1 VSPH 1631/2012-A-26
MSPH 89 INS 21174/2012 1 VSPH 1631/2012-A-26

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka: FULL RC, s.r.o., IČO 27202062, sídlem Praha 2-Nové Město, Tyršova 1833/9, zast. JUDr. Miroslavem Černým, Ph.D., advokátem se sídlem Praha 5, U Teplárny 1212/9, zahájené na návrh: Equa bank, a.s., IČO 47116102, sídlem Praha 8-Karlín, Karolinská 661/4, zast. JUDr. Jaromírem Bláhou, advokátem se sídlem Praha 8-Karlín, Prvního pluku 206/7, o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. listopadu 2012, č.j. MSPH 89 INS 21174/2012-A-17,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením uložil Městský soud v Praze navrhovateli, aby ve lhůtě do 7 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč.

Toto usnesení napadl navrhovatel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním ze dne 16.11.2012 v němž zejména namítal, že nejsou dány důvody pro uložení povinnosti hradit takto vysokou zálohu. Následně svým podáním došlým soudu dne 13.12.2012 vzal své odvolání v celém rozsahu zpět.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 občanského soudního řádu; dále jen o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než skončilo, odvolací soud je podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Protože navrhovatel vzal svým podáním došlým soudu dne 13.12.2012 zpět i svůj návrh na zahájení insolvenčního řízení, rozhodne soud I. stupně po právní moci tohoto usnesení odvolacího soudu o zastavení insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 17. prosince 2012

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová