1 VSPH 1593/2015-A-25
KSHK 35 INS 5103/2014 1 VSPH 1593/2015-A-25

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , IČO 66774721, bytem Hradec Králové, Pod Zámečkem 282, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 35 INS 5103/2014-A-18 ze dne 10. června 2015,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením z 10.6.2015 v bodu I. výroku zjistil úpadek dlužníka Pavla Jiravy, v bodu II. výroku ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Irenu Jonákovou, dále vyslovil, že účinky rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku), věřitele vyzval, aby do dvou měsíců od zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, pokud tak dosud neučinili, a aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní (bod IV. výroku), na den 14.9.2015 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů a stanovil její program (bod V. výroku), uložil dlužníku předložit do 15 dnů od doručení usnesení insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů (bod VIII. výroku) a uložil insolvenčnímu správci další související povinnosti (bod VI. výroku). Rozhodnutí nebylo v souladu s § 169 odst. 2 o.s.ř. odůvodněno.

Dlužník podal včas proti usnesení odvolání, ve kterém uvedl, že úpadek nebyl osvědčen.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. a/ a c/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o.s.ř. a dospěl k závěru, že odvolání není přípustné.

Podle § 141 odst. 1 insolvenčního zákona Proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka není odvolání přípustné. Proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu věřitele, se může odvolat pouze dlužník; odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v tomto zákoně. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží. Z citovaného ustanovení plyne, že dlužník se nemůže odvolat proti rozhodnutí, kterým byl zjištěn úpadek na základě insolvenčního návrhu podaného samotným dlužníkem. Uvedená právní úprava vychází ze skutečnosti, že má-li dlužník za to, že se nachází v úpadku, a proto sám podává insolvenční návrh, není dán žádný důvod, proč by měl mít možnost napadnout rozhodnutí soudu, kterým bylo jeho insolvenčnímu návrhu vyhověno.

Odvolací soud z uvedených důvodů odvolání podle § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl, neboť směřovalo proti rozhodnutí, proti němuž nebylo odvolání přípustné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 31. srpna 2015

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná