1 VSPH 163/2016-B-21
KSPH 61 INS 17550/2015 1 VSPH 163/2016-B-21

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací předsedou senátu JUDr. Ladislavem Derkou v insolvenční věci dlužnice: Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem 294 29 Sovinky, Na Dolce 69, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 61 INS 17550/2015-B-7 ze dne 25. listopadu 2015,

takto:

Odvolání dlužnice se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 25. 11. 2015 v bodu I. výroku schválil oddlužení dlužnice Jany anonymizovano plněním splátkového kalendáře. V bodu II. výroku soud konstatoval, že insolvenční správkyní je Mgr. Radka Šimková, IČO 66243394. V bodu III. výroku soud uložil plátci mzdy dlužnice, aby prováděl ze mzdy dlužnice srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného pro uspokojení přednostní pohledávky a sražené částky nevyplácel dlužnici, ale zasílal je insolvenční správkyni, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci a současně s prováděním srážek aby zasílal každý měsíc insolvenční správkyni doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách doplněný o údaj o výši čisté mzdy. V bodu IV. výroku soud uložil dlužnici po dobu pěti let platit vyjmenovaným nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenční správkyně vždy k 25. dni měsíce částku, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky podle poměru pohledávek nezajištěných věřitelů vyjmenovaných dále v bodu IV. výroku. V bodu V. výroku soud uložil insolvenční správkyni vyplatit si zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů s DPH ve výši 1.089 Kč, vyplácet částku výživného 30 EUR měsíčně na výživu nezletilého Andreje Deana anonymizovano , anonymizovano a zbývající částku vyplácet nezajištěným věřitelům způsobem a v poměru dle bodu IV. výroku. Soud dále v bodech VI. až VIII. výroku stanovil další povinnosti související se schválením oddlužení. V bodu IX. výroku nevyhověl návrhu dlužnice na stanovení nižších než zákonných splátek.

Rozhodnutí bylo odůvodněno.

Dlužnice napadla usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém uvedla, že považuje soudkyni za podjatou. Navrhla snížit splátky na částku 5.000 Kč měsíčně. Překvapilo ji, že první splátka ze mzdy jí byla sražena, ač předmětné usnesení ještě nenabylo právní moci. isir.justi ce.cz

Insolvenční správkyně podáním z 18. 7. 2016 doplněným dne 27. 7. 2016 předložila konečnou zprávu, ve které uvedla, že dlužnice splatila 100 % pohledávek nezajištěných věřitelů, odměna a náklady insolvenční správkyně jsou též zaplaceny a dlužnici je třeba vrátit přeplatek 24.151,72 Kč. Insolvenční správkyně proto navrhla postupovat dle § 413 insolvenčního zákona.

Soud usnesením na č. d. B-19 z 8. 8. 2016 vzal na vědomí splnění oddlužení, schválil vyúčtování insolvenční správkyně, a to odměny ve výši 11 x 750 Kč, náhrady hotových výdajů ve výši 11 x 150 Kč a DPH 21 %-2.079 Kč, tj. celkem 11.979 Kč, přičemž odměna a náhrada hotových výdajů se uhrazuje ze záloh placených dlužníkem v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře. Soud dále rozhodl, že náklady za období před schválením oddlužení v celkové výši 441 Kč, budou hrazeny insolvenční správkyni z majetkové podstaty dlužnice. Insolvenční správkyně byla zproštěna funkce. Soud uložil plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužnice, aby ode dne zveřejnění usnesení již neprováděli srážky z příjmů dlužnice ani neposkytovali jiné plnění k rukám insolvenční správkyně a aby nadále mzdu nebo jiný příjem vypláceli přímo dlužnici. Soud uložil insolvenční správkyni vrátit dlužnici přeplatek srážky z příjmu dlužnice 24.151,72 Kč a dále vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení končí. Odvolací soud dodává, že právní moci toto usnesení nabylo dne 11. 8. 2016.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je předmětné odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 391 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenčního zákona) Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly k jeho úpadku. Ustanovení § 395 tím není dotčeno.

Podle § 398 odst. 4 insolvenčního zákona Dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkově úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.

Podle § 406 odst. 4 insolvenčního zákona Rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že v rámci kolonky č. 14 formuláře návrhu na povolení oddlužení, doručeného dne 3. 7. 2015, dlužnice zaškrtla, že nežádá o stanovení nižších než zákonem určených splátek. Pozdější žádost dlužnice o nižší splátky, vznesená při jednání, již nemohla vyvolat žádné účinky (dlužnice neosvědčila a ani netvrdila změnu svých poměrů v době od podání návrhu na povolení oddlužení do dne rozhodnutí o schválení oddlužení), není proto splněna podmínka pro přípustnost odvolání dlužnice, stanovená v § 406 odst. 4 třetí větě insolvenčního zákona, a to nevyhovění soudu včasné žádosti dlužnice o stanovení jiné (nižší) výše měsíčních splátek v oddlužení.

Odvolání dlužnice se stalo bezpředmětným i vzhledem k tomu, že v mezidobí již byly zaplaceny všechny pohledávky nezajištěných věřitelů a též náklady insolvenčního řízení, přičemž insolvenční řízení již pravomocně skončilo. I tato okolnost je důvodem odmítnutí odvolání dlužnice.

Nad rámec řízení o odvolání dlužnice odvolací soud uvádí, že podle § 406 odst. 5 třetí věty insolvenčního zákona Částky sražené z dlužníkovy mzdy zasílá plátce mzdy dlužníka insolvenčnímu správci, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci. Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že dlužnici byly poprávu sráženy zákonné částky ze mzdy, byť usnesení z 25. 11. 2015 ještě nebylo v právní moci.

Vzhledem k uvedeným závěrům odvolací soud, a to předsedou senátu dle § 218c o. s. ř., odmítl odvolání dlužnice dle § 218 písm. b) o. s. ř. jako podané neoprávněnou osobou.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o. s. ř.).

V Praze dne 5. října 2016

JUDr. Ladislav D e r k a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík