1 VSPH 1602/2012-A-18
KSCB 25 INS 24458/2011 1 VSPH 1602/2012-A-18

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , Obrataň 84 394 12, Obrataň, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. července 2012, č.j. KSCB 25 INS 24458/2012-A-12,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. července 2012, č.j. KSCB 25 INS 24458/2012-A-12, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 10.7.2012, č.j. KSCB 25 INS 24458/2012-A-12 odmítl pro opožděnost odvolání dlužníka Jana anonymizovano (dále jen dlužník) proti usnesení ze dne 30.3.2012 (A-7).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 30.3.2012 rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka (A-7). Toto rozhodnutí bylo doručeno dlužníku do vlastních rukou dne 6.4.2012. Patnáctidenní lhůta k odvolání uplynula v pondělí dne 23.4.2012, když patnáctý den odvolací lhůty připadl na sobotu 21.4.2012. Dlužník se svým podáním došlým soudu dne 17.4.2012 práva na odvolání proti tomuto usnesení vzdal. Přesto podal dne 30.4.2012 odvolání, které bylo soudu doručeno dne 2.5.2012, tedy po uplynutí zákonné lhůty. Soud proto odmítl jeho odvolání jako opožděné.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal, aniž by se vyjádřil k tomu, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí soudu I. stupně, jaký je jeho odvolací důvod a čeho se svým odvoláním domáhá. Soud I. stupně jej proto vyzval k doplnění odvolání (A-14), dlužník je však nedoplnil.

Vrchní soud v Praze proto přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející na základě obsahu spisu, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Ve smyslu ust. § 71 odst. 1 IZ se usnesení soudu vydaná v insolvenčním řízení doručují vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby rovněž zvláštní způsob doručení. Zvláštní způsob doručení spočívá v tom, že v zákonem stanovených případech je usnesení doručeno zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Význam zvláštního způsobu doručení spočívá v tom, že je s ním spojen pro adresáta počátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, ačkoliv jinak platí, že usnesení mu bylo doručeno dnem, popřípadě okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu (A-7) ze dne 30.3.2012 bylo dlužníkovi doručeno do vlastních rukou dne 6.4.2012. Odvolání dlužník podal až dne 30.4.2012. Dále se z obsahu spisu podává, že se dlužník svým podáním došlým soudu dne 17.4.2012 práva na odvolání proti usnesení ze dne 30.3.2012 (A-7) výslovně vzdal.

Jakkoli je tedy z obsahu spisu zjevné, že v souzené věci byly dány důvody pro odmítnutí odvolání spočívající především v tom, že je podala osoba k tomu neoprávněná (dlužník se tohoto práva výslovně vzdal), je přesto napadené usnesení ve výroku věcně správné, neboť takto soudy rozhodují v obou zde v úvahu přicházejících situacích. Odvolání totiž soud odmítá i když je nepřípustné, i když je opožděné.

Soud prvního stupně tedy rozhodl správně, pokud odvolání postupem dle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl, a proto odvolací soud napadené usnesení podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 26. listopadu 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva