1 VSPH 1627/2017
č. ;. MSPH 94 INS 2419/2013 1 VSPH 1627 /2017 A-96

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedv jUDr. jiřího Karety a soudců JUD. Františka Kučery aJUDr. jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužnice: JUDr. Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , sídlem Mezibranská 19, 110 00 Praha 1, zahájené na návrh navrhovatele: Jiří anonymizovano , anonymizovano , b_vtern Havlíčkovo nám, 9/700, 130 00 Praha 3, o odvolání navrhovatele proti usnesení

Městského soudu v Praze č. j. MSPI I 94 INS 2419/2015 A 87 ze dne 19. června 2017 takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č. ] MSPH 94 INS 2419/2013 A 87 ze dne 19. června 2017 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízeni.

Odůvodnění:

Městský soud vPraze usnesením č.j. MSPl l 94 INS 2419/2013-A487 ze dne 19. 6. 2017 v insolvenčním řízení vedeném proti _IUDr. jaroslavě anonymizovano (dále jen dlužnice) zahájeném na návrh _jiřího Kabourka (dále jen navrhovatel) zastavil řízení o dovolání navrhovatele ze dne 14. 12. 2016 proti usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. MSPH 94 INS 2419/2013, 3 VSPI I 218/2016 3-81 ze dne 24. 10. 2016.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 14.12.2016 podal navrhovatel dovolání proti usnesení č. j MSPH 94 INS 2419/2013, ?) VSPI I 218/2016 A 81 ze dne 24.10.2016, jímž Vrchní soud v Praze zrušil usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPI I 94 INS 2419/2013 A 67 ze dne 19.11.2015 a zastavil řízení o návrzích navrhovatele o ustanovení zástupce kochraně jeho zájmů ze dne 21.11.2015 a 23. 1. 2015. Zdůraznil, že navrhovateli vznikla dle ust. $ 2 odst. 5 a S 4 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích povinnost zaplatit soudní poplatek dle položky 23 bodu 2. Sazebníku soudních poplatků ve výsi 2.000 Kč. Protože navrhovatel spolu s podáním dovolání soudní poplatek nezaplatil, vyzval ho soud podle ust. $ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích kjeho zaplacení do 3 dnů od doručení výzvy usnesením č. j. MSPI I 94 INS 2419/2013 A 85 ze dne 23. 5. 2017. Výzva byla navrhovateli doručena dne 2. 6. 201? a posledním dnem kzaplacení soudního poplatku bylo pondělí 5. 6. 2017. Protože navrhovatel soudní poplatek přes výzvu nezaplatil, soud prvního stupně rozhodl podle ust $ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se navrhovatel včas odvolal a požadoval, alza;r je odvolací soud zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení soudu prvního stupně. V odvolání namítal, že je napadené usnesení věcně nesprávné, Přitom jednak poukázal na to, že usnesení ze dne 23. 5. 201? (č. d. A BS), jež vvdal vyšší soudní úředník, resp. asistent soudce, napadl včas (v poslední den lhůty) námitkami. Poukazuje na ust. $ 9 odst. 2 zákona č. 121 / 2008 Sb., dovodil z toho, že toto usnesení (výzva k zaplacení soudního poplatku za dovolání) nenabvlo právní moci a napadené usnesení bylo vydáno předčasně, nebot: lhůta k zaplacení soudního poplatku dosud neuplynula. Dále tvrdil, že insolvenční řízení včetně řízení o dovolání je podle ust. $ 11 odst. 1 písm. j) a odst. 3 písm. e) zákona o soudních poplatcích od soudních poplatků

Shodu s prvopisern potvrzuje Tereza Kulětrunková.

::PUM'ELLUVHIII :.: ivror'n 94 M\Ib 241W ADULT)

1 VSPI I 1627 / 2017 osvobozeno, Konečně namítal, že se soudní poplatek za dovolání -jak judikoval Nejvyšší soud ČR v usnesení sp. zn. 29 Cdo 1031/2014 ze dne 16. 4. 2014 neplati v případech, kdy je napadeno rozhodnutí, jímž odvolací soud nepřiznal dovolateli osvobození od soudních poplatků dle ust. Š 138 občanského soudního řádu, resp. jímž mu neustanovil zástupce k ochraně jeho zájmů, popř. takové řízení zastavil. Protože v daném případě napadl dovoláním rozhodnutí, jímž odvolací soud zastavil řízení o jeho návrzích na ustanovení zástupce pro řízení, není podle názoru pochyb o tom, že povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání nemá.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Jak již dříve judikoval Vrchní soud vPraze vusnesení č.j KSPL 29 INS 834/2015, 2 VSPH 414/2015 A 13 ze dne 21.4. 2015, může účastník řízení podle ust. (c) 9 odst. 2 zákona č_ 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, podat do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení zvláštním způsobem námitky proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení vyšším soudním úředníkem nebo asistentem soudce (Š 36a odst. 4 a 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích), proti němuž není přípustné odvolání. Lhůta určená účastníkovi ke splnění povinnosti uložené tímto rozhodnutím proto běží až od právní moci tohoto rozhodnutí nastalé dle ust. $ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících (matným uplynutím lhůty k podání námitek nebo v důsledku jejich neúspěchu).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že navrhovatel skutečně jak tvrdil v odvolání podal v poslední den lhůty námitky proti usnesení ze dne 23. 5. 2017 (č. d. A 85), jež Vydala asistentka soudce Mgr. Barbora Novotná. Usnesení mu bylo totiž doručeno do datové schránky dne 2. 6. 2017, a protože konec patnáctidenní lhůty k podání námitek připadl na sobotu 17. 6. 2017, bylo podle ust. $ 57 odst. 2 občanského soudního řádu poslednim dnem lhůty k podání námitek pondělí 19. 6. 2017, a právě tohoto dne navrhovatel námitky podal (č. d. A 88). Soudu prvního stupně je třeba vytknout, že napadené usnesení vydal již dříve téhož dne (vydala je též asistentka soudce), přestože si musel být vědom toho, že lhůta určená usnesením ze dne 23. 5. 2017 počne běžet až po marném uplynutí lhůty k podání námitek, jak vysvětleno výše. jinými slovy, napadené usnesení vydal soud předčasně, a zlogiky věci tudíž plyne (a obsah spisu tomu odpovídá), že se předseda senátu námitkami navrhovatele proti usnesení ze dne 23. 5. 2017 (č. d. 21 85) nezabýval.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání navrhovatele důvodným, napadené usnesení podle ust. Š 219a odst, 1 písm. a) a 5 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšírnu řízení, v němž předseda senátu neprodleně rozhodne o námitkách navrhovatele proti usnesení ze dne 23. 5. 2017 (č. d. Jik-85).

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 18. ledna 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. gif/ 144%