1 VSPH 1608/2013-P401-9
KSHK 41 INS 11321/2012 1 VSPH 1608/2013-P401-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužníka: RADIÁLKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o., IČO 49813315, sídlem v Hradci Králové, Koutníkova 272, o odvolání věřitele: Messer Technogas, s.r.o., IČO 40764788, sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, zast. JUDr. Vojtěchem Traplem, advokátem se sídlem Praha 4, Dvorecká 2a/1162, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 11321/2012-P401-3/celk. 2 ze dne 23. července 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 11321/2012-P401-3/celk. 2 ze dne 23. července 2013 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové nadepsaným usnesením v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele Messer Technogas, s.r.o. (dále jen odvolatel ) ve výši 38.605,95 Kč (bod I. výroku) a v bodě II. výroku rozhodl, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že odvolatel přihlásil do řízení pohledávku ve výši 38.605,95 Kč, která byla na přezkumném jednání dne 15.1.2013 popřena insolvenčním správcem ve výši 24.185,-Kč, a odvolatele vyrozuměl podáním doručeným dne 5.2.2013. Žaloba na určení popřené pohledávky nebyla ve lhůtě podána. Pohledávka zůstala zjištěna ve výši 14.420,95 Kč, což je méně než 50 %, a proto soud podle § 178 IZ, § 198 odst. 1 IZ a § 185 IZ přihlášku pohledávky odmítl.

Proti tomuto usnesení podal odvolatel včas odvolání. Namítal, že incidenční žalobu sice skutečně nepodal, avšak podáním ze dne 9.8.2013 vzal pohledávku co do částky 24.185,-Kč zpět z důvodu vrácení tlakových lahví insolvenčním správcem dlužníka, a proto měl soud I. stupně podle § 186 IZ ukončit účast věřitele v insolvenčním řízení co do částky 24.185,-Kč. Protože soud I. stupně o zpětvzetí části pohledávky dosud nerozhodl, navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se přihláška pohledávky ve výši 14.420,95 Kč neodmítá a účast věřitele v řízení v tomto rozsahu nekončí.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 178 IZ bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce uložit, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, kterou určí se zřetelem ke všem okolnostem přihlášení a přezkoumání pohledávky, nejvýše však částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna; jde o incidenční spor.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel do řízení přihlásil pohledávku v celkové výši 38.605,95 Kč z titulu nezaplacené ceny za dodané zboží. Na přezkumném jednání konaném dne 15.1.2013 byla pohledávka odvolatele ze strany insolvenčního správce popřena co do pravosti a výše v částce 24.185,-Kč, zjištěna byla ve výši 14.420,95 Kč. Odvolatel byl poučen o možnosti podat žalobu na určení popřené pohledávky přípisem ze dne 1.2.2013, žalobu nepodal, což sám v odvolání připustil. Jestliže až po přezkumném jednání dne 8.8.2013 podal odvolatel návrh na částečné zpětvzetí pohledávky v částce, která byla ze strany správce popřena, nemohlo částečné zpětvzetí pohledávky nastolit účinky předvídané § 184 IZ. Částečné zpětvzetí přitom mohl odvolatel učinit již od listopadu 2012, když podle podání ze dne 8.8.2013 insolvenční správce vrátil dlužníkovi tři tlakové lahve (dodací list ze dne 12.11.2012) a odvolatel vystavil dne 20.11.2012 dobropis na částku 24.185,-Kč, na základě kterého byl učiněn částečný zápočet na pohledávku uvedenou ve faktuře č. 603305 ze dne 8.8.2012. Jiná by byla situace, kdyby např. odvolatel vzal zpět část přihlášené pohledávky při přezkumném jednání ještě před přezkoumáním pohledávky či před samotným konáním přezkumného jednání. Jestliže zpětvzetí učinil až několik měsíců poté, co přezkumné jednání proběhlo za situace, kdy bylo popřeno více než 50 % pohledávky odvolatele a kdy již nastaly účinky tohoto popření, lze tento úkon (zpětvzetí) hodnotit jako úkon pro výsledek odvolacího řízení irelevantní.

Odvolací soud dospěl k závěru, že částečné zpětvzetí popřené části pohledávky podáním ze dne 8.8.2013 nemohlo nastolit účinky předvídané § 184 IZ a že soud I. stupně nepochybil, když důvodu účinného popření pohledávky odvolatele z více než 50 % jeho přihlášku pohledávky odmítl a účast odvolatele v řízení ukončil. Odvolací soud proto jeho věcně správné rozhodnutí podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 16. října 2013

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková