1 VSPH 1618/2013-A-13
MSPH 98 INS 20445/2013 1 VSPH 1618/2013-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla ve věci dlužnice Radky anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 9, U Harfy 14/229, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. září 2013, č.j. MSPH 98 INS 20445/2013-A-7,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. září 2013, č.j. MSPH 98 INS 20445/2013-A-7, se m ě n í tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze zastavil řízení o insolvenčním návrhu, jímž se dlužnice Radka anonymizovano (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o svém úpadku.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že usnesením ze dne 25.7.2013 (A-6), jež nabylo právní moci dne 16.8.2013, vyzval dlužnici k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 1.500,-Kč s poučením, že nebude-li záloha zaplacena, může soud řízení zastavit. Protože dlužnice zálohu nezaplatila, postupoval soud I. stupně podle § 108 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil, neboť požadovanou zálohu zaplatila.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 108 odst. 1 až 3 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud I. stupně nijak nepochybil, když řízení zastavil pro nezaplacení zálohy, neboť dlužnice-ač řádně poučena o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu spočívajícím v možnosti soudu zastavit řízení-tuto povinnost, jež jí byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, do vydání napadeného usnesení nesplnila.

Pro rozhodnutí o odvolání je však podstatné, že podle záznamu o složení vyhotoveného soudem I. prvního stupně dne 20.9.2013 (A-8) zálohu na náklady insolvenčního řízení dlužnice dodatečně uhradila.

Za této situace odvolací soud za použití § 211, § 167 odst. 2 a § 154 odst. 1 o.s.ř. podle § 220 odst. 1 téhož zákona napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se insolvenční řízení nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 2. října 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová