1 VSPH 1590/2012-B-73
KSPL 56 INS 18249/2011 1 VSPH 1590/2012-B-73

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužnice Jiřiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Plzeň, Perlová 63/8, zast. JUDr. Milanem Hulíkem, Ph.D., advokátem, sídlem Praha 1, Bolzanova 1, do něhož vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10. října 2012, č.j. KSPL 56 INS 18249/2011-B-55,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10. října 2012, č.j. KSPL 56 INS 18249/2011-B-55, se v bodě I. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni pod bodem I. výroku zamítl návrh dlužnice Jiřiny anonymizovano (dále jen dlužnice) na zrušení konkursu vedeného na její majetek a pod bodem II. výroku potvrdil členy věřitelského výboru ve složení ADENRIX INVESTMENTS LIMITED, DataLine Technology, a.s. a akad. mal. Alena Lauferová.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že na přezkumném jednání konaném dne 8.10.2012 ve shodě s jejím podáním ze dne 7.10.2012 (B-47) navrhla dlužnice zrušení konkursu ve smyslu § 308 odst. 1 písm. a), b) insolvenčního zákona (dále jen IZ).

Soud I. stupně konstatoval, že úpadek dlužnice byl osvědčen a trvá nadále. Vyšel přitom ze svého usnesení ze dne 11.1.2012 (A-32) o zjištění úpadku, které odvolací soud potvrdil usnesením 23.3.2012 (A-70). Skutečnost, že dlužnice na přezkumném jednání konaném dne 8.10.2012 popřela všechny přihlášené pohledávky, shledal bezvýznamnou, neboť insolvenční správce je uznal v celkové výši 2.716.260,99 Kč a konkursu se účastní 7 věřitelů. Za této situace soud I. stupně uzavřel, že zrušení konkursu podle § 308 odst. 1 písm. a), b) IZ možné není. Proto návrh dlužnice pod bodem I. výroku zamítl. Bod II. výroku odůvodnil tím, že na schůzi věřitelů konané dne 8.10.2012 rozhodli věřitelé o ponechání dosavadních členů prozatímního věřitelského výboru ve funkci; proto jejich rozhodnutí potvrdil.

Jen proti bodu I. výroku usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že konkurs zruší. Vyjádřila své přesvědčení, že insolvenční řízení je proti ní vedeno účelově, neboť v něm rozhodují jiné osoby, než soudce nebo ti, kteří jsou k tomu pověřeni. Tvrdila, že napadené usnesení vydala vyloučená soudkyně, která má zájem na výsledku řízení a obchází procesní předpisy. Rozvedla své námitky proti způsobu, jak bylo naloženo s jejím dovoláním, v důsledku čehož je řízení před dovolacím soudem postiženo vadou. Soudkyni vytýkala, že vyhověla insolvenčnímu správci, když ustanovila předběžný věřitelský výbor, a že sama jedná podle pokynů insolvenčního správce. Uvedla, že věřitelka akad. mal. Alena Lauferová neplatně přihlásila svoji pohledávku a že před přezkumným jednáním konaným dne 8.10.2012 vznesla dne 4.10.2012 námitky podjatosti soudkyně a věcné nepříslušnosti soudu, což soudkyně ignorovala a jednání přesto provedla. Dlužnice byla konsternována průběhem přezkumného jednání, neboť jí bylo zabraňováno v tom, aby mohla kvalifikovaně popírat přihlášené pohledávky, a uvedla, že soudkyně potvrdila za členy věřitelského výboru věřitele ADENRIX INVESTMENTS LIMITED a akad. mal. Alenu Lauferovou, přestože tito neplatně přihlásili své pohledávky. Tvrdila, že soudkyně neplní své povinnosti, nedohlíží na insolvenčního správce, účelově jmenovala prozatímní věřitelský výbor, který pak potvrdila jako stálý, odmítá zkoumat podmínky řízení, zneužívá své postavení k tomu, aby umožnila organizované skupině osob zcizení jejího majetku a uspokojení neexistujících pohledávek. Obšírně rozvedla důvody, pro něž se domnívá, že ADENRIX INVESTMENTS LIMITED neprokázal svoji způsobilost být účastníkem řízení a že jeho insolvenční návrh nebyl platně podán v důsledku nedostatečného ověření podpisu. Soudu I. stupně vytýkala, že nedostatečně zjistil skutkový stav, který by osvědčoval její úpadek a účastenství jednotlivých věřitelů a v podrobnostech poukazovala na své vyjádření k jejich pohledávkám, z něhož dovozovala, že v řízení není žádného věřitele a nebyl proto osvědčen její úpadek.

Krajské státní zastupitelství v Plzni (B-69) ve vyjádření k odvolání uvedlo, že dlužnice jen opakuje svá tvrzení, jimiž se soudy již dříve zabývaly, že nenastaly žádné skutečnosti předjímané v § 308 odst. 1 písm. a) nebo b) IZ, neboť konkursu se účastní i nadále 7 přihlášených věřitelů, jejichž pohledávky byly zjištěny, že insolvenční soud není oprávněn korigovat stanovisko insolvenčního správce k přezkoumávaným pohledávkám a že tvrzení dlužnice o zániku pohledávek jejích věřitelů zápočtem, pokud poskytne insolvenčnímu potřebnou součinnost, by mohlo umožnit vymáhat tyto pohledávky proti věřitelům do majetkové podstaty. S odkazem na svá dřívější stanoviska navrhlo, aby odvolací soud napadené usnesení potvrdil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení v napadeném bodě I. výroku i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 308 odst. 1 IZ insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu a) zjistí-li, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek; to neplatí, došlo-li již ke zpeněžení podstatné části majetkové podstaty, b) zjistí-li, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny, c) po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení, d) zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty.

Z citovaného ustanovení vyplývají pravidelné důvody zrušení konkursu.

V dané věci iniciovala dlužnice zrušení konkursu prohlášeného na její majetek z důvodů uvedených v § 308 odst. 1 písm. a), b) IZ na základě toho, že pohledávky 7 přihlášených věřitelů popírala, z čehož dovozovala, že zde není žádný přihlášený věřitel (B-47, B-48).

Z insolvenčního spisu odvolací soud ověřil správnost zjištění soudu I. stupně, že se do insolvenčního řízení přihlásilo celkem 9 věřitelů s pohledávkami v celkové výši 2.778.372,99 Kč, z nichž dva věřitelé (P7, P9) vzali své přihlášky zpět a o ukončení jejich účasti v řízení bylo pravomocně rozhodnuto (P7-5, P9-3), že na přezkumném jednání byly zjištěny pohledávky zbylých 7 věřitelů v celkové výši 2.716.260,99 Kč, jež správce uznal, nikdo z věřitelů je nepopřel a popřela je jen dlužnice z důvodů uvedených v jejím podání ze dne 7.10.2012 (B-47).

Z uvedeného je zřejmé, že konkursu se i nadále účastní 7 přihlášených věřitelů-bez ohledu na výhrady dlužnice k jejich zjištěným pohledávkám-tedy že důvod pro zrušení konkursu podle § 308 odst. 1 písm. b) IZ dán evidentně není.

Ze soupisu majetkové podstaty (A-45) a ze zprávy insolvenčního správce přednesené na schůzi věřitelů (B-48) odvolací soud zjistil, že dlužnice dosud neposkytla insolvenčnímu správci součinnost ke zjištění majetku podstaty a že dosud zjištěný majetek tvoří jen nemovitosti oceněné na 1,2 miliónů Kč a zatížené zástavním právem ve prospěch zajištěného věřitele ADENRIX INVESTMENTS LIMITED. Dále zjistil, že úpadek dlužnice byl již nepochybně zjištěn v pravomocném usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11.1.2012, č.j. KSPL 56 INS 18249/2011-A-32 ve spojení s potvrzujícím usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 23.3.2012, č.j. 2 VSPH 186/2012-A-70, přičemž dovolání dlužnice odmítl Nejvyšší soud ČR usnesením ze dne 31.7.2012, č.j. 29 NSČR 49/2012-A-81.

Z uvedeného je zřejmé, že úpadek dlužnice-zjevně v obou jeho formách-byl v řízení nadevší pochybnost osvědčen a trvá i nadále, tedy že důvod pro zrušení konkursu není dán ani podle § 308 odst. 1 písm. a) IZ.

Pokud jde o ostatní důvody zrušení konkursu podle § 308 odst. 1 písm. c), d) nebo odst. 2 IZ, nemají ani ty v obsahu insolvenčního spisu žádnou oporu. Jinými slovy řečeno, pokud se konkursu účastní i nadále 7 přihlášených věřitelů, k úhradě jejichž zjištěných pohledávek (2.716.260,99 Kč) je majetek podstaty nedostatečný (1.200.000 Kč), nelze konkurs zrušit dříve, než bude celá majetková podstata dlužnice zpeněžena a výtěžek bude vydán zajištěnému věřiteli, event. rozdělen při rozvrhu.

K odvolacím výhradám dlužnice zpochybňujícím insolvenční návrh, průběh insolvenčního řízení a přihlášené pohledávky nebo napadající jednotlivé subjekty insolvenčního řízení konstatuje odvolací soud, že jsou pro posouzení věcné správnosti napadeného usnesení bezpředmětné. Ostatně stejnými výhradami se již dříve zabýval soud I. stupně, Vrchní soud v Praze nebo Nejvyšší soud ČR a důvodnými je neshledaly.

Proto odvolací soud postupoval podle § 219 o.s.ř. a usnesení v napadeném bodě I. výroku jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 19. listopadu 2012

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová