1 VSPH 1638/2016-A-17
MSPH 90 INS 16235/2016 1 VSPH 1638/2016-A-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací předsedou senátu JUDr. Ladislavem Derkou v insolvenční věci dlužníka: Nakladatelství STOPA, s. r. o., IČO 02828499, se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, zahájené na návrh věřitele Five Seasons, s. r. o., IČO 27243257, se sídlem Tomsova 664/6, Praha 10, o odvolání věřitele Five Seasons, s. r. o. proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 90 INS 16235/2016-A-9 ze dne 20. července 2016,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze napadeným usnesením č. j. MSPH 90 INS 16235/2016-A-9 ze dne 20. 7. 2016 uložil věřiteli Five Seasons, s. r. o. povinnost zaplatit zálohu ve výši 50.000 Kč na náklady insolvenčního řízení do 3 dnů od právní moci rozhodnutí na účet soudu. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že dne 1. 7. 2016 bylo u tohoto soudu na návrh věřitele zahájeno insolvenční řízení, kterým se věřitel domáhal zjištění úpadku dlužníka.

Soud odkázal na § 108 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), vysvětlil účel zálohy a uvedl, že jediným možným způsobem řešení dlužníkova úpadku je konkurs. V návrhu věřitele zároveň není uveden žádný majetek dlužníka. Soud proto rozhodl o povinnosti navrhovatele zaplatit zálohu v uvedené výši.

Věřitel podal včas proti usnesení odvolání, ve kterém navrhl rozhodnutí zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Odvolání odůvodnil tím, že dlužník vlastní skladové zásoby v hodnotě cca 800.000 Kč, z kterých je možné náklady insolvenčního řízení uhradit.

Podle § 218 o. s. ř. odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn nebo směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

Stane-li se odvolání bezpředmětným, odvolací soud je podle § 218 o. s. ř. odmítne; rovnocenným procesním postupem tu však ve smyslu § 104 odst. 1 o. s. ř. je i zastavení odvolacího řízení, jelikož v jeho průběhu nastala neodstranitelná překážka bránící věcnému projednání odvolání (usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. září 2004 sp. zn. 29 Odo 611/2002). isir.justi ce.cz

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že navrhovatel vzal svůj insolvenční návrh zpět, a to podáním ze dne 12. 8. 2016. Odvolání proti povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se tak stalo bezpředmětným.

Odvolací soud proto postupoval analogicky podle § 218 písm. b) o. s. ř. a odvolání věřitele odmítl, a to předsedou senátu odvolacího soudu dle § 218c o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o. s. ř.).

V Praze dne 30. srpna 2016

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu

Za správnost: Jana Berná