1 VSPH 1619/2013-A-18
KSPL 56 INS 9772/2013 1 VSPH 1619/2013-A-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužnice Drahomíry anonymizovano , anonymizovano , bytem Přimda, nám. Republiky 112, adresa pro doručení: Tachov, Ve Vilkách 2079, zahájené na návrh dlužnice o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. září 2013, č.j. KSPL 56 INS 9772/2013-A-12,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. září 2013, č.j. KSPL 56 INS 9772/2013-A-12, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni odmítl pro opožděnost odvolání dlužnice Drahomíry anonymizovano (dále jen dlužnice) proti usnesení ze dne 27.6.2013, č.j. KSPL 56 INS 9772/2013-A-9.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 27.6.2013 (A-9) uložil dlužnici povinnost ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč. Citované usnesení bylo dlužnici doručeno dne 29.7.2013 vyhláškou podle § 80 insolvenčního zákona (dále jen IZ), neboť se je nepodařilo doručit na adresu dlužnice uvedenou v insolvenčním návrhu. Lhůta pro podání odvolání tak skončila dne 13.8.2013. Za situace, kdy dlužnice podala odvolání poště k přepravě až dne 19.8.2013, tedy opožděně, soud I. stupně je podle § 7 odst. 1 IZ ve spojení s § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala s tvrzením, že usnesení o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neobdržela svojí vinou a že jakmile to z insolvenčního rejstříku zjistila, ihned podala odvolání, v němž jako důvod uvedla svoji špatnou finanční situaci. Nyní však již sehnala zaměstnání od 1.10.2013 a žádá odvolací soud o to, aby vzal mé původní odvolání .

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející na základě obsahu spisu, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Ve smyslu § 71 odst. 1 IZ se usnesení soudu vydaná v insolvenčním řízení doručují vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby rovněž zvláštní způsob doručení.

Zvláštní způsob doručení (§ 75 IZ) spočívá v tom, že v zákonem stanovených případech je usnesení doručeno zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Význam zvláštního způsobu doručení spočívá v tom, že je s ním spojen pro adresáta počátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, ačkoliv jinak platí, že usnesení mu bylo doručeno dnem, popřípadě okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že usnesení ze dne 27.6.2013 (A-9) o uložení povinnosti dlužnici zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč zveřejnil soud I. stupně v insolvenčním rejstříku dne 8.7.2013 a zvláště je doručoval v souladu s § 75 IZ do vlastních rukou dlužnice na adresu jejího bydliště (Přimda, nám. Republiky 112), kterou dlužnice uvedla v návrhu na povolení oddlužení (A-1). Z vrácené zásilky odvolací soud zjistil, že dlužnice nebyla v místě doručení zastižena a zásilka jí byla uložena na poště dne 10.7.2013, kde si ji však v úložní době dlužnice nevyzvedla, a proto se vrátila soudu I. stupně zpět. Za této situace soud I. stupně nepochybil, když podle § 80 IZ vrácenou zásilku opětovně doručoval dlužnici již vyhláškou ze dne 29.7.2013 (A-10) vyvěšenou na úřední desce soudu dne 16.8.2013 a zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 29.7.2013 ve 7:22 hodin; tímto okamžikem se písemnost považuje za doručenou (§ 71 odst. 2 IZ).

Protože lhůta k podání odvolání proti usnesení ze dne 27.6.2013 (A-9) počala dlužnici běžet dnem 30.7.2013 a skončila v úterý 13.8.2013, je odvolání dlužnice ze dne 19.8.2013 (A-11) podané poště k přepravě téhož dne zjevně opožděné. Na uvedeném závěru nemůže nic změnit tvrzení dlužnice, že zmiňované usnesení neobdržela svojí vinou.

Protože prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (§ 83 IZ), soud I. stupně správně rozhodl, když odvolání postupem podle § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl. Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 2. října 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová