1 VSPH 1624/2014-A-14
KSUL 44 INS 15328/2014 1 VSPH 1624/2014-A-14

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci manželů-dlužníků Michala anonymizovano , nar. 16.11.1973, IČO 68434421, a Jitky anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Chomutov, Bezručova 4200, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. června 2014, č.j. KSUL 44 INS 15328/2014-A-8,

takto:

Odvolání s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 25.6.2014, č.j. KSUL 44 INS 15328/2014-A-8 uložil manželům-dlužníkům Michalu anonymizovano a Jitce anonymizovano (dále jen dlužníci) povinnost zaplatit společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč do 3 dnů od právní moci usnesení.

Proti tomuto usnesení se dlužníci odvolali (A-9) a požadovali, aby jim záloha byla odpuštěna, neboť na její úhradu nemají prostředky.

Soud I. stupně předložil věc k projednání odvolání a rozhodnutí o něm odvolacímu soudu, přičemž z údajů uvedených v předkládací zprávě (A-12) vyplývá, že odvolání považoval za opožděné.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 71 odst. 1 IZ se soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (dále jen doručení vyhláškou ), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Z § 75 odst. 1 IZ se podává, že o zvláštní způsob doručení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Z odstavce 2 téhož ustanovení plyne, že nestanoví-li IZ jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, které vstoupilo do řízení, a věřitelskému výboru; soudní rozhodnutí se doručuje zvlášť také osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, a dále také osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat.

Ustanovení § 74 odst. 2 IZ pak určuje, že pokud je s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Podle § 50 odst. 1 o.s.ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Podle § 204 odst. 1 o.s.ř. se podává odvolání do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

V posuzované věci odvolací soud z obsahu doručenky dokládající postup pošty při doručování napadeného usnesení dlužníkům (viz vedlejší dokument u A-8) zjistil, že napadené usnesení bylo prostřednictvím pošty doručeno dlužníkům vhozením do jejich domovní schránky dne 27.6.2014. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání tak dle § 57 odst. 1 o.s.ř. začala plynout následujícího dne a marně uplynula v pondělí 14.7.2014. Dlužníci však předali odvolání (A-9) k poštovní přepravě až dne 17.7.2014, tedy zjevně opožděně.

Jelikož o odmítnutí opožděného odvolání nerozhodl v rozporu s § 208 odst. 1 o.s.ř. soud I. stupně, učinil tak dle § 218a o.s.ř. odvolací soud.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 20. srpna 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová