1 VSPH 1600/2012-A-31
MSPH 59 INS 16571/2012 1 VSPH 1600/2012-A-31

USNESENÍ Vrchní soud v Praze anonymizovano soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Frant anonymizovano Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zel anonymizovano , Ph.D. v insolvenční věci dluž anonymizovano : DART, spol. s r.o., IČO 49679465, sídlem K Cihelně 420, 190 15 Praha 9-Satalice, zast. JUDr. Oldřichem Chudobou, ad anonymizovano se sídlem Kvesto anonymizovano 5, Praha 4, zahájené na návrh navrhovatelů: a) Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem U anonymizovano 270, 294 71 Ben anonymizovano nad Jizerou, b) Eva Štefanová, nar. 29.91955, bytem Lubli anonymizovano 572, 181 00 Praha 8, oba zastoupeni Mgr. Kateřinou anonymizovano , ad anonymizovano se sídlem Klaudiánova 135/1, Mladá Boleslav, c) EXPRESS MONEY, s.r.o., IČO 27268497, sídlem Pra anonymizovano 13/19, Liberec, zast. JUDr. Janem Bac anonymizovano , ad anonymizovano se sídlem T. G. Masa anonymizovano 108, Kladno, o odvolání navrhovatele c) proti usnesení Měs anonymizovano soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 16571/2012-A-21 ze dne 18. září 2012

anonymizovano :

Usnesení Měs anonymizovano soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 16571/2012-A-21 ze dne 18. září 2012 se m ě n í anonymizovano , že se navrhovateli c) EXPRESS MONEY, s.r.o. anonymizovano povinnost uhradit zálohu na anonymizovano insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Měs anonymizovano soud v Praze nadepsaným usnesením uložil navrhovateli c) EXPRESS MONEY, s.r.o. (dále jen navrhovatel) povinnost hradit zálohu ve výši 50.000,-Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména anonymizovano na § 108 anonymizovano č. 182/2006 Sb., o úp anonymizovano a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) s tím, že není přesně znám rozsah maj anonymizovano dluž anonymizovano ani výhled jeho zpeněžitelnosti. Proto soud přistoupi anonymizovano uložení zálohy v uvedené výši navrhovateli, aby zajistil insolvenčnímu správci potřebné finanční prostř anonymizovano nezbytn anonymizovano anonymizovano jeho f anonymizovano v období bezprostředně po zjištění úp anonymizovano dluž anonymizovano .

Proti tomuto usnesení se navrhovatel včas odvolal, namítal, že dluž anonymizovano vlastní rozsáhlý nemovitý maje anonymizovano a dosahoval dosud vy anonymizovano obchodního obratu. Proto žádal, aby odvolací soud napadené usnesení změnil a výši zálohy uložené navrhovateli přiměřeně snížil.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), př anonymizovano napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přito anonymizovano závěru, že odvolání je důvodné pouze částečně.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na anonymizovano insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podl anonymizovano insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na anonymizovano insolvenčního řízení až do čá anonymizovano 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na anonymizovano insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li anonymizovano , může p anonymizovano k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především p anonymizovano nedosta anonymizovano finančních prostř anonymizovano , umožnit insolvenčnímu správci anonymizovano jeho f anonymizovano a rovněž p anonymizovano zá anonymizovano úhrady odměny a hotových výdajů a odměny insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z maj anonymizovano podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na anonymizovano insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli anonymizovano je zaměstnancem dluž anonymizovano (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 25.9.2012 č.j. MSPH 59 INS 16571/2012-A-24 bylo rozhodnuto o úp anonymizovano dluž anonymizovano a o způsobu řešení jeho úp anonymizovano k anonymizovano . Jeho pohled anonymizovano činí alespoň 30 mil. Kč, vlastní výrobní areál o ceně od 45 do 60 mil. Kč.

Z výše uvedeného plyne, že na maje anonymizovano dluž anonymizovano byl prohláše anonymizovano , v maj anonymizovano podstatě je nemovitý maje anonymizovano , jenž bude třeba v průběh anonymizovano zpeněžit. Soud prvního stupně postupoval správně anonymizovano navrhovateli povinnos anonymizovano zaplacení zálohy insolvenčního řízení uložil anonymizovano navrhovatelům a), b) tuto povinnost dle § 108 odst. 1 věty druhé IZ uložit nelze), neboť insolvenční správce potřebuje finanční prostř anonymizovano pro počáteční fázi své činnosti, nicméně s ohledem na anonymizovano věci, jimiž jsou maj anonymizovano poměry dluž anonymizovano , není dle názoru odvolacího soudu třeba navrhovateli anonymizovano zálohu v maximální výši 50.000,-Kč, neboť lze o anonymizovano , že v průběhu zpeněžování maj anonymizovano dluž anonymizovano bude insolvenční správce disponovat s dostatečnými prostř anonymizovano . Odvolací soud je přesvědčen o tom, že v prvotní fázi insolvenčního řízení bud anonymizovano krytí výdajů spojených s anonymizovano f anonymizovano insolvenčního správce postačovat záloha ve výši 30.000,-Kč.

Z výše uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 obča anonymizovano soudního řádu (dále jen o.s.ř.) ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil, anonymizovano je ve vý anonymizovano uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 27. listopadu 2012

JUDr. Franti anonymizovano K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva