1 VSPH 1614/2017
č. j. KSUL 71 INS 13407 / 2015 1 VSPH 1614 / 2017 B 50

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Goldsteinem a soudci ]UDr. Františkem Kučerou a JUDr. Jiřím Karetou v insolvenční věci dlužnice: Jiřina anonymizovano , anonymizovano , bytem Odolice 31, 434 01 Bělušice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j KSUL 71 INS 13407/ 2015 13 39 ze dne 17. srpna 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu v Ústí nad Labem č. i KSUL 71 INS 13407 /2015-B-39 ze dne 17. srpna 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č. j. KSUL 71 INS 13407/ 2015-15 39 ze dne 17. 8. 2017 odmítl odvolání ]iřiny anonymizovano (dále jen dlužnice) proti usnesení ze dne 2. 6. 2017 (č. d. 1354) jako opožděné. Usnesení uvedl, že usnesením ze dne 2. 6. 2017 (č. d. B 34) rozhodl o zrušení oddlužení dlužníce a na její majetek prohlásil konkurs. Současně poučil dlužníci o možnosti podat odvolání ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení usnesení. Toto usnesení bylo dlužníci doručeno dne 22. 6. 2017, lhůta pro podání odvolání tedy uplynula dne 7. 7. 2017. Dlužníce se proti tomuto usnesení odvolala podáním doručeným elektronicky dne 9. 7. 2017 a doplněné originálem předaným k poštovní přepravě dne 10. 7. 2017. Soud proto odvolání jako opožděně a v souladu s ust. Š 208 o. s. ř. odmítl.

Proti usnesení o odmítnutí odvolání se dlužnice včas odvolala. Argumentovala tím, že odvolání jí bylo doručeno až dne 26. 6. 2017, jak vyplývá i z detailní informace o zásilce, která ji byla poskytnuta Českou poštou, s.p. a kterou přikládá k odvolání. Odvolání proti usnesení ze dne 2. 6. 2017 (č. d. 8-34) tak bylo podle dlužnice podáno včas.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ust. Š94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle ust. Š 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužnice důvodným.

Podle ust. 5 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví li tento zákon jinak nebo není li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. % 208 odst. 1 o. s. ř. předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne odvolání, které bylo podáno opožděně.

Podle ust. Š 49 o. s .ř. do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí li tak soud (odst. 1). Nezastihl li doručující orgán adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresáta zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nelze li

Shodu s prvopisem potvrzuje ]ana Vlasáková. zanechat výzvu vmístě doručování, vrátí doručující orgán písemnost odesílajícímu soudu a uvede, ve který den nebyl adresát zastižen. Odesílající soud vyvěsí na úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti u soudu (odst. 2). Nevyzvedne li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů písemnosti do schránky. N eni ll takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu (odst. 4).

Odvolací soud ze spisu ověřil, že při doručování napadeného usnesení (č. d. 334) nebyla dlužníce na uvedené adrese zastižena, dne 12. 6. 2017 jí tedy byla do schránky vhozena výzva kvyzvednutí zásilky na poště. Protože dlužnice tuto zásilku vnásledujících deseti dnech nevyzvedla, vhodil doručující orgán zásilku do domovní nebo jiné jí užívané schránky dne 26. 6. 2017. Odvolání dlužnice podala odvolání elektronicky až dne 9. 7. 2017 a doplnila jej ve lhůtě tří dnů originálem.

Jak plyne z výše citovaných ustanovení, pokud není adresát písemnosti doručované do vlastních rukou zastižen, je mu do schránky vložena výzva a tato písemnost se uloží k vyzvednutí. Desátým dnem od tohoto uložení a připravení k vyzvednutí pak dochází k fikci doručení. Doručení tak nastane ještě před vhozením zásilky do schránky. Skutečnost, že se dlužnice o zásilce nedozvěděla, nemá na doručení vliv. Dlužníce podala odvolání opožděně, protože lhůta k odvolání začala běžet v pátek 23. 6. 2017 a skončila pátkem 7. 7. 2017. Dlužníci přiložená informace o zásilce pak prokazuje to, kdy byla zásilka do schránky dlužnice skutečně vložena, a dále potvrzuje, že kuložení zásilky došlo již dne 12 .6. 2017, tedy vden shodný s dnem uvedeným na doručence.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu ČR, jestliže Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací dospěje kzávěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má lí být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (ust. Š 237, $ 239 a Š 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podavá u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou

Praha 12. ledna 2018

JUDr. Jiří Goldstein v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková