1 VSPH 1620/2012-A-12
KSLB 82 INS 22701/2012 1 VSPH 1620/2012-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla ve věci dlužníka Aleše anonymizovano , anonymizovano , bytem Liberec 10, Šrámkova 25, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, ze dne 7. listopadu 2012, č.j. KSLB 82 INS 22701/2012-A-7,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, ze dne 7. listopadu 2012, č.j. KSLB 82 INS 22701/2012-A-7, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci odmítl pro opožděnost odvolání dlužníka Aleše anonymizovano (dále jen dlužník) proti usnesení ze dne 21.9.2012 (A-5).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že usnesení ze dne 21.9.2012 (A-5), jímž odmítl insolvenční návrh dlužníka, doručil dlužníkovi vhozením do jeho domovní schránky dne 26.9.2012 a že patnáctidenní lhůta k podání odvolání uplynula ve čtvrtek 11.10.2012. Protože dlužník podal odvolání ze dne 11.10.2012 osobně do soudní podatelny až dne 12.10.2012, soud I. stupně je jako opožděné odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal namítaje, že dne 26.9.2012 kontroloval po 12 hodině svoji domovní schránku a žádná obálka nebo výzva k vyzvednutí zásilky v ní nebyla a že obálku s usnesením ze dne 21.9.2012 (A-5) v ní nalezl až druhého dne 27.9.2012 po příchodu ze zaměstnání. Z toho dovozoval, že odvolací lhůtu dodržel. Vyjádřil názor, že vyšší soudní úředník nebyl oprávněn odmítnout jeho insolvenční návrh.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející na základě obsahu spisu, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Ve smyslu § 71 odst. 1 IZ se usnesení soudu vydaná v insolvenčním řízení doručují vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby rovněž zvláštní způsob doručení. Zvláštní způsob doručení (§ 75 IZ) spočívá v tom, že v zákonem stanovených případech je usnesení doručeno zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Význam zvláštního způsobu doručení spočívá v tom, že je s ním spojen pro adresáta počátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, ačkoliv jinak platí, že usnesení mu bylo doručeno dnem, popřípadě okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu ze dne 21.9.2012 (A-5) bylo dlužníkovi doručeno vhozením do jeho domovní schránky dne 26.9.2012 ve 13:20 hod. v souladu s § 50 odst. 1 o.s.ř.

Protože lhůta k podání odvolání proti usnesení ze dne 21.9.2012 (A-5) skončila dlužníkovi dnem 11.10.2012, je odvolání dlužníka podané do soudní podatelny osobně až dne 12.10.2012 zjevně opožděné.

Protože prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (§ 83 IZ), soud I. stupně správně rozhodl, když odvolání postupem podle § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl. Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné připomenout, že pravomocné odmítnutí insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení končí, nebrání tomu, aby dlužník insolvenční návrh opatřený všemi předepsanými náležitostmi znovu podal a aby spolu s ním podal na předepsaném formuláři i řádný návrh na povolení oddlužení, který po jeho vyplnění opatří povinnými přílohami (seznamem majetku a závazků s výslovným prohlášením o jejich úplnosti a správnosti) a úředně ověřeným podpisem, a aby jej podal u příslušného insolvenčního soudu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 26. listopadu 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva