1 VSPH 1629/2017
č. j. MSPH 94 INS 19106/ 2016 1 VSPH 1629/2017 A 46

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužnice: Taťána anonymizovano , anonymizovano , bytem Lindavská 781/9, 181 00 Praha 8, zahájené na návrh Českomoravské stavební spořitelny, a.s., IČO 49241397, sídlem Vinohradská 3218/ 169, 100 17 Praha 10, zastoupené advokátem Mgr. Petrem Olejárem, sídlem Táboritská 23/ 1000, 130 00 Praha 3, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu vPraze č. j. MSPH 94 INS 19106/2016 A 34 ze dne 17. května 2017 ve znění opravného usnesení č. j. MSPH 94 INS 19106/2016 A 42 ze dne 15. srpna 2017 takto:

Usnesení Městského soudu vPraze č. j MSPH 94 INS 19106/2016 A 34 ze dne 17. května 2017 ve znění opravného usnesení č. j. MSPH 94 INS 19106/2016 ze dne 15. srpna 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Městský soud vPraze usnesením č. j MSPH 94 INS 19106/2016 Aw34 ze dne 17. 5. 2017 ve znění opravného usnesení č. j. MSPH 94 INS 19106/2016 Aw42 ze dne 15. 8. 2017 v insolvenčním řízení zahájeném na návrh Ceskomoravské stavební spořitelny, a.s. (dále jen navrhovatel) ustanovil opatrovníci Taťány anonymizovano (dále jen dlužnice) advokátku ]UDr. Bohumilu Holubovou.

2. V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 3. 10. 2016 požádala dlužnice o ustanovení zástupce z řad advokátů ve smyslu ust. $ 30 občanského soudního řádu, přičemž k žádosti připojila posudek o invaliditě, rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o zvýšení příspěvku na péči ze dne 26. 6. 2015 a rozhodnutí o potřebě ošetřování ze dne 24. 9. 2014. Z předložených listin soud zjistil, že dlužnice trpí těžkým poškozením zraku, je invalidní ve II. stupni a je závislá na péči jiné osoby, a proto se ze zdravotních důvodů nikoliv jen po přechodnou dobu nemůže účastnit insolvenčního řízení a aktivně vykonávat svá práva a plnit uložené povinnosti. K ochraně práv dlužnice jí proto podle ust. S 29 odst. 3 občanského soudního řádu ustanovil opatrovníci. S poukazem na ust. $ 29 odst. 4 občanského soudního řádu, vysvětlil, že opatrovníci dlužnice ustanovil advokátku JUDr. Bohumilu Holubovou, nebot) mu není známa jiná vhodná osoba, jež by tuto funkci mohla vykonávat. Při úvaze o ustanovení manžela dlužnice Mgr. Gennadije Nikolajeviče Šustrova do funkce opatrovníka dovodil, že vhodnou osobou není vzhledem ke kolizi zájmů, nebot> je jediným společníkem CARDI, s.r.o., vníž navíc stejně jako dlužnice figuruje jako její jednatel s oprávněním jednat jménem společnosti samostatně. Z těchto důvodů rozhodl, jak uvedeno shora.

3. Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala, přičemž z odvolání plyne, že se domáhá jeho zrušení. V odvolání namítala, že napadené usnesení nebylo doručeno jejímu zástupci advokátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

Mgr. Karlu ]andusovi, LL.M. Poukazovala přitom na to, že z důvodu svého zdravotního stavu není schopna převzít jakokoukoliv písemnost a seznámit se s jejím obsahem, a uvedla, že odvolání doplní poté, co Nejvyšší soud CR rozhodne o dovolání, jež její zástupce podal. Napadené usnesení označila za předčasné, nejasné a v rozporu s dřívějším postupem soudu.

4. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usneseni i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

5. Podle ust. $ 29 občanského soudního řádu není li zastoupena fyzická osoba, která jako účastník řízení nemůže před soudem samostatně j dnat, ustanoví jí předseda senátu opatrovníka, jemli tu nebezpečí z prodlení. Stejně se postupuje, stanoví li tak zvláštní předpis (odst. 1). Pokud neučiní jiná opatření, může předseda senátu ustanovit opatrovníka také neznámým dědicům zůstavitele, nebyl li dosud v řízení o dědictví stanoven okruh jeho dědiců, účastníku, jehož pobyt není znám, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stižen duševní poruchou nebo se z jiných zdravotních důvodů nemůže nikoliv jen po přechodnou dobu účastnit řízení, nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat (odst. 3). Opatrovníkem podle odstavců 1 až 3 soud jmenuje zpravidla osobu blízkou, případně jinou vhodnou osobu, nebrání li tomu zvláštní důvody. Advokáta lze jmenovat opatrovníkem, jen jestliže jím nemůže být jmenován někdo jiný. jinou osobu než advokáta lze jmenovat opatrovníkem, jen jestliže s tím souhlasí. Nerozhodl li soud jinak, opatrovník ustanovený podle odstavců 1 až 3 vystupuje vřízeni před soudem prvního stupně, vodvolacirn a dovolacím řízení.

6. Podle ust. $ 30 občanského soudního řádu účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (Š 138), ustanoví předseda senátu na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytné třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odst. 1). Vyžaduje li to ochrana zájmů účastníka nebo jde li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odst. 2).

7. Podle ust. $ 31 občanského soudního řádu má ustanovený opatrovník nebo jiný zástupce stejné postavení jako zástupce na základě procesní plné moci (odst. 1). Byl li opatrovníkem nebo jiným zástupcem ustanoven advokát, má stejné postavení jako advokát, jemuž účastník udělil plnou moc (odst. 2).

8. Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně usnesením ze dne 17. 10. 2016 (č. d. A 18) vyhověl žádosti dlužnice ze dne 3. 10. 2016 (č. d. A ló) o ustanovení zástupce z řad advokátů a zástupcem jí ustanovil advokáta Mgr. Karla ]anduse, LL.M. K jeho odvolání odvolací soud usnesením č. j. 4 VSPH 2083/2016 A 26 ze dne 1. 12. 2016 usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Vytkl mu, že se nekriticky spokojil s tvrzením dlužnice, že je nemajetná, aniž by ji vyzval kvyplnění a předložení Prohlášení o osobních, výdělkových a majetkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků, na jehož základě by teprve mohl učinit závěr o majetkových poměrech dlužnice, navíc za situace, kdy z obsahu příloh k insolvenčnímu návrhu vyplývalo, že je dlužnice bezpodílovým spoluvlastníkem bytové jednotky vPraze (č. d. A-3/ 71), a nemajtenou tedy zjevně není. K tomu, že potřebu ochrany zájmů dlužnice odůvodnil soud prvního stupně především jejím zdravotním stavem, odvolací soud uvedl, že takovou situaci řeší soudy obvykle postupem podle ust. $ 29 občanského soudního řádu, tj. ustanovením opatrovníka, jímž zpravidla bývá osoba blízká, popř. jiná vhodná osobu, a advokáta by bylo lze ustanovit opatrovníkem, jen jestliže by jim nemohl být ustanoven někdo jiný.

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

4315.11 1.1. ]"1' 1.1.10 171U0/4U109. Dle názoru odvolacího soudu nelze soudu prvního stupně vytknout žádné pochybení, když po zrušení usnesení ze dne 17. 10. 2016 postupoval v souladu se závazným právním názorem vyjádřeným vrozhodnuti odvolacího soudu, a potřebu zastoupení dlužnice řešil postupem podle ust. $ 29 občanského soudního řádu. Z odůvodnění napadeného usnesení přitom plyne, že advokátku JUDr. Bohumilu Holubovou ustanovil opatrovníci dlužnice až poté, co vyhodnotil a vyloučil možnost ustanovit do této funkce osobu dlužníci blízkou.

10. Dlužno poznamenat, že advokátka ]UDr. Bohumila Holubová vyjádřila vpodání ze dne 18. 7. 2017 (č. d. A 41) názor, že by vhodnějším bylo ustanovit opatrovníkem dlužnice advokáta Mgr. Karla Janduse, LL.M., neboť je s věci již seznámen, dlužnice projevila přání, aby tuto funkci vykonával, a ani jmenovaný jak vyplynulo na jeho schůzce s dlužníci a JUDr. Holubovou, by proti tomu nic nenamítal, a požádala soud prvního stupně, aby ji funkce zprostil a opatrovníkem dlužnice ustanovil advokáta Mgr. Karla Janduse, LL.M. Dle názoru odvolacího soudu stanovisko JUDr. Bohumily Holubově na správnosti napadeného usnesení nic nemění, přičemž její žádost posoudí a rozhodne o ní soud prvního stupně.

11. K odvolací námitce nelze než uvést, že se služnice mýlí, domnívá-li se, že ji v řízení zastupuje advokát Mgr. Karel Jandus, LL.M. Od okamžiku, kdy právní moci nabylo usnesení č. j. 4 VSPH 2083/2016 A 26 ze dne 1. 12. 2016, jímž Vrchní soud v Praze k odvolání Mgr. Janduse zrušil usnesení, jímž byl ustanoven zástupcem dlužnice, tj. ode dne 6. 12. 2016, kdy bylo usnesení odvolacího soudu zveřejněno vinsolvenčním rejstříku, totiž jmenovaný dlužníci v řízení nezastupuje. Na adresu advokáta Mgr. Karla Janduse, LL.M., nelze nepoznamenat, že jeho postoj je rozporuplný, když na jednu stranu napadl odvoláním ze dne 31. 10. 2016 (č. d. A 21) usnesení ze dne 17. 10. 2016, jímž byl ustanoven zástupcem dlužnice pro insolveční řízení, a požadoval, aby je odvolací soud zrušil, leč na druhou stranu v dovolání, jež pro dlužníci vyhovovil dne 28. 2. 2017 (č. d. A 33), vytkl odvolacirnu soudu, že usnesení ze dne 17. 10. 2016 zrušil, tj. že jeho odvolání vyhověl.

12. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a napadené usnesení podle ust. Š 219 občanského soudního řádu potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejítnž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresáta zvláštním způsobem.

Praha 8. ledna 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková. f..,

; i