1 VSPH 1594/2015-B-34
MSPH 59 INS 23677/2013 1 VSPH 1594/2015-B-34

Usnesení

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací předsedou senátu JUDr. Ladislavem Derkou v insolvenční věci dlužnice: Michaela anonymizovano , anonymizovano , bytem Tachov, Nám. Republiky 9, zastoupené opatrovníkem JUDr. Davidem Mášou, advokátem, se sídlem Praha 1, Křemencova 185/1, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 59 INS 23677/2013-B-27 ze dne 28. května 2015,

takto:

Odvolání s e o d m í t á.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením z 28. 5. 2015 schválil konečnou zprávu o zpeněžování majetkové podstaty a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce z 30. 4. 2015.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dle § 304 odst. 1 insolvenčního zákona přezkoumal upravenou konečnou zprávu a vyúčtování výdajů a odměny předložené dne 30. 4. 2015 insolvenčním správcem Ing Jiřím Krejčiříkem. Konečná zpráva byla uveřejněna v insolvenčním rejstříku dle § 304 odst. 2 insolvenčního zákona dne 30. 4. 2015 a účastníci řízení o tom byli uvědoměni vyhláškou z 6. 5. 2015 na č. d. B 26, která byla uveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 6. 5. 2015. Zároveň byli účastníci upozorněni na možnost podat námitky proti zprávě i vyúčtování do 15 dnů ode dne zveřejnění konečné zprávy. Žádné námitky ve stanovené lhůtě podány nebyly. Soud proto postupoval dle § 304 odst. 4 písm. a) insolvenčního zákona a schválil konečnou zprávu s vyúčtováním výdajů a odměny insolvenčního správce po projednání při ústním jednání.

Dlužnice napadla usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém navrhla snížit odměnu insolvenčního správce, neboť jí připadá nepřiměřená ve srovnání s majetkem dlužnice.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212, § 218c o. s. ř. a dospěl k závěru, že odvolání bylo podáno někým, kdo k odvolání nebyl oprávněn.

V dané věci je právně významné, že dlužnice nepodala námitky proti konečné zprávě zahrnující i vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce, ač byla o této možnosti vyrozuměna usnesením z 6. 5. 2015 zveřejněným téhož dne v insolvenčním rejstříku na č. d. B-26.

Podle § 201 o. s. ř. může účastník napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle § 302 odst. 1 první věty insolvenčního zákona V závěru zpeněžení majetkové podstaty insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu konečnou zprávu.

Podle § 303 odst. 1 insolvenčního zákona Současně s konečnou zprávou insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu i vyúčtování své odměny a výdajů.

Podle § 304 odst. 1 insolvenčního zákona Insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené. Podle odst. 2 O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření. Podle odst. 3 K projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování nařídí insolvenční soud jednání. Termín a místo tohoto jednání zveřejní insolvenční soud vyhláškou; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť doručí insolvenčnímu správci, dlužníku, věřitelům a státnímu zastupitelství, kteří podali námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému výboru. Podle odst. 4 Na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základě toho rozhodne buď tak, že a) schválí předloženou konečnou zprávu a vyúčtování, nejsou-li námitky vůči nim důvodné, b) nařídí doplnění nebo změnu konečné zprávy nebo vyúčtování, jestliže shledá, že některé z námitek proti nim jsou důvodné, avšak nemění její základní obsah, c) odmítne přijmout konečnou zprávu, shledá-li že námitky proti ní vznesené důvodně zpochybňují zprávu jako celek; v tomto případě uloží insolvenčnímu správci, aby předložil novou konečnou zprávu ve lhůtě, kterou určí.

Podle § 304 odst. 5 insolvenčního zákona Nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání. Podle odst. 6 Rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti těmto rozhodnutím mohou podat insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno.

Z citovaných ustanovení je nutno dovodit, že legitimaci k podání odvolání proti usnesení, jímž soud prvního stupně schválil konečnou zprávu s vyúčtováním odměny a výdajů insolvenčního správce, mají z účastníků insolvenčního řízení (dle § 14 odst. 1 insolvenčního zákona jsou účastníky insolvenčního řízení dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku), jen ti z nich, kteří proti konečné zprávě s vyúčtováním včas brojili svými námitkami. Opačný výklad, dle něhož by měl legitimaci k odvolání i dlužník, jenž by proti konečné zprávě s vyúčtováním nepodal žádné námitky, by byl dle názoru odvolacího soudu v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Ostatně stejná konstrukce se pravidelně prosazuje též při projednání a schvalování návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení majetkových hodnot při uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů (§ 298 insolvenčního zákona), když legitimaci k podání odvolání proti usnesení, jímž insolvenční soud vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, mají jen věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno, přičemž v posuzované věci není žádný důvod se od ní odchylovat ani v případě usnesení o schválení konečné zprávy s vyúčtováním insolvenčního správce. Jinak řečeno, odvolání proti rozhodnutí, jímž soud prvního stupně schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce, mohou podat jen věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno. Odvolání proti napadenému usnesení podala osoba, jež k tomu není oprávněna, odvolací soud proto podle § 218 písm. b) o. s. ř. odvolání dlužnice odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 6. května 2016

JUDr. Ladislav D e r k a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík