1 VSPH 1634/2014-P1-10
KSUL 69 INS 26683/2013 1 VSPH 1634/2014-P1-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužnice: Hana Neuberková, nar. 18. září 1984, bytem Krupka, Bohumila Bachury 684, o odvolání věřitele č. 1 Václava Neuberka, bytem Krupka, Karla Čapka 245, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 69 INS 26683/2013-P1-4 ze dne 31. července 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 69 INS 26683/2013-P1-4 ze dne 31. července 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením rozhodl, že přihláška pohledávky věřitele č. 1 Václava Neuberka (dále jen věřitel ) se co do částky 39.732,-Kč odmítá (bod I. výroku) a věřitel nadále zůstává účastníkem řízení se zjištěnou nezajištěnou a vykonatelnou pohledávkou ve výši 567.027,84 Kč (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 21.2.2014 (A-18) byl zjištěn úpadek dlužnice. Na přezkumném jednání konaném dne 15.5.2014 insolvenční správce zčásti popřel pohledávku věřitele do výše 39.732,-Kč. O částečném popření byl věřitel vyrozuměn výzvou ze dne 21.5.2014, doručenou věřiteli dne 6.6.2014, a byl poučen o možnosti podat žalobu na určení pravosti pohledávky i o následcích nepodání této žaloby. Protože žaloba na určení pravosti zčásti popřené pohledávky nebyla podána, k popřené části pohledávky se nadále nepřihlíží a pohledávka byla zjištěna jen ve výši uznané insolvenčním správcem. Proto soud podle § 185 IZ rozhodl o částečném odmítnutí přihlášky pohledávky.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a v odvolání vyjádřil svůj nesouhlas s napadeným usnesením a popsal svoji osobní situaci.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu plyne, že věřitel přihláškou doručenou soudu prvního stupně dne 7.11.2013 osobně přihlásil do insolvenčního řízení vykonatelnou pohledávku č. 1 ve výši 489.826,50 Kč a nevykonatelnou pohledávku č. 2 ve výši 38.172,-Kč s příslušenstvím ve výši 1.560,-Kč. Na přezkumném jednání konaném dne 15.5.2014 insolvenční správce popřel pohledávku č. 2 co do pravosti. Insolvenční správce zaslal věřiteli, který se přezkumného jednání nezúčastnil, vyrozumění o popření jeho nevykonatelné pohledávky. V tomto vyrozumění správce uvedl, že pohledávku popřel co do pravosti a věřitele poučil o tom, že své právo může uplatnit žalobou na určení pohledávky u insolvenčního soudu a to včetně lhůt pro podání této žaloby, a poučil ho též o následcích, pokud by žalobu nepodal, nebo pokud by žaloba insolvenčnímu soudu nedošla včas.

Vyrozumění insolvenčního správce bylo věřiteli doručeno dne 6.6.2014 vhozením do domovní schránky, věřitel však žalobu na určení pravosti popřené pohledávky č. 2 vůbec nepodal, přičemž tuto skutečnost žádným způsobem nezpochybnil ani v odvolání. Protože však žalobu věřitel nepodal, nastaly účinky uvedené v § 198 odst. 1 IZ a k popřené pohledávce č. 2 se nadále v řízení nepřihlíží.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 29. září 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková