1 VSPH 1620/2013
KSPL 27 INS 6300/2012 1 VSPH 1620/2013 B 16

U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senát' složeném z piedsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc JUDr. Františka Kuery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenním iízení dlužníka Patrika anonymizovano , anonymizovano , bytem Cheb, Svobody 1314/58, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. ervna 2013, .j. KSPL 27 INS 6300/2012 B 8, t a k t o : Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. ervna 2013, .j. KSPL 27 INS

6300/2012 B 8, se v bodech I., II. výroku p o t v r z u j e .

O d v o d n ' n í : Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni v bod' I. výroku zamítl návrh dlužníka Patrika anonymizovano (dále jen dlužník) na povolení oddlužení, v bod' II. výroku prohlásil na majetek dlužníka konkurs, v bod' III. výroku rozhodl o tom, že konkurs bude projednáván jako nepatrný, v bod' IV. výroku uvedl, že úinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem jeho zveiejn'ní v insolvenním rejstiíku, a v bod' V. výroku uložil insolvennímu správci JUDr. Danieli Kaplanovi, LL.M. (dále jen správce), aby mu piedložil zprávu o hospodáiské situaci dlužníka. V odvodn'ní usnesení soud I. stupn' zejména uvedl, že mu byl dne 15.3.2012 doruen insolvenní návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení, že usnesením ze dne 4.9.2012 (A 8) zjistil úpadek dlužníka a dlužníkovi ustanovil správce a že z výsledk piezkumného jednání konaného dne 25.10.2012 a ze zprávy správce (B 3) zjistil, že oddlužení zpen'žením majetkové podstaty nebo splátkovým kalendáiem možné není, neboo dlužník je nemajetný a nezam'stnaný a má pouze piíslib pracovního pom'ru od 1.11.2012. Konstatoval, že dlužník je svobodný, má soudem stanovenou vyživovací povinnost ve výši 2.000, K m'sín' a výše všech jeho nezajišt'ných závazk iní 546.354,61 K. Uvedl, že odroil jednání za úelem doložení výd'lkových pom'r dlužníka a dlužníkovi uložil, aby do 30.1.2013 piedložil doklad o pracovním pom'ru a o svých istých výd'lcích za m'síce listopad a prosinec 2012, což dlužník nesplnil. Proto soud I. stupn' postupoval dle § 395 odst. 1 písm. b) insolvenního zákona (dále jen IZ), návrh na povolení oddlužení dlužníka zamítl a na majetek dlužníka prohlásil konkurs.

Toto usnesení Krajského soudu v Plzni napadl dlužník (co do zamítnutí oddlužení a prohlášení konkursu) vasným odvoláním a žádal jeho piešetiení. Uznal, že do 30.1.2013 nepiedložil doklad o svém pracovním pom'ru, a vysv'tloval, že v jeho lokalit' není v zim' práce a že byl v evidenci úiadu práce, nicmén' od 15.4.2013 si již našel zam'stnání u firmy František Schlehofer. Tvrdil, že v dnešní dob' všichni zam'stnavatelé dávají co nejnižší platový vým'r, aby nemuseli platit za zam'stnance vysoké sociální a zdravotní pojišt'ní, a že je schopen splácet m'sín' ástku 5.000, K. Vrchní soud v Praze v rozsahu vymezeném odvoláním piezkoumal napadené usnesení i iízení jeho vydání piedcházející, a dosp'l k záv'ru, že odvolání není opodstatn'no. Dlužník, který není podnikatelem, mže insolvennímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek iešil oddlužením (§ 389 odst. 1 IZ). Dle § 398 IZ lze oddlužení provést zpen'žením majetkové podstaty nebo pln'ním splátkového kalendáie. V'cné podmínky, za nichž dlužníku (subjektivn' legitimovanému dle § 389 odst. 1 IZ, nabídnuvšímu vasný a iádný návrh dle § 390 odst. 1, § 391 odst. 1, 3 a § 392 IZ) lze umožnit iešení jeho úpadku i hrozícího úpadku oddlužením, vymezuje § 395 IZ. Podle odstavce 1 tohoto ustanovení insolvenní soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zietelem ke všem okolnostem lze dvodn' piedpokládat a) že jím je sledován nepoctivý zám'r, nebo b) že hodnota pln'ní, které by pii oddlužení obdrželi nezajišt'ní v'iitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito v'iitelé s nižším pln'ním souhlasí. V daném piípad' soud I. stupn' zamítl návrh na povolení oddlužení na základ' zjišt'ní, že dlužníkova ekonomická nabídka je nedostatená, neboo z dlužníkova majetku ani z jeho piíjm nelze pro oddlužení použít nieho na uspokojení piednostních nárok insolvenního správce ani na pohledávky nezajišt'ných v'iitel v minimálním tiicetiprocentním rozsahu, jak vyžaduje § 395 odst. 1 písm. b) IZ. Oddlužení je z hlediska podmínky stanovené v § 395 odst. 1 písm. b) IZ piípustné, pokud lze její spln'ní odvodn'n' piedpokládat alespoÜ u jednoho ze zpsob, jímž lze oddlužení dle § 398 IZ provést (pln'ním splátkového kalendáie i zpen'žením majetkové podstaty). V tom sm'ru není podstatné, jaký zpsob oddlužení navrhl dlužník, neboo o n'm rozhodují na schzi svým hlasováním nezajišt'ní v'iitelé, popi. insolvenní soud (§ 402 odst. 3 a 5 IZ). Soud I. stupn' v napadeném usnesení svj záv'r o nedostatené ekonomické nabídce dlužníka pro oddlužení správn' vztáhl k ob'ma jeho zpsobm, tedy jak ke splátkovému kalendáii, tak i ke zpen'žení majetkové podstaty, když z insolvenního návrhu, z návrhu na oddlužení a z piipojených seznam majetku je zjevné, že minimálního tiicetiprocentního uspokojení nezajišt'ných pohledávek (v'iitelé nevyslovili souhlas s nižším pln'ním) nemže být nikdy dosaženo. Ostatn' dlužník v odvolání neuvedl nic, ím by tento záv'r vyvrátil. Po vydání napadeného usnesení nedoznala dlužníkova piíjmová situace žádné piíznivé zm'ny, i když odvolací soud piihlédl k nov' piedložené pracovní smlouv' ze dne 15.4.2013, dle níž dlužník získal práci jako pomocný stavební d'lník na dobu uritou do 15.12.2013 s tarifní mzdou ve výši 8.000, K hrubého m'sín' pii 40hodinovém pracovním týdnu, což pii stanoveném výživném ve výši 2.000, K nepostauje na jakékoliv uspokojení nárok správce a pohledávek nezajišt'ných v'iitel zjišt'ných ve výši 546.354,61 K. K tvrzení dlužníka, že je schopen platit pravidelné m'síní splátky ve výši 5.000, K, odvolací soud neuv'iil, neboo nebylo niím doloženo. Soud I. stupn' tudíž rozhodl správn', když dlužníkv návrh na povolení oddlužení dle § 395 odst. 1 písm. b) IZ zamítl, a souasn' dle § 396 odst. 1 téhož zákona rozhodl o iešení dlužníkova úpadku konkursem, a to konkursem nepatrným, když dlužník není podnikatelem (§ 314 odst. 1 písm. a/ IZ). Proto odvolací soud napadené usnesení dle § 219 obanského soudního iádu v uvedeném rozsahu jako v'cn' správné potvrdil. Tieba dodat, že o návrhu na povolení oddlužení, jenž byl podán na piedepsaném formuláii dne 15.3.2012 (A 1) spolen' s insolvenním návrhem, nerozhodl soud I. stupn' podle § 148 odst. 3 IZ spolu s rozhodnutím o úpadku, které vydal dne 4.9.2012 (A 8), ale uinil tak (nesprávn') až separátním (napadeným) usnesením ze dne 12.6.2013, tedy po více jak 9 m'sících, piiemž pokud by bylo lze o zpsobu iešení úpadku rozhodnout samostatným rozhodnutím, což nebyl tento piípad, m'l insolvenní soud takové rozhodnutí vydat maximáln' do 3 m'síc po rozhodnutí o úpadku (§ 149 odst. 1 IZ). Opožd'n' vydaným (napadeným) usnesením zpsobil soud I. stupn' úastníkm bezdvodné prtahy v iízení, nicmén' toto jeho pochybení nem'lo na správnost napadeného unesení žádný vliv, neboo jím dlužník nebyl poškozen, ale - na úkor svých v'iitel - naopak zvýhodn'n, neboo tak získal nepiípadn' delší lhtu pro obstarání a doložení vydatn'jšího zdroje svých piíjm, ehož ale nedokázal využít. P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání piípustné, jestliže na základ' dovolání podaného do dvou m'síc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu +R prostiednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dosp'je k záv'ru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyiešení otázky hmotného nebo procesního práva, pii jejímž iešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyiešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdíln' anebo má li být dovolacím soudem vyiešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.i.). V Praze dne 2. iíjna 2013 JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v. r. piedseda senátu Za správnost vyhotovení: Kateiina Van'ková