1 VSPH 1619/2012-A-12
KSLB 82 INS 22706/2012 1 VSPH 1619/2012-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla ve věci dlužnice Vladislavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Liberec 10, Šrámkova 25, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, ze dne 7. listopadu 2012, č.j. KSLB 82 INS 22706/2012-A-7,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, ze dne 7. listopadu 2012, č.j. KSLB 82 INS 22706/2012-A-7, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci odmítl pro opožděnost odvolání dlužnice Vladislavy anonymizovano (dále jen dlužnice) proti usnesení ze dne 21.9.2012 (A-5).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že usnesení ze dne 21.9.2012 (A-5), jímž odmítl insolvenční návrh dlužnice, doručil dlužnici vhozením do její domovní schránky dne 26.9.2012 a že patnáctidenní lhůta k podání odvolání uplynula ve čtvrtek 11.10.2012. Protože dlužnice podala odvolání ze dne 11.10.2012 osobně do soudní podatelny až dne 12.10.2012, soud I. stupně je jako opožděné odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala namítajíc, že dne 26.9.2012 kontroloval po 12 hodině domovní schránku její manžel a žádná obálka nebo výzva k vyzvednutí zásilky v ní nebyla a že obálku s usnesením ze dne 21.9.2012 (A-5) v ní její manžel nalezl až druhého dne 27.9.2012 po příchodu ze zaměstnání. Z toho dovozovala, že odvolací lhůtu dodržela. Vyjádřila názor, že vyšší soudní úředník nebyl oprávněn odmítnout její insolvenční návrh.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející na základě obsahu spisu, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Ve smyslu § 71 odst. 1 IZ se usnesení soudu vydaná v insolvenčním řízení doručují vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby rovněž zvláštní způsob doručení. Zvláštní způsob doručení (§ 75 IZ) spočívá v tom, že v zákonem stanovených případech je usnesení doručeno zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Význam zvláštního způsobu doručení spočívá v tom, že je s ním spojen pro adresáta počátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, ačkoliv jinak platí, že usnesení mu bylo doručeno dnem, popřípadě okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu ze dne 21.9.2012 (A-5) bylo dlužnici doručeno vhozením do její domovní schránky dne 26.9.2012 ve 13:20 hod. v souladu s § 50 odst. 1 o.s.ř.

Protože lhůta k podání odvolání proti usnesení ze dne 21.9.2012 (A-5) skončila dlužnici dnem 11.10.2012, je odvolání dlužnice podané do soudní podatelny osobně až dne 12.10.2012 zjevně opožděné.

Protože prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (§ 83 IZ), soud I. stupně správně rozhodl, když odvolání postupem podle § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl. Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné připomenout, že pravomocné odmítnutí insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení končí, nebrání tomu, aby dlužnice insolvenční návrh opatřený všemi předepsanými náležitostmi znovu podala a aby spolu s ním podala na předepsaném formuláři i řádný návrh na povolení oddlužení, který po jeho vyplnění opatří povinnými přílohami (seznamem majetku a závazků s výslovným prohlášením o jejich úplnosti a správnosti) a úředně ověřeným podpisem, a aby jej podala u příslušného insolvenčního soudu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 26. listopadu 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva