1 VSPH 1576/2017-B-49
č,. j. KSPI I 35 INS 7246/2012 1 VSPH 1576 /2017-B-49

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy ]UDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a ]UDL jiřího Karety v insolvenční věci dlužnice: Staroboleslavská Invest, s. r. 0., IČO 28465504, sídlem Boleslavská 485, Stará Boleslav, 0 odvolání insolvenčního správce IKT INSOLVENCE, v. o. s., sídlem Palackého 389/7, Plzeň, proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j KSPI l 35 INS 7246/2012 1344 ze dne 4. srpna 2017 takto :

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 7246/2012-13-44 ze dne 4. srpna 2017 se mění tak, že se pořádková pokuta ve výši 50.000 Kč insolvenčnímu správci IKT INSOLVENCE, v. o. s. neukládá.

Odůvodnění:

Krajský soud vPraze usnesením č. j KSPH 35 INS 7246/2012 Bm44 ze dne 4. 8.. 2017 uložil msolvenčnímu správci IKT INSOLVENCE, v. o. s. (dále jen správce) dlužnice Staroboleslavská Invest, s. r. o. (dále jen dlužnice) pořádkovou pokutu ve výši 50.000 Kč.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 29. 8. 2012 (č. d. A-19) zjistil úpadek dlužnice a prohlásil na její majetek konkurs. Usnesením ze dne 30. 6. 2017 (č. d. 13 41) uložil správci povinností předložit výpis všech úkonů směřujících ke zpeněžení majetkové podstaty dlužnice a zdůvodnění, proč dosud nebyla majetková podstata zpeněžena, když řízení trvá již od roku 2012. Tuto zprávu správce nepředložil. Soud proto odkázal na ust. (c) 81 insolvenčního zákona a uložil správci pořádkovou pokutu ve výši 50.000 Kč s tím, že správce neplní povinnosti uložené mu soudem a hrubě tím ztěžuje postup insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení se správce včas odvolal a žádal, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil. Argumentoval zejména tím, že sice pochybil, když ve lhůtě určené usnesením ze dne 30. 6. 2017 (č. d. 13 41) nepředložil soudem prvního stupně požadovanou zprávu, neučinil tak však zdůvodu zvýšené administrativní zátěže spojené snovelou insolvenčního zákona účinnou od 1. 7. 2017. Nadto soud prvního stupně tuto lhůtu prodloužil, když usnesením ze dne 4. 3. 2017 (č. d. 13 42), zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 7. 8. 2017, urgoval správce, aby obratem požadovanou zprávu předložil. Požadovanou zprávu pak správce soudu prvního stupně zaslal dne 9. 8. 2017. Soud zároveň rovněž dne 4. 8. 2017 (č. d. 13-44) vydal napadené usnesení. Napadené usnesení pak bylo správci doručeno do datové schránky dne 14. 8. 2017. Z uvedeného vyplývá, že soud prvního stupně svou urgencí prodloužil lhůtu k zaslání zprávy a, aniž by čekal na reakci správce, tentýž den mu udělil pořádkovou pokutu. Výše pořádkové pokuty pak správci přijde neúměrná tomu,

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

pumavuv am ' A [Sokl 1 ss IN 5 72.415 / zmz

že nesplnění povinnosti uložené soudem spočívalo pouze ve včasném nezaslání požadované zprávy o zpeněžování majetkové podstaty dlužnice.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ust. 0 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle ust. Š 212 o. s. ř. a shledal odvolání správce důvodným.

Podle ust. $ 81 odst. 2 insolvenčního zákona může insolvenční soud uložit msolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádné neplní jiné své povinnosti, pořádkovou pokutu, a to íopakované, nejvýše však do úhrnné částky 200.000 Kč. Obecně vzato spočívá smysl uložení pořádkové pokuty ve výchovném působení na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu ust. $ 36 a $ 37 insolvenčního zákona, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu dohlédací činnosti podle ust. $ 11 insolvenčního zákona. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění funkce podle ust. $ 32 insolvenčního zákona. Výše uložené pokuty přitom musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce.

Odvolací soud z obsahu spisu ověřil, že dne 30. 6. 2017 (č. d. 13 41) soud prvního stupně vyzval správce, aby : ve lhůtě patnácti dnů předložil podrobný výpis všech úkonů směřujících ke zpeněžení majetkové podstaty. Tato výzva byla správci doručena téhož dne. Dne 7. 8. 2017 pak byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna další výzva soudu, kterou urguje správce k předložení výše uvedené zprávy. Dne 9. 8. 2017 správce zaslal požadovanou zprávu. Dne 14. 8. 2017 bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku usnesení ze dne 4, 8. 2017, kterým soud prvního stupně uložil správci pořádkovou pokutu. jak plyne z výše uvedeného, soud prvního stupně uložil pořádkovou pokutu správci v době, kdy ten již požadovanou povinnost splnil. Samotné nezaslání výzvy ve lhůtě 15 dnů pak odvolací soud v řešeném případě nepovažuje za natolik závažné pochybení, aby bylo nutné pořádkovou pokutu uložit, nebot? správce tímto jednáním nezpůsobil výrazné porušení práv věřitelů ani dlužnice, ani nijak nenarušil řádný průběh řízení.

Na základě těchto zjištění a veden výše vyjádřenými názory, postupoval odvolací soud podle ust. Š 220 odst. 1 za použití ust. Š 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (ust. Š 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.).Praha 12. ledna 2018 jé,;o & 71:73 of -"' A ,-a; si "Fs is a ]UDr.J1ř1 Goldstein v. r. (U \,Ččťjěčělgsaj m f_f . lvů,-š předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. č/ÁÍ/Ápw/