1 VSPH 158/2013-A-20
MSPH 91 INS 22456/2012 1 VSPH 158/2013-A-20

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení navrhovatele Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 5, Lidická 378/27, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. ledna 2013, č.j. MSPH 91 INS 22456/2012-A-15,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. ledna 2013, č.j. MSPH 91 INS 22456/2012-A-15, se mění tak, že dlužníkovi se ukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000 Kč do 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením uložil Městský soud v Praze dlužníkovi Jiřímu Mrázovi (dále jen dlužník) povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000 Kč do 7 dnů ode dne jeho právní moci.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně předně citoval § 108 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a vyložil účel zálohy na náklady insolvenčního řízení. Uvedl, že se dlužník domáhal insolvenčním návrhem zjištění svého úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře, že dlužník pobírá čistou mzdu ve výši 10.300 Kč a kromě movitých věcí zanedbatelné hodnoty vlastní nemovitosti oceněné na 493.020 Kč a že celková výše jeho závazků činí 515.206,68 Kč. Z toho dovodil, že úpadek dlužníka bude řešen oddlužením zpeněžením majetkové podstaty, při němž činí výše odměny insolvenčního správce nejméně 45.000 Kč. Proto dlužníkovi uložil povinnost složit zálohu ve výši 40.000 Kč, aby insolvenční správce měl k dispozici finanční prostředky bezprostředně po rozhodnutí o úpadku.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že mu vyměří zálohu ve výši 5.000 Kč. Připomněl, že navrhoval oddlužení plněním splátkového kalendáře a že jeho aktuální čistý měsíční příjem činí 13.085 Kč, což mu umožní uspokojení jeho závazků v celkové výši 515.206,68 Kč ve výši 41 % jejich hodnoty včetně uspokojení nároků insolvenčního správce. Uvedl, že správa nemovitosti ho nic nestojí a že o způsobu oddlužení budou rozhodovat jeho věřitelé a oddlužení plněním splátkového kalendáře vyloučeno ještě není. Proto považoval vyměřenou zálohu za nepřiměřeně vysokou.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ), podle nějž insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000 Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Vzhledem k tomu, že insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž tyto nároky nejsou jakkoliv kryty paušálními platbami podle splátkového kalendáře (podle § 3 písm. b/ vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a podle § 7 odst. 4 téže vyhlášky mu náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře), je odvolací soud přesvědčen o tom, že určitá minimální záloha na náklady insolvenčního řízení je zásadně vždy zapotřebí.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že dlužník nemá manželku, nepečuje o žádné děti a má 10 splatných nezajištěných závazků vůči 8 věřitelům v celkové výši 515.206,68 Kč. Majetek dlužníka tvoří jeho mzda-čistý měsíční příjem ve výši 13.085 Kč, nemovitosti oceněné znalcem 493.020 Kč a movité věci-vybavení bytu (telefon, rybářské pruty, televize, lednice, sedačka, fotoaparát, vysavač, stroj na čištění koberců) nepatrné hodnoty.

Podle § 395 odst. 1 písm. a) IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. Podle § 398 odst. 3 IZ při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (§ 279 odst. 2 o.s.ř.). Z citované právní úpravy vyplývá, že zásadním předpokladem pro povolení oddlužení (vedle dalších předpokladů) je schopnost dlužníka za zákonných podmínek splatit svým nezajištěným věřitelům nejméně 30 % jejich pohledávek za dobu 5 let.

Odvolací soud proto na rozdíl od soudu I. stupně dospěl k závěru, že je tu odůvodněný předpoklad, že úpadek dlužníka bude možno s ohledem na očekávané příjmy ze mzdy dlužníka řešit oddlužením formou plnění splátkového kalendáře. Se zřetelem na rozsah insolvenčního řízení pro jeho prvotní fázi pro dobu překlenutí nedostatku finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku postačí záloha ve výši 5.000 Kč s tím, že v další fázi insolvenčního řízení budou náklady insolvenčního správce hrazeny již z měsíčních splátek. Závěr soudu I. stupně o tom, že v úvahu přichází jen oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, shledal odvolací soud prozatím předčasným.

Z těchto důvodů odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 30. ledna 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D. , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová