1 VSPH 1601/2012-A-42
KSCB 26 INS 12298/2011 1 VSPH 1601/2012-A-42

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Davida anonymizovano , anonymizovano , IČO 74498711, bytem Jizerská 1076/2, 370 11 České Budějovice, zahájené na návrh MARFIPA s.r.o., IČO 25153021, sídlem Na Topolce 5/1347, 140 00 Praha 4, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. října 2012, č.j. KSCB 26 INS 12298/2011-B-6,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 19. října 2012, č.j. KSCB 26 INS 12298/2011-B-6, v bodě I. výroku rozhodl o zjištění úpadku dlužníka Davida anonymizovano (dále jen dlužník), v bodě II. výroku zamítl jeho návrh na povolení oddlužení, v bodech III. a IV. výroku na jeho majetek prohlásil nepatrný konkurs, v bodě V. výroku ustanovil insolvenčním správcem Ing. Václava Svobodu a v dalších bodech výroku stanovil moment účinků prohlášení konkursu, vyzval věřitele k přihlášení svých pohledávek a ke sdělení, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech nebo jiných majetkových hodnotách, vyzval osoby, která mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci, nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů a uložil insolvenčnímu správci předložit soudu zpracovaný seznam přihlášených pohledávek.

Podáním došlým soudu dne 9.11.2012 a doplněným dne 21.11.2012 podal dlužník odvolání, v němž zejména namítal, že v řízení před soudem nebyl osvědčen jeho úpadek, a nebyly tudíž splněny zákonné podmínky pro vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Podáním došlým odvolacímu soudu dne 11.12.2012 vzal dlužník své odvolání zpět.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že dlužník vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět, odvolací soud je podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 13. prosince 2012 JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová