1 VSPH 1595/2015-B-41
MSPH 90 INS 210/2014 1 VSPH 1595/2015-B-41

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací předsedou senátu JUDr. Ladislavem Derkou v insolvenční věci dlužníka: SKEX a. s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1683/41, IČO 28209036, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze vyhlášenému na přezkumném jednání dne 11. srpna 2015 č.j. MSPH 90 INS 210/2014-B-18,

takto:

Odvolání s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze při přezkumném jednání konaném dne 11.8.2015 (č. d. B-18) vyhlásil usnesení, kterým zamítl návrh dlužníka SKEX a. s. (dále jen dlužník) na odročení přezkumného jednání. Dlužník podal proti usnesení odvolání, ve kterém navrhl proběhlé přezkumné jednání anulovat , neboť osoba oprávněná jednat jménem dlužníka se nemohla k jednání dostavit.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 a § 218c o.s.ř. a dospěl k závěru, že odvolání není přípustné.

Usnesení, kterým soud prvního stupně zamítl návrh dlužníka na odročení jednání, je usnesením, jímž se upravuje vedení řízení. Podle § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. Odvolání není přípustné proti usnesení, jímž se upravuje vedení řízení. Z toho důvodu bylo odvolání proti usnesení podle § 218 písm. c) o.s.ř. odmítnuto, neboť směřovalo proti rozhodnutí, proti němuž nebylo odvolání přípustné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 20. srpna 2015 předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová

2