1 VSPH 163/2014-A-35
KSHK 40 INS 12698/2013 1 VSPH 163/2014-A-35

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka Arnošta Heráka, bytem V Domcích 123, Trutnov-Horní Předměstí, zast. advokátkou JUDr. Soňou Nathovou, sídlem Spojovací 852, Trutnov, zahájené na návrh QI investiční společnost, a.s., IČO 27911497, sídlem Rybná 682/14, Praha 1, zast. advokátkou Mgr. Dagmar Beníkovou, sídlem Legionářská 797/3, Olomouc, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 12698/2013-A-23 ze dne 4. října 2013

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 40 INS 12698/2013-A-23 ze dne 4.10.2013 pod bodem I. výroku rozhodl, že se zamítá insolvenční návrh jímž se QI investiční společnost, a.s., (dále též navrhovatel) domáhal zjištění úpadku Arnošta Heráka (dále též dlužník), rozhodl o zaplacení soudního poplatku (bod II. výroku), uložil navrhovateli zaplatit dlužníkovi na náhradu nákladů řízení částku ve výši 23.136,-Kč (bod III. výroku) a rozhodl o vrácení zálohy na úhradu nákladů insolvenčního řízení složenou navrhovatelem (bod IV. výroku).

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se navrhovatel včas odvolal. Vzhledem k tomu, že podáním ze dne 27.12.2013 vzal odvolání v celém rozsahu zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 21. února 2014

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová