1 VSPH 164/2015-A-14
KSPL 29 INS 33918/2014 1 VSPH 164/2015-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníků Jindřicha Vlka a Zdenky Vlkové, oba bytem Slavíčkova 1693, Sokolov, zahájené na návrh dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 33918/2014-A-8 ze dne 5. ledna 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 33918/2014-A-8 ze dne 5. ledna 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni č.j. KSPL 29 INS 33918/2014-A-8 ze dne 5.1.2015 zastavil insolvenční řízení ohledně Jindřicha Vlka a Zdenky Vlkové (dále dlužníci) pro zpětvzetí insolvenčního návrhu.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že mu byl dne 10.12.2014 doručen insolvenční návrh dlužníků spojený s jeho návrhem na povolení oddlužení. Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 17.12.2014 dlužník vzal insolvenční návrh zpět. Protože tak učinil dříve, než soud rozhodl o úpadku, nebo než nabylo právní moci jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu, soud prvního stupně podle ust. § 129 a ust. § 130 insolvenčního zákona insolvenční řízení zastavil.

Proti usnesení dlužník podal včas odvolání a opožadoval, aby odvolací soud rozhodl, že se v insolvečním řízení bude pokračovat. Argumentoval zejména tím, že pouze nedopatřením vzal insolveční návrh zpět. Soud prvního stuzpně ho nijak nekontaktoval a neověřil si, zda zpětvzetí insolvečního návrhu myslí vážně.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dlužníci se společným insolvečním návrhem doručeným soudu prvního stupně dne 16.12.2014 domáhali zjištění úpadku a jeho řešení oddlužením. Dříve než soud prvního stupně o tomto návrhu rozhodl, dlužník podáním doručeným soudu 17.12.2014 vzal insolveční návrh zpět.

Z ust. § 129 odst. 1 a § 130 odst. 1 insolvenčního zákona plyne, že insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu, a pokud k takovému zpětvzetí insolvenčního návrhu dojde, insolvenční soud řízení zastaví.

Odvolací soud konstatuje, že dlužník svým zpětvzetím insolvenčního návrhu dal najevo, že na jeho projednání nemá zájem a je srozuměn s tím, že ve věci nebude soudem rozhodováno. Jestliže v odvolání navrhuje pokračování v insolvenčním řízení, nelze tomuto požadavku vyhovět, protože zpětvzetím insolvenčního návrhu nastala situace, kdy není možné provádět jakékoliv úkony jak ze strany účastníků, tak i ze strany soudu, který může pouze podle ust. § 130 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodnout o zastavení řízení.

Zpětvzetím návrhu na zahájení insolvenčního návrhu řízení není nárok navrhovatele na zjištění úpadku a povolení oddlužení dotčen. K jeho věcnému projednání může však dojít pouze za předpokladu, že insolveční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení bude znovu uplatněn.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud dospěl k závěru, že soud prvního stupně rozhodl věcně správně a proto v souladu s ust. 219 o.s.ř., bylo napadené usnesení potvrzeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 4. srpna 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková