1 VSPH 1623/2014-B-72
KSUL 46 INS 4380/2008 1 VSPH 1623/2014-B-72

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka ALUBOARD, s.r.o., IČO 27304639, sídlem Liberec, Na Františku 346, o odvolání JUDr. Vladimíra Kašpara, sídlem Liberec, Na Poříčí 116/2, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. července 2014, č.j. KSUL 46 INS 4380/2008-B-63 takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. července 2014,

č.j. KSUL 46 INS 4380/2008-B-63, se m ě n í tak, že se pořádková pokuta

JUDr. Vladimíru Kašparovi neukládá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem uložil insolvenčnímu správci JUDr. Vladimíru Kašparovi (dále též odvolatel) pořádkovou pokutu ve výši 1.000,-Kč splatnou do 3 dnů od právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 27.11.2008 (A-14) zjistil úpadek dlužníka ALUBOARD, s.r.o. (dále jen dlužník) a prohlásil konkurs na majetek dlužníka, že usnesením ze dne 21.2.2013 (B-48) schválil konečnou zprávu včetně odměny a hotových výdajů odvolatele jako insolvenčního správce, že usnesením ze dne 15.4.2013 (B-51) rozhodl o uspokojení pohledávek za podstatou a pohledávek jim na roveň postavených a že usnesením ze dne 24.3.2014 (B-60) zrušil konkurs z důvodu nedostatku majetku dlužníka a odvolateli uložil, aby do 30 dnů ode dne právní moci sdělil soudu, zda splnil povinnosti vyplývající z ustanovení § 313 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Soud I. stupně zjistil, že dne 19.5.2014 uplynula odvolateli lhůta ke splnění uložené povinnosti. Proto ho opětovně vyzval ke splnění této jeho povinnosti usnesením ze dne 30.5.2014 (B-61), přičemž i tato další dodatečná lhůta odvolateli marně uplynula dne 14.6.2014. Dne 17.6.2014 požádal zaměstnanec odvolatele o prodloužení lhůty s nedoloženým tvrzením, že do 27.6.2014 je odvolatel na dovolené. Soud I. stupně proto posečkal dalších 15 dní, avšak opět marně. Za tohoto stavu soud I. stupně uzavřel, že odvolatel nesplnil uloženou povinnost, a proto mu uložil pořádkovou pokutu podle § 82 odst. 2 IZ při spodní hranici zákonného rozpětí.

Proti tomuto usnesení podal odvolatel blanketní odvolání, jenž však nedoplnil o odvolací důvod a o odvolací návrh, a to ani přes výzvu soudu I. stupně (B-66).

Vrchní soud v Praze přesto přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 81 odst. 2 IZ může insolvenční soud uložit insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč. Obecně vzato spočívá smysl uložení pořádkové pokuty ve výchovném působení na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu § 36 a § 37 IZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu dohlédací činnosti dle § 11 IZ. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění funkce podle § 32 IZ. Výše uložené pokuty přitom musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce.

Odvolací soud se zcela ztotožňuje se skutkovými zjištěními soudu I. stupně a jeho právními závěry, na základě nichž byla odvolateli uložena pořádková pokuta, neboť mají v obsahu insolvenčního spisu potřebnou oporu.

Pro rozhodnutí o odvolání je však podstatné, že po vydání napadeného usnesení odvolatel podáním ze dne 21.7.2014 (B-65) soudu I. stupně sdělil, že již splnil všechny povinnosti dle § 313 odst. 2 IZ, jak mu bylo dříve uloženo (a za což byl sankcionován pořádkovým opatřením), a že soud I. stupně na základě tohoto sdělení odvolatele zprostil funkce správce usnesením ze dne 8.8.2014 (B-67) po skončení insolvenčního řízení.

Protože uložení pořádkové pokuty splnilo svůj donucovací účel, když odvolatel již napravil, co zanedbal, a v dané věci šlo první pořádkové opatření vůči odvolateli, jenž již byl funkce zproštěn po skončení insolvenčního řízení, postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se pořádková pokuta odvolateli neukládá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 20. srpna 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová