1 VSPH 1577/2013-B-20
KSHK 40 INS 8154/2013 1 VSPH 1577/2013-B-20

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužnice: Alena anonymizovano , anonymizovano , bytem Habry, Frýdnava 14, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 8154/2013-B-12 ze dne 23. srpna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 8154/2013-B-12 ze dne 23. srpna 2013 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové nadepsaným usnesením rozhodl, že zpětvzetí insolvenčního návrhu dlužnice ze dne 15.3.2013 není účinné.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že na základě insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení dlužnice bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením ze dne 7.5.2013 (A-8), které nabylo právní moci dne 16.5.2013, byl zjištěn úpadek dlužnice a bylo rozhodnuto o jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 25.7.2013 (B-9) bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Usnesení nabylo právní moci dne 16.8.2013. Podáním doručeným soudu dne 8.8.2013 dlužnice vzala insolvenční návrh zpět. Protože dlužnice vzala insolvenční návrh zpět až po právní moci rozhodnutí o úpadku, soud postupoval podle § 130 odst. 3 IZ a rozhodl o neúčinnosti zpětvzetí insolvenčního návrhu.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala nesprávnost postupu insolvenční správkyně, nesprávnost účtování cestovného, nepravdivost údajů uvedených ve zprávě o hospodářské situaci dlužnice. Další námitky se týkaly darovací smlouvy. Proto dlužnice navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a žádala o obnovení insolvenčního řízení.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 130 odst. 3 IZ platí, byl-li insolvenční návrh vzat zpět až po vydání rozhodnutí o úpadku nebo poté, co jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu již nabylo právní moci, insolvenční soud rozhodne, že zpětvzetí insolvenčního návrhu není účinné.

Z obsahu spisu plyne, že usnesením ze dne 7.5.2013 (A-8), které nabylo právní moci dne 16.5.2013, byl zjištěn úpadek dlužnice. Podáním ze dne 1.8.2013, doručeným soudu dne 8.8.2013, vzala dlužnice insolvenční návrh zpět. Protože se tak stalo až poté, co soud zjistil úpadek dlužnice, nebylo možné zpětvzetí insolvenčního návrhu účinně podat, a proto bude v insolvenčním řízení dlužnice nadále pokračováno.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení jakožto věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 3. října 2013

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová