1 VSPH 1598/2013-B-22
KSPA 56 INS 27064/2012 1 VSPH 1598/2013-B-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka: Vladimír Čížek, nar. 13. května 1954, bytem Husova 794, 537 01 Chrudim III, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 27064/2012-B-6, ze dne 5. srpna 2013,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích nadepsaným usnesením v bodě I. výroku schválil oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužníka, v bodě II. výroku stanovil okruh zpeněžovaného majetku a v bodu III. výroku rozhodl o úhradě nákladů a odměny insolvenčního správce z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty.

V odůvodnění napadeného usnesení soud zejména uvedl, že dne 1.11.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení v insolvenční věci shora uvedeného dlužníka. Dne 28.1.2013 insolvenční soud svým usnesením č.j. KSPA 56 INS 27064/2012-A-15 zjistil úpadek dlužníka, rozhodl o povolení jeho oddlužení a současně ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Martina Pavliše, sídlem Wilsonova 368, 539 01 Hlinsko. V insolvenčním řízení přihlásilo své nezajištěné pohledávky v celkové výši 1.410.396,57 Kč 15 věřitelů. Bylo zjištěno, že cena nemovitého majetku, který má dlužník ve společném jmění se svou manželkou, činí přibližně 14 mil. Kč. Oproti tomu příjmy dlužníka nezajišťují ani možnost uspokojení 30% výše pohledávek přihlášených věřitelů. Protože byly naplněny podmínky pro schválení oddlužení, soud schválil oddlužení dlužníka a jako způsob oddlužení stanovil dle § 406 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona zpeněžení majetkové podstaty.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání s odůvodněním, že dlužníkem navrhovaný způsob oddlužením plněním splátkového kalendáře není vyloučen, neboť lze přihlédnout i k příjmu jeho manželky, která pobírá invalidní důchod a přivydělává si úklidem. Navrhoval proto, aby odvolací soud zpeněžování jeho majetku zabránil.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny procesní předpoklady k projednání podaného odvolání.

Podle § 406 odst. 4 věty druhé insolvenčního zákona (dále jen IZ) odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 IZ soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Insolvenční zákon nedává dlužníku možnost odvolání proti rozhodnutím, kterým soud schválil jeho oddlužení, ani proti stanovení způsobu oddlužení (v daném případě zpeněžením majetku v majetkové podstatě), kromě případů, kdy dlužník nesouhlasí se zamítnutím jím podaného návrhu na stanovení jiné výše měsíčních splátek splátkového kalendáře. O tento případ se však v projednávaném případě zjevně nejedná.

Odvolací soud proto odvolání dlužníka shledal nepřípustným dle § 406 odst. 4 insolvenčního zákona, neboť bylo podáno osobou, která k němu není oprávněna, a podle § 218 písm. b) občanského soudního řádu jej odmítl, aniž se věcně zabýval obsahem podaného odvolání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 24. října 2013

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková