1 VSPH 1593/2012-B-12
KSHK 41 INS 4947/2012 1 VSPH 1593/2012-B-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka Daniela anonymizovano , anonymizovano , bytem Meziměstí, Alpská Víska 79, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. července 2012, č.j. KSHK 41 INS 4947/2012-B-7/celk.4,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 31.7.2012, č.j. KSHK 41 INS 4947/2012-B-7/celk.4, pod bodem I. výroku schválil oddlužení dlužníka Daniela anonymizovano (dále jen dlužník) plněním splátkového kalendáře a v dalších bodech II. až IX. výroku stanovil podmínky plnění splátkového kalendáře.

Proti tomuto usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se dlužník včas odvolal, neboť nesouhlasil s výší splátky, jež mu bude srážena z jeho mzdy. Konstatoval, že mu již od února strhávala účtárna velké množství finančních prostředků, jež jsou deponovány u jeho zaměstnavatele ve výši 40.000 Kč, a že výše splátky ohrožuje celou jeho rodinu na samotném bytí. Je si vědom toho, že výše splátek byla určena dle platných zákonů, ale žije v nájmu se svojí družkou (již 12 let) a se dvěma dcerami školního věku a jen náklady na bydlení činí 13.500 Kč měsíčně. Z toho, co mu zbude po stržení splátek, nelze zabezpečit potřeby rodiny. Kdyby výše splátky činila jen 4.000 Kč měsíčně, uspokojil by za 5 let pohledávky nezajištěných věřitelů ve výši 100 %. Podáním návrhu na oddlužení očekával pomoc, ale po schválení oddlužení je na tom hůře, jak dříve.

Odvolání dlužníka není přípustné.

Podle ustanovení § 406 odst. 4 insolvenčního zákona (dále jen IZ) může dlužník podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře jedině za předpokladu, že insolvenční soud nevyhověl jeho žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek. Protože v návrhu na povolení oddlužení dlužník nepožadoval jinou výši měsíčních splátek (§ 398 odst. 4 IZ), není subjektivně legitimován k podání odvolání proti napadenému usnesení.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací proto podané odvolání odmítl podle § 218 písm. b) o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 19. listopadu 2012 JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová