínrolz/enšnzne náur/ýene, e) dlužník požádal, aby ly/l žoároaene nnuzyeea ujaadku konkurs, a e) žaplalíl žálobu na náklady ínrolnenóeíloo ňfžení, .rtanooíl lí neu .roud ponínnorí k její u'lfrade podle j)" 708 odd. 2 a B(odst. 4).

Shodu s prvopisem potvrzujejana Vlasáková.

ťuzuuwu ' man

1 VSPH 1640 /2017

]efllíže íns'olvenšní foud nerožhodne o žoůrobu dlužníkova úpadku konkurrem podle odflavee 4, ínxolveníní ň'žení žavíavzý' roušarní rožhodne o odmění ínrolvenč'ního iprávee a jeho nákladech a žproytí ínrolvenšního Jprávee jeho funkce. Nebyla-lí orobe podle jl 390a odn. 7 pífm. a) dosud ryplaeena odměna ža tepír a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle 3" 3 90a odn. 3, z'nxolvenšní .s'oud roušaxní uloží dlužníkovípovz'nnofíjí uhradil, byla lí uplatněna podle jl 390a oder. 5 (odst. 5).

Na žákladí upraveného režnamu pohledávek lže po žarlavení ínvolvenč'ního ň'žení žahájene'ho na žák/adí zneolvenšneho navrhu podaneho veřňíelem podal návrh na výkon rožhodnuíí nebo exekucí pro ž/íšíínou neuipokoyenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo je promlší ža 70 let od žarlavení řížení podle odvíavee 5. (odst. 6).

Rožhodnutí podle odríavee 7 a 3 může ínrolvenční roud zadal, jen dokud nevežme na vědomí Jplne'ní oddlužení. U šení tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, ínxolvenšního .spra'vee, vevňíelfky výbor a věřitele, kraj? ženšení oddlužení navrhl. Rožhodnulí podle odstavce 7 písm. a) až e) může ínrolvenemí fond vydal í bež návrhu

(odst. 7).

Proa' rožhodnuíí podle odrlavee 7 a 3 mohou podat odvolání použe o.s'oby uvedení v odríaveí 7. Prva rožhodnuíí o žarlavení ň'žení mohou podat odvolání ovoby uvedení v odolává 7 a příhlášení víňíele'; právní mocí rožhodnuíí ve ínrolveníní ň'žení končí (odst. 8).

10. Pro výklad citovaného ustanovení je významná důvodová zpráva k zákonu č. 64/2017 Sb., jímž byl s účinností od 1. 7. 2017 novelizován IZ, podle které se navrhlo ríanovz'í, že ínxolveníní soud rožhodne o žhůfobu řešení dlužníkova úpadku konkum'em polí, eo vydal rožhodnuíí, kíegym návrh na povolení oddlužení odmítne nebo žamítne, rožhodnuíí, kíegím oddlužení neschválí, nebo rožhodnulí, kíegym ve .rehválene' oddlužení mše; použe v uráýyeh případech, a to vte/ný), bude-lí to vhodní, přínorne' a pokud možno neutrální ž hledírka požadavků na .tlátní rožpoč'et. Stanovená úprava žamežene _ )?nanč'nev a admz'nz'flratívní náročnému vedení lžv. práždnyeh konkumů "na útraty vlála" .s výjímkou případu, kdy dlužník na řešení rve'ho úpadku konkumem trvá a vloží ínJolvenínzmu fondu jíó'lOÍZl, jíž .se pakoní náklady konkum'u. Rožhodlwlí ínrolvenšní Joud ne'íktegím ž wíře uvedefgíeh žpůxobů, rožhodne podle 5 396 odd. 7, 405 odd. 2 a 478 odd. 4 (byl lí v pňjúddě podle jl 396 žjíštín úpadek dlužníka) roučarní o žpůrobu řešení dlužníkova úpadku konkurvem _ použe ve lřeeh případech, a to

-v případě; že bylo ínrolvenč'ní ň'žení žaháyeno na žák/adí ve'ňíelrkího ínyolvenřního návrhu a majetek dlužníka je pro uipokoy'ení víň'lelů pojtařígíeí,

- v případě; že insolvenční vážení bylo žaháyeno ínrolvenínzm návrhem dlužníka a ma/eíek v meyelkoví podríaíev povaluje k umokojení vedle/ů, a

v prípadě že z'nrolveníní řížení íníeíoval insolvenčním návrhem dlužník, mey'eíek dlužníka je pro uipokry'ení vevůíelů dlužníka žeela neporíaívn'íeí, dlužník však na řešení .fve'ho úpadku konkumem trvá (eož uvede v pripade podle _0" 396jíž v návrhu na povolení oddlužení, v prípade _ podle jl" 405 pří jednání před ínrolvenšnzm Jpráveem podle jj 470 odd. 2 a v pňpade _ podle jl 478 v žádoru' vmířovane' z'nrolvenemzmu fondu) ža předpokladu, že dlužník žaplatí žálohu na náklady ň'žení, která mu může být z'nrolvenšním fondem uložena podle jl 708 0er. 2 a 3 ža účelem pokrytí nákladů fpojenyeh .r řešením kon/kufrem, klene by šlyyínak k tíží státu.

V nana, kab; je žřejmí, že by šlo o lžv. práždny konkunf, nejeví 58 jako hoipodárne' ng'prve půpuru'l, aby ínyolvenč'ní toud rožhodnul o řešení úpadku dlužníka konkumem a vžápevíí tvym dolům rožhodnuum žfuůl konkurz? pro nedofíatek mey'eíku podle 31 308 odd. 7 pírm. d). Proto re stanoví, že je-lí majetek dlužníka k uipokojení vedle/ů žeela nepodaří/nící. ínrolveníní soud o žpůfobu řešení dlužníkova úpadku konkurfem nerožhodne a ínrolveníní ň'žení žaxíaví. To však neplaíí, jerllíže dlužník navždoíy lomu trvá na tom, aby byl ,žpůfobem řešení jeho úpadku koukam, a žaplaíí soudem vyměřenou žálohu na náklady ínrolvenšního vážení. Takovým porlupem může dlužník napríklad pay'evíl vxíň'enorl vůčí vevíírelům, kteří budou mocí polí, eo bude

Shoda s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková. takovy konkurzu pro nedoríaíek majetku žrušen, na žák/adí režnamu neuipokoyenyeh pohledávek vymáhal _lyío pohledávky ve vykonávaeím řížení índívíduálnef, a to po dobu 70 le! I

11. Odvolací soud z obsahu insolvenčního spisu zjistil, že správce sepsal do soupisu majetkové podstaty dlužnice (č. d. B 19, zveřejněno 12. 9. 2017) mobilní telefon, jenž ocenil v hodnotě 1 000 Kč, dále pohledávku dle smlouvy o daru s dárkyní Romanou anonymizovano , již odhadl částkou 130 950 Kč a nárok z rodičovského příspěvku poskytovaného dlužníci ve výši 8 698,06 Kč.

12. Odvolací soud sdílí závěr soudu I. stupně, že v daném případě nebyly splněny předpoklady pro to, aby soud spolu se zrušením schváleného oddlužení současně rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem, nebot, majetek dlužnice je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, přičemž nejsou dány podmínky uvedené v 5 418 odst. 4 IZ. Odvolací soud má totiž za to, že budoucí pohledávka dlužnice za plátcem z titulu smlouvy o důchodu nepředstavuje majetek použitelný pro úhradu pohledávek věřitelů. Pro účely rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužnice lze přitom podle názoru odvolacího soudu uvažovat toliko s majetkem, jimž dlužnice k době vydání rozhodnutí disponuje. Podle 5 2704 o. 2. platí, že právo na důchod nelze postoupit jinému, postoupit však lze pohledávku splatné dávky. V dohodě o příspěvku na splátky v oddlužení ze dne 10. 11. 2014 se Romana anonymizovano zavázala poskytovat po dobu šedesáti měsíců od prvého dne následujícího po vydání usnesení o schválení oddlužení dlužníci měsíční příspěvek na její splátky v oddlužení ve výši 2 500 Kč.

13. Odvolací soud konstatuje, že ačkoliv je možné uzavřít, že dárkyně neplnila svoji povinnost důsledně a dlužníci měsíční příspěvek poskytovala nepravidelně, lze přesto dospět k závěru, že pohledávka takto vzniklá je nepostačující pro změnu napadeného usnesení. Ve smyslu výše řečeného je totiž namístě zvažovat možný nárok za dobu minulou, kdy oddlužení trvalo (dle textu ujednání měl být příspěvek placen právě po dobu trvání oddluženů, tedy od schválení oddlužení (2. 3. 2015) do jeho zrušení (4. 9. 2017), což při měsíčním závazku ve výši 2 500 Kč znamená za dobu třiceti měsíců vúvahu teoreticky přicházející nárok ve výši 75 000 Kč, od něhož je ovšem namístě odečíst správcem uváděné plnění 27 100 Kč, které dárkyně v minulosti již poskytla, jak se podává z jeho zpráv z 2. 12. 2015 (6 500 Kč), 22. 5. 2016 (8 200 Kč), 23. 10. 2016 (0 Kč), 27. 2. 2017 (7 900 Kč) a 214. 8. 2017 (4 500 Kč).

14. Při zpeněžení movitého majetku dlužnice, jenž byl správcem oceněn v hodnotě 1.000 Kč, a při vymožení nebo zpeněžení uvedené pohledávky ze smlouvy o důchodu by tak zcela jistě nebylo dosaženo takového výtěžku, jenž by po zapravení odměny a hotových výdajů správce (minimálně ve výši 45 000 Kč bez daně z přidané hodnoty) postačoval na alespoň částečnou úhradu pohledávek věřitelů. Nadto třeba vzrt v úvahu malou dobytnost pohledávky, nebot) z obsahu spisu se podává, že významným důvodem zrušení oddlužení byla neschopnost dárkyně dostát svým povinnostem z výše zmíněné smlouvy.

15. Vedení konkursu po celou dobu trvání smlouvy o příspěvku za účelem dosažení pohledávky za dárkyní pak postrádá smyslu nejenom pro výše zmíněnou její zjevně existující platební neschopnost, ale též proto, že dohoda, jak již zmíněno výše, byla vázána na vlastní oddlužení, tedy vpoměrech konkursu by dárkyně k takovémuto plnění povinna zřejmě nebyla.

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

r __._._.._ _ _ _ ___16. S ohledem na shora uvedené lze tedy uzavřít, že majetek dlužnice je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a proto soud I. stupně nijak nepochybil, jestliže poté, co zrušil schválené oddlužení dlužnice, podle 5 418 odst. 5 IZ insolvenční řízení zastavil a zprostil správce funkce.

17. Odvolací soud proto shledal usnesení soudu I. stupně v napadeném rozsahu věcně správným a podle Š 219 o. s. ř. je v bodech II. a IV. výroku potvrdil. Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích, dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo máwli být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, $ 239 a Š 240 odst. 1 o. s. ř.)

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 IZ), lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem ($ 74 odst. 2 IZ).

Praha 4. ledna 2018

JUDr. František Kučera v. r. předseda senátu%Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

*.