1 VSPH 1580/2016-B-16
KSHK 45 INS 34566/2014 1 VSPH 1580/2016-B-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky ve věci dlužníka Tomáše Študenta, bytem Přepychy 24, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 34566/2014-B-10 ze dne 23. května 2016

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové v bodě jedna výroku v záhlaví označeného usnesení neschválil oddlužení Tomáše Študenta (dále dlužník), na jeho majetek prohlásil konkurs (bod II. výroku) a rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku) s tím, že účinky jeho prohlášení nastanou okamžikem zveřejnění napadeného usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž dlužník neuvedl konkrétně, proti které části rozhodnutí odvolání směřuje, čeho se domáhá (odvolací návrh), a v čem spatřuje nesprávnost napadeného usnesení či postupu soudu prvního stupně (odvolací důvod). Soud prvního stupně usnesením ze dne 30.6.2016 dlužníka vyzval, aby ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení výzvy doplnil své odvolání dle § 205 odst. 1 o.s.ř., tedy uvedl, proti kterému rozhodnutí směřuje, uvedl konkrétně, čeho se v odvolání domáhá a v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí či postupu soudu. Součástí výzvy bylo i poučení, že v případě neodstranění vytýkaných vad odvolací soud odvolání odmítne. Ani k výzvě soudu prvního stupně dlužník vytknuté nedostatky neodstranil, ačkoli byl o důsledcích neodstranění vad odvolání poučen.

Podle ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř. v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém isir.justi ce.cz rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh). Podle ustanovení § 209 o.s.ř. předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 a 2 o.s.ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. O těchto následcích musí být účastník poučen. Podle ustanovení § 211 o.s.ř. pro řízení u odvolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného.

V posuzovaném případě podané odvolání nekonkretizuje, proti kterému výroku rozhodnutí odvolání směřuje, neobsahuje odvolací důvod, tedy označení těch skutečností, ve kterých odvolatel spatřuje nesprávnost napadeného usnesení nebo postupu soudu, ani odvolací návrh, tedy údaj o tom, čeho se odvolatel domáhá. Soud prvního stupně dlužníka k napravení těchto vad ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 a 2 o.s.ř vyzval. Dlužník však ve stanovené lhůtě vady odvolání neodstranil; to neučinil ani do dne rozhodování odvolacího soudu. Za této situace, kdy vady odvolání nebyly přes výzvu soudu dlužníkem odstraněny, nelze v odvolacím řízení pokračovat a jsou splněny předpoklady pro odmítnutí odvolání stanovené v § 43 odst. 2 o.s.ř., které se dle ustanovení § 211 o.s.ř. vztahuje i na odvolací řízení.

Z výše uvedeného důvodu odvolací soud odvolání dlužníka podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 7. listopadu 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík