1 VSPH 1585/2014-P32-12
KSLB 82 INS 18478/2012 1 VSPH 1585/2014-P32-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka TRUCK CENTER, s.r.o., IČO 48288837, sídlem Jablonec nad Nisou, Skřivánčí 38/4769, o odvolání věřitele č. 32 Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Jablonec nad Nisou, Zemědělská 103/8, zast. Mgr. Jaroslavem Pomališem, advokátem, sídlem Liberec III-Jeřáb, Měsíčná 256/2, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 20. června 2014, č.j. KSLB 82 INS 18478/2012-P32-5

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 20. června 2014, č.j. KSLB 82 INS 18478/2012-P32-5, se v bodě II. výroku v části ohledně odmítnutí přihlášky pohledávky P32/1 ve výši 380.684,10 Kč p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl, že se k přihlášce pohledávky P32/1 ve výši 380.684,10 Kč věřitele č. 32 Josefa anonymizovano (dále jen odvolatel) nepřihlíží (bod I. výroku), že se jeho přihláška odmítá ohledně pohledávky P32/1 co do výše 380.684,10 Kč a ohledně pohledávky P32/3 co do výše 2.112.360,-Kč (bod II. výroku) a že právní mocí tohoto rozhodnutí účast odvolatele v insolvenčním řízení končí (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že odvolatel přihlásil včas do insolvenčního řízení své pohledávky v celkové výši 3.090.609,10 Kč, které sestávaly z dílčích pohledávek P32/1 ve výši 380.684,10 Kč, P32/2 ve výši 597.565,-Kč a P32/3 ve výši 2.112.360,-Kč, jež na přezkumném jednání konaném dne 15.1.2013 insolvenční správce všechny popřel co do pravosti a výše. Odvolatel se přezkumného jednání zúčastnil a byl soudem I. stupně poučen o možnosti podat incidenční žalobu ve lhůtě 30 dnů od přezkumného a o následku, nebude-li tato žaloba podána.

Odvolatel v určené lhůtě nepodal žalobu na určení dílčí popřené pohledávky P32/3, a proto se podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) k této jeho popřené pohledávce již nepřihlíží. Proto soud I. stupně postupoval podle § 185 IZ a rozhodl o odmítnutí přihlášky v rozsahu pohledávky P 32/3.

V určené lhůtě podal odvolatel žalobu jen určení dílčích popřených pohledávek P32/1 a P32/2, o níž soud I. stupně rozhodl rozsudkem ze dne 22.1.2014, č.j. 76 ICm 469/2013-102, jenž nabyl právní moci dne 12.2.2014, tak, že žaloba byla zamítnuta pro předčasnost ohledně pohledávky P32/1; ohledně pohledávky P32/2 byla žaloba zamítnuta.

Soud I. stupně zjistil, že insolvenční správce posléze vyzval odvolatele k odstranění vad přihlášky pohledávky P32/1 spočívajících v absenci právního důvodu vzniku pohledávky ve výši 174.422,80 Kč na jistině a v absenci listin, na nichž se tento nárok zakládá. Výzva byla odvolateli doručena s poučením o následcích jejího nesplnění dne 23.4.2014. Podáním doručeným soudu I. stupně dne 8.5.2014 odvolatel doplnil svoji přihlášku pohledávky P32/1 tak, že uvedl, že se jedná o nároky z dodávek zboží, které věřitel dlužníkovi dodal na základě jeho objednávek; bližší důvody vzniku pohledávky neuvedl. Protože odvolatel ani na výzvu správce nedoložil, co konkrétně bylo předmětem nájemní smlouvy, na jak dlouho byla smlouva uzavřena a jak byla sjednána výše nájemného, a nedoplnil přihlášku pohledávky P32/1 tak, aby bylo zcela jasné, jaké konkrétní částky požaduje, jakým konkrétním nárokům tyto částky odpovídají, na základě čeho mu na ně vznikl nárok a jakým konkrétním způsobem je (případně) vypočítal, uzavřel soud I. stupně, že přihláška pohledávky P32/1 svým obsahem neodpovídá požadavkům dle § 174 IZ. Protože odvolatel ani přes výzvu insolvenčního správce řádně nedoplnil svoji přihlášku pohledávky P32/1, postupoval soud I. stupně podle § 188 odst. 2 IZ a rozhodl tom, že se přihlášce pohledávky P 32/1 nepřihlíží (bod I. výroku). Současně rozhodl podle § 185 IZ o odmítnutí přihlášky ohledně pohledávek P32/1 a P 32/3 (bod II. výroku) a konstatoval ukončení účasti odvolatele v insolvenčním řízení (bod III. výroku).

Jen proti bodu II. výroku v části týkající se pohledávky P32/1 se odvolatel včas odvolal, neboť měl za to, že přihláška je v této části projednatelná. Připustil, že původní přihláška nebyla zcela perfektní, ale že na výzvu insolvenčního správce doplnil, že právním důvodem vzniku pohledávky byly dodávky zboží, které jsou specifikované ve fakturách a v jejich přílohách. Pro lepší orientaci hodlal tyto ještě konkrétně označit, což se mu nepodařilo, neboť neměl přístup do insolvenčního spisu. Vyjádřil názor, že přihlášku lze přezkoumat a že insolvenční správce ve své výzvě sám připustil, že nájemné za pronájem movitých věcí lze z přiložených listin zkontrolovat až do výše 145.221,30 Kč. Pokud odvolatel uvedl, že právním důvodem zbytku pohledávky byla dodávka zboží vyúčtovaná dalšími fakturami, pak lze tento právní důvod dovodit z příloh přihlášky. Jeho návrh na upřesnění údajů uvedený v jeho odpovědi insolvenčnímu správci byl nabídkou nápomoci, přičemž její neuskutečnění nemůže bránit posouzení pohledávky po jejím upřesnění podle jejího skutečného obsahu.

Odvolací soud vyšel z toho, že usnesení soudu I. stupně nebylo napadeno odvoláním v bodech I. a III. výroku a v části bodu II. výroku ohledně pohledávky P32/3 ve výši 2.112.360,-Kč, tedy, že v tomto rozsahu nabylo právní moci.

Vrchní soud v Praze proto přezkoumal usnesení jen v napadené části bodu II. výroku ohledně pohledávky P32/1 ve výši 380.684,10 Kč, i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Kromě obecných náležitostí podání musí přihláška obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 IZ). K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (§ 177 IZ). Insolvenční správce přihlášku pohledávky přezkoumá; nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 IZ). Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že pohledávka P32/1 ve výši 380 684,10 Kč byla na přezkumném jednání konaném dne 15.1.2013 (B-6) insolvenčním správcem popřena co do pravosti a výše a že rozsudkem ze dne 22.1.2014, č.j. 76 ICm 469/2013-102 (C1-2), jenž nabyl právní moci dne 12.2.2014, byla určovací žaloba ohledně této pohledávky zamítnuta pro předčasnost (bod I. výroku rozsudku). V odůvodnění citovaného rozsudku soud I. stupně konstatoval, že odvolatel uvedl v přihlášce této pohledávky za důvod jejího vzniku smlouvu o nájmu movitých věcí, aniž by uvedl, kdy byla tato smlouva uzavřena, co konkrétně bylo jejím předmětem, přičemž soud nepovažoval sdělení, že se jedná o přístroje, za dostatečné, na jak dlouho byla smlouva uzavřena a jak byla sjednána výše nájemného. Jak vyplynulo z vyjádření účastníků, insolvenčnímu správci muselo být již od počátku z přiložených důkazů zřejmé, že odvolatel uzavřel s dlužníkem dvě a nikoli jen jednu smlouvu o nájmu, a že uplatňuje i jiné pohledávky než pohledávky z titulu dlužného nájemného. Insolvenční správce zařadil přihlášku pohledávek do seznamu přihlášených pohledávek k přezkumu, ačkoli měl v souladu s § 188 odst. 2 IZ vyzvat odvolatele na doplnění skutkových okolností vzniku pohledávky, respektive pohledávek, tak, aby byla jeho pohledávka dostatečně individualizována, neboť později se již nemůže dovolávat jiných skutečností, respektive jiného důvodu vzniku pohledávky, než těch, které uvedl v přihlášce, event. na přezkumném jednání. Proto byla určovací žaloba v tomto rozsahu pro předčasnost zamítnuta s tím, že bude na insolvenčním správci, aby přistoupil k odstraňování vad přihlášky, neboť v původní výzvě vyzval odvolatele jen k doložení listin, z nichž vyplývá výše obvyklého nájemného, ač měl správně vyzvat zejména nejprve k doplnění skutkových (rozhodujících) skutečností. Povinností odvolatele je, aby z přihlášky bylo zcela jasné, jaké konkrétní částky požaduje, jakým konkrétním nárokům tyto částky odpovídají, na základě čeho mu na ně vznikl nárok a jaký konkrétním způsobem je (případně) vypočítal. Úkolem insolvenčního správce je potom posoudit, zda takto uvedená (skutková) tvrzení byla z jeho pohledu dostatečně doložena navrhovanými důkazy. Následně bude nově přihlášená pohledávka přezkoumána, to však za předpokladu, že budou odstraněny vady přihlášky odstraněny.

Odvolací soud dále zjistil, že insolvenční správce výzvou ze dne 16.4.2014 (B-28), jež mu byla doručena dne 23.4.2014, vyzval odvolatele, aby ve smyslu shora uvedených závěrů insolvenčního soudu doplnil přihlášku pohledávky P32/1 tak, aby byl zřejmý její právní důvod, resp. aby bylo zřejmé které z 13 konkrétně označených faktur se připínají ke které ze dvou smluv o nájmu ze dne 1.8.2008 a ze dne 14.8.2008 a bylo se lze dopočítat všech uplatněných nároků, vše ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy s poučením o odmítnutí přihlášky, jestliže ji odvolatel nedoplní. Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že odvolatel na výzvu insolvenčního správce reagoval sice včas doplněním ze dne 8.5.2014 (P32-3), avšak nedostatečně, když v něm pouze opět vyčíslil spoji pohledávku na celkovou částku 380.684,10 Kč s tím, že jde o jistinu ve výši 319.644,10 Kč a o úrok z prodlení ve výši 61.040,-Kč, a na vysvětlenou nesrozumitelně uvedl: 1. Co do částky 145.221,30 Kč se jedná o pohledávku z titulu nájmu ze dne 1.8.2008 za užívání přístroje pro servis klimatizace a přístroj pro zjišťování úniku paliva, jak bylo uvedeno v původní přihlášce. 2. Co do částky ad 1. pohledávka za nájemné je doložena smlouvou o nájmu a fakturami, které byly již dodány a mají v textu označujícím plnění uvedeno nájemné . ad 2. pohledávka za dodávku zboží je doložena fakturami s dodacími listy, které byly nedopatřením podřazeny pod pohledávku za nájemné. Tyto faktury . Jiná dostatečně konkrétní tvrzení ke své pohledávce P32/1 odvolatel v určené lhůtě neposkytl.

Shora uvedené doplnění přihlášky pohledávky P32-1 nepovažuje ani odvolací soud ve shodě se soudem I. stupně a s insolvenčním správcem za řádné, neboť z něho nelze zjistit ničeho o (vnitřní) struktuře pohledávky odvolatele (jež se skládá z řady faktur), o výpočtu jeho nároků a jejich přiřazení (podle dříve předložených faktur) k jednotlivým smlouvám (a ke kterým). Jinak řečeno, skutkový stav pohledávky P32/1 zůstává i nadále nesrozumitelný a nejasný, přestože byl odvolatel insolvenčním správcem řádně poučen o tom, jak má doplnění přihlášky pohledávky P32-1 provést, a nadto měl k dispozici též odůvodnění rozsudku ze dne 22.1.2014, č.j. 76 ICm 469/2013-102 (C1-2), z něhož je zřejmé, proč jeho dřívější přihláška byla nepřezkoumatelná a co je třeba na ní ještě vyjasnit.

V daném případě soud I. stupně proto nepochybil, když přihlášku pohledávky P32/1 odmítl pro vady, jež brání jejímu přezkoumání, neboť nebyly v určené lhůtě řádně a včas odstraněny.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 18. srpna 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková